noinline     183 include/lolevel.h extern void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task();
noinline      10 lib/armutil/cache.c void __attribute__((naked,noinline)) icache_flush_all(void)
noinline     204 lib/armutil/cache.c void __attribute__((naked,noinline)) cache_get_config(void) {
noinline     228 lib/armutil/cache.c void __attribute__((naked,noinline)) icache_flush_all(void) {
noinline     241 lib/armutil/cache.c void __attribute__((naked,noinline)) dcache_clean_all(void) {
noinline      32 loader/m3/main.c void __attribute__((naked,noinline)) clean_data_cache_line_my() {
noinline      58 loader/sx700hs/main.c void __attribute__((naked,noinline)) clean_data_cache_line_my() {
noinline      55 loader/sx730hs/main.c void __attribute__((naked,noinline)) cache_func_my() {
noinline     155 modules/cpuinfo_v5.c void __attribute__((naked,noinline)) cpuinfo_get_info(__attribute__ ((unused))unsigned *results) {
noinline     539 modules/cpuinfo_v7.c void __attribute__((naked,noinline)) cpuinfo_get_info_pmsa(__attribute__ ((unused))unsigned *results) {
noinline     1010 modules/cpuinfo_v7.c void __attribute__((naked,noinline)) cpuinfo_get_info_vmsa(__attribute__ ((unused))unsigned *results) {
noinline     1215 modules/cpuinfo_v7.c int __attribute__((naked,noinline)) cpu_is_vmsa() {
noinline     1226 modules/cpuinfo_v7.c void __attribute__((naked,noinline)) get_mmuregs_vmsa(__attribute__ ((unused))void *p) {
noinline      79 modules/exmem_inspector.c void __attribute__((naked,noinline)) dummy_function1(void) {
noinline     489 modules/gui_bench.c void __attribute__((naked,noinline)) busyloop_thumb(int loops) {
noinline      51 platform/a1000/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      61 platform/a1000/kbd.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline      98 platform/a1000/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      46 platform/a1000/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     143 platform/a1000/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC001A4_my() {
noinline     192 platform/a1000/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC00F98_my() {
noinline     250 platform/a1000/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) uHwSetup_my() {
noinline     287 platform/a1000/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     327 platform/a1000/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     357 platform/a1000/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     374 platform/a1000/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     396 platform/a1000/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC59D98_my() {
noinline     406 platform/a1000/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3FC50_my() {
noinline     454 platform/a1000/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3FA8C_my() {
noinline     488 platform/a1000/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3F81C_my() {
noinline      14 platform/a1000/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     232 platform/a1000/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC4B554_my() {
noinline     301 platform/a1000/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD0C284_my() {
noinline     338 platform/a1000/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     787 platform/a1000/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC81D40_my() {
noinline     849 platform/a1000/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC6E480_my() {
noinline      32 platform/a1000/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     116 platform/a1000/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDD8E74_my() {
noinline     147 platform/a1000/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDD8FB0_my() {
noinline     231 platform/a1000/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDD90AC_my() {
noinline      23 platform/a1000/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     119 platform/a1000/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC47A58_my() {
noinline     280 platform/a1000/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD05DA8_my() {
noinline      46 platform/a1000/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     143 platform/a1000/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC001A4_my() {
noinline     192 platform/a1000/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC00F98_my() {
noinline     250 platform/a1000/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) uHwSetup_my() {
noinline     287 platform/a1000/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     327 platform/a1000/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     357 platform/a1000/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     374 platform/a1000/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     396 platform/a1000/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC59D98_my() {
noinline     406 platform/a1000/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3FC50_my() {
noinline     454 platform/a1000/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3FA8C_my() {
noinline     488 platform/a1000/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3F81C_my() {
noinline      14 platform/a1000/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     232 platform/a1000/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC4B554_my() {
noinline     301 platform/a1000/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD0C284_my() {
noinline     338 platform/a1000/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     787 platform/a1000/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC81D40_my() {
noinline     849 platform/a1000/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC6E480_my() {
noinline      32 platform/a1000/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     116 platform/a1000/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDD8E74_my() {
noinline     147 platform/a1000/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDD8FB0_my() {
noinline     231 platform/a1000/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDD90AC_my() {
noinline      23 platform/a1000/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     119 platform/a1000/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC47A58_my() {
noinline     280 platform/a1000/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD05DA8_my() {
noinline      48 platform/a1100/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      59 platform/a1100/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task()
noinline      94 platform/a1100/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      35 platform/a1100/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     132 platform/a1100/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC001A0_my() {
noinline     176 platform/a1100/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC00FC4_my() {
noinline     213 platform/a1100/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC04D38_my() {
noinline     259 platform/a1100/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     300 platform/a1100/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     334 platform/a1100/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     355 platform/a1100/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC59CC8_my() {
noinline     382 platform/a1100/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3E9BC_my() {
noinline     413 platform/a1100/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3E75C_my() {
noinline     432 platform/a1100/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3E4EC_my() {
noinline      14 platform/a1100/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     249 platform/a1100/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC493BC_my() {
noinline     319 platform/a1100/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFCFC44C_my() {
noinline     374 platform/a1100/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     826 platform/a1100/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC7B7A8_my() {
noinline     888 platform/a1100/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC6CFE8_my() {
noinline      31 platform/a1100/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     115 platform/a1100/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDDB638_my() {
noinline     146 platform/a1100/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDDB784_my() {
noinline     230 platform/a1100/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDDB880_my() {
noinline      23 platform/a1100/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     119 platform/a1100/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFCF7DE0_my() {
noinline     280 platform/a1100/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDEED34_my() {
noinline      40 platform/a1200/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f() {
noinline      54 platform/a1200/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task() {
noinline      34 platform/a1200/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot( ) {
noinline     130 platform/a1200/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810358_my() {
noinline     184 platform/a1200/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8111B0_my( ) {
noinline     239 platform/a1200/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815EE0_my( ) {
noinline     275 platform/a1200/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my( ) {
noinline     336 platform/a1200/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my( ) {
noinline     374 platform/a1200/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my( ) {
noinline     397 platform/a1200/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      12 platform/a1200/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task( ) {
noinline     217 platform/a1200/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task( ) {
noinline     679 platform/a1200/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B819C_my( ) {
noinline     741 platform/a1200/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8A8EA8_my( ) {
noinline      33 platform/a1200/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     113 platform/a1200/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA895CC_my() {
noinline     149 platform/a1200/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA89714_my() {
noinline     224 platform/a1200/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA8917C_my() {
noinline      10 platform/a1200/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task( ) {
noinline     123 platform/a1200/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_time()
noinline     141 platform/a1200/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF963C44_my( ) {
noinline     286 platform/a1200/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAA66F0_my( ) {
noinline     490 platform/a1200/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF963FE4_my( ) {
noinline      34 platform/a1200/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot( ) {
noinline     130 platform/a1200/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810358_my() {
noinline     184 platform/a1200/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8111B0_my( ) {
noinline     239 platform/a1200/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815EE0_my( ) {
noinline     275 platform/a1200/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my( ) {
noinline     336 platform/a1200/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my( ) {
noinline     374 platform/a1200/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my( ) {
noinline     397 platform/a1200/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      12 platform/a1200/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task( ) {
noinline     217 platform/a1200/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task( ) {
noinline     679 platform/a1200/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B819C_my( ) {
noinline     741 platform/a1200/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8A8EA8_my( ) {
noinline      33 platform/a1200/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     113 platform/a1200/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA895CC_my() {
noinline     149 platform/a1200/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA89714_my() {
noinline     224 platform/a1200/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA8917C_my() {
noinline      10 platform/a1200/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task( ) {
noinline     124 platform/a1200/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_time()
noinline     142 platform/a1200/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF963C44_my( ) {
noinline     288 platform/a1200/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAA66FC_my( ) {
noinline     492 platform/a1200/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF963FE4_my( ) {
noinline      43 platform/a1300/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f() {
noinline      56 platform/a1300/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task() {
noinline      73 platform/a1300/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot( ) { 
noinline     178 platform/a1300/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810380_my( ) { 
noinline     232 platform/a1300/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8111D8_my( ) { 
noinline     289 platform/a1300/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814288_my() { 
noinline     329 platform/a1300/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF81A6D0_my( ) { 
noinline     342 platform/a1300/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my( ) { 
noinline     396 platform/a1300/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my( ) {
noinline     432 platform/a1300/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my( ) { 
noinline     473 platform/a1300/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task( ) { 
noinline      14 platform/a1300/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     234 platform/a1300/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF960B9C_my() {
noinline     308 platform/a1300/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task( ) { 
noinline     782 platform/a1300/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8AB3A4_my( ) { 
noinline     843 platform/a1300/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF89A044_my() { 
noinline      37 platform/a1300/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     135 platform/a1300/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA520F0_my() {
noinline     258 platform/a1300/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA52730_my() {
noinline     333 platform/a1300/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA5225C_my() {
noinline      12 platform/a1300/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() { 
noinline      73 platform/a1300/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot( ) { 
noinline     178 platform/a1300/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810380_my( ) { 
noinline     232 platform/a1300/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8111D8_my( ) { 
noinline     289 platform/a1300/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814288_my() { 
noinline     329 platform/a1300/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF81A6D0_my( ) { 
noinline     342 platform/a1300/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my( ) { 
noinline     396 platform/a1300/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my( ) {
noinline     432 platform/a1300/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my( ) { 
noinline     473 platform/a1300/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task( ) { 
noinline      14 platform/a1300/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     234 platform/a1300/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF960CA8_my() {
noinline     309 platform/a1300/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task( ) { 
noinline     783 platform/a1300/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8AB4B0_my( ) { 
noinline     844 platform/a1300/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF89A150_my() { 
noinline      37 platform/a1300/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     135 platform/a1300/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA52220_my() {
noinline     258 platform/a1300/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA52860_my() {
noinline     333 platform/a1300/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA5238C_my() {
noinline      12 platform/a1300/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() { 
noinline      35 platform/a1300/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot( ) { 
noinline     140 platform/a1300/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810380_my( ) { 
noinline     194 platform/a1300/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8111D8_my( ) { 
noinline     251 platform/a1300/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814288_my( ) { 
noinline     290 platform/a1300/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF81A6D0_my( ) { 
noinline     303 platform/a1300/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my( ) { 
noinline     357 platform/a1300/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my( ) { 
noinline     393 platform/a1300/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my( ) { 
noinline     434 platform/a1300/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task( ) { 
noinline      14 platform/a1300/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task( ) { 
noinline     234 platform/a1300/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF960D4C_my() {
noinline     309 platform/a1300/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task( ) { 
noinline     783 platform/a1300/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8AB54C_my( ) { 
noinline     844 platform/a1300/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF89A150_my() { 
noinline      37 platform/a1300/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     135 platform/a1300/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA52B24_my() {
noinline     258 platform/a1300/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA53164_my() {
noinline     333 platform/a1300/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA52C90_my() {
noinline      12 platform/a1300/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task( ) { 
noinline      44 platform/a1400/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f() {
noinline      57 platform/a1400/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task() {
noinline      36 platform/a1400/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     153 platform/a1400/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_my() {
noinline     199 platform/a1400/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810380_my() {
noinline     245 platform/a1400/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811100_my() {
noinline     303 platform/a1400/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8141B8_my() {
noinline     340 platform/a1400/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF81A1FC_my() {
noinline     384 platform/a1400/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF82A998_my() {
noinline     421 platform/a1400/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     455 platform/a1400/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     487 platform/a1400/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      16 platform/a1400/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     273 platform/a1400/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF975D00_my() {
noinline     318 platform/a1400/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF975B7C_my() {
noinline     439 platform/a1400/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA951C0_my() {
noinline     482 platform/a1400/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA94F28_my() {
noinline     533 platform/a1400/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1051 platform/a1400/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B636C_my() {
noinline     1115 platform/a1400/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8A40D4_my() {
noinline      45 platform/a1400/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     198 platform/a1400/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA73BD8_my() {
noinline     334 platform/a1400/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA74298_my() {
noinline     410 platform/a1400/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA73D64_my() {
noinline      14 platform/a1400/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline      51 platform/a2000/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      61 platform/a2000/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task()
noinline      96 platform/a2000/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      17 platform/a2000/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_blinker();
noinline      74 platform/a2000/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC001A4_my() {
noinline     138 platform/a2000/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC00F98_my() {
noinline     203 platform/a2000/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC04D90_my() {
noinline     241 platform/a2000/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     281 platform/a2000/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     313 platform/a2000/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     336 platform/a2000/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC59978_my() {
noinline     360 platform/a2000/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3F894_my() {
noinline     407 platform/a2000/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3F6D0_my() {
noinline     440 platform/a2000/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3F460_my() {
noinline     603 platform/a2000/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_blinker() {
noinline      14 platform/a2000/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     232 platform/a2000/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC4B1AC_my() {
noinline     301 platform/a2000/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD0C380_my() {
noinline     338 platform/a2000/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     789 platform/a2000/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC819A8_my() {
noinline     851 platform/a2000/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC6E0EC_my() {
noinline      31 platform/a2000/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     115 platform/a2000/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDD9A3C_my() {
noinline     146 platform/a2000/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDD9B78_my() {
noinline     230 platform/a2000/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDD9C74_my() {
noinline      21 platform/a2000/sub/100c/movie_rec.c void __attribute((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     114 platform/a2000/sub/100c/movie_rec.c void __attribute((naked,noinline)) sub_FFC476B0_my() {
noinline     269 platform/a2000/sub/100c/movie_rec.c void __attribute((naked,noinline)) sub_FFD05EA4_my() {
noinline     156 platform/a2100/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task() {
noinline     189 platform/a2100/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f() {
noinline      46 platform/a2100/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     143 platform/a2100/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC001A0_my() {
noinline     192 platform/a2100/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC00FC4_my() {
noinline     250 platform/a2100/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) uHwSetup_my() {
noinline     287 platform/a2100/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     329 platform/a2100/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     371 platform/a2100/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     388 platform/a2100/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     410 platform/a2100/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC59B1C_my() {
noinline     421 platform/a2100/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3E874_my() {
noinline     451 platform/a2100/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3E614_my() {
noinline     470 platform/a2100/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3E3A4_my() {
noinline      14 platform/a2100/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     249 platform/a2100/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC492A4_my() {
noinline     319 platform/a2100/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFCFC7D4_my() {
noinline     374 platform/a2100/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     826 platform/a2100/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC7B7CC_my() {
noinline     888 platform/a2100/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC6D00C_my() {
noinline      31 platform/a2100/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     115 platform/a2100/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDDBF38_my() {
noinline     146 platform/a2100/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDDC084_my() {
noinline     230 platform/a2100/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDDC180_my() {
noinline      23 platform/a2100/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     119 platform/a2100/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFCF816C_my() {
noinline     281 platform/a2100/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDEF6A4_my() {
noinline      41 platform/a2200/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f() {
noinline      55 platform/a2200/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task() {
noinline      46 platform/a2200/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     143 platform/a2200/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810358_my() {
noinline     192 platform/a2200/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8111B0_my() {
noinline     250 platform/a2200/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815EE0_my() {
noinline     287 platform/a2200/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     350 platform/a2200/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     372 platform/a2200/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     389 platform/a2200/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      16 platform/a2200/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     268 platform/a2200/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF968ED8_my() {
noinline     343 platform/a2200/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     850 platform/a2200/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B8CE8_my() {
noinline     915 platform/a2200/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8A9BA4_my() {
noinline      33 platform/a2200/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     113 platform/a2200/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA891A0_my() {
noinline     149 platform/a2200/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA892E8_my() {
noinline     224 platform/a2200/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA88D50_my() {
noinline      14 platform/a2200/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline      46 platform/a2200/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     143 platform/a2200/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810358_my() {
noinline     192 platform/a2200/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8111B0_my() {
noinline     250 platform/a2200/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815EE0_my() {
noinline     287 platform/a2200/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     350 platform/a2200/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     372 platform/a2200/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     389 platform/a2200/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      16 platform/a2200/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     268 platform/a2200/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF968ED8_my() {
noinline     343 platform/a2200/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     850 platform/a2200/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B8CE8_my() {
noinline     915 platform/a2200/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8A9BA4_my() {
noinline      33 platform/a2200/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     113 platform/a2200/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA891A0_my() {
noinline     149 platform/a2200/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA892E8_my() {
noinline     224 platform/a2200/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA88D50_my() {
noinline      14 platform/a2200/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline      45 platform/a2300/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f() {
noinline      58 platform/a2300/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task() {
noinline      33 platform/a2300/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot( ) { 
noinline     138 platform/a2300/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810380_my( ) { 
noinline     190 platform/a2300/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8111D8_my( ) { 
noinline     248 platform/a2300/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814288_my( ) { 
noinline     287 platform/a2300/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF81A6AC_my( ) { 
noinline     301 platform/a2300/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my( ) { 
noinline     355 platform/a2300/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my( ) { 
noinline     394 platform/a2300/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my( ) { 
noinline     432 platform/a2300/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task( ) { 
noinline      14 platform/a2300/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task( ) { 
noinline     250 platform/a2300/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF960DFC_my( ) { 
noinline     350 platform/a2300/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task( ) { 
noinline     825 platform/a2300/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8AB960_my( ) { 
noinline     887 platform/a2300/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF89A624_my( ) { 
noinline      38 platform/a2300/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     136 platform/a2300/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA52018_my() {
noinline     259 platform/a2300/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA52658_my() {
noinline     334 platform/a2300/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA52184_my() {
noinline      12 platform/a2300/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task( ) { 
noinline      33 platform/a2300/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot( ) { 
noinline     138 platform/a2300/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810380_my( ) { 
noinline     189 platform/a2300/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8111D8_my( ) { 
noinline     246 platform/a2300/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814288_my( ) { 
noinline     284 platform/a2300/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF81A6AC_my( ) { 
noinline     297 platform/a2300/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my( ) { 
noinline     350 platform/a2300/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my( ) { 
noinline     388 platform/a2300/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my( ) { 
noinline     425 platform/a2300/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task( ) { 
noinline      14 platform/a2300/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task( ) { 
noinline     249 platform/a2300/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF960F08_my() {
noinline     348 platform/a2300/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task( ) { 
noinline     821 platform/a2300/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8ABA6C_my() {
noinline     882 platform/a2300/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF89A730_my() {
noinline      38 platform/a2300/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     136 platform/a2300/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA52148_my() {
noinline     259 platform/a2300/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA52788_my() {
noinline     334 platform/a2300/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA522B4_my() {
noinline      12 platform/a2300/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline      33 platform/a2300/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot( ) { 
noinline     138 platform/a2300/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810380_my( ) { 
noinline     190 platform/a2300/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8111D8_my( ) { 
noinline     248 platform/a2300/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814288_my( ) { 
noinline     287 platform/a2300/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF81A6AC_my( ) { 
noinline     301 platform/a2300/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my( ) { 
noinline     355 platform/a2300/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my( ) { 
noinline     394 platform/a2300/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my( ) { 
noinline     431 platform/a2300/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task( ) { 
noinline      14 platform/a2300/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task( ) { 
noinline     250 platform/a2300/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF960FAC_my( ) {
noinline     350 platform/a2300/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task( ) { 
noinline     825 platform/a2300/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8ABB08_my( ) {
noinline     887 platform/a2300/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF89A730_my( ) { 
noinline      38 platform/a2300/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     136 platform/a2300/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA52A4C_my() {
noinline     259 platform/a2300/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA5308C_my() {
noinline     334 platform/a2300/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA52BB8_my() {
noinline      12 platform/a2300/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task( ) { 
noinline      44 platform/a2400/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f() {
noinline      57 platform/a2400/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task() {
noinline      33 platform/a2400/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot( ) { 
noinline     138 platform/a2400/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810380_my( ) { 
noinline     191 platform/a2400/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8111D8_my( ) { 
noinline     249 platform/a2400/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814288_my( ) { 
noinline     288 platform/a2400/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF81A6A8_my( ) { 
noinline     302 platform/a2400/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my( ) { 
noinline     356 platform/a2400/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my( ) { 
noinline     394 platform/a2400/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my( ) { 
noinline     431 platform/a2400/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task( ) { 
noinline      14 platform/a2400/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task( ) { 
noinline     247 platform/a2400/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF96516C_my( ) {
noinline     302 platform/a2400/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task( ) { 
noinline     777 platform/a2400/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8ACE10_my( ) {
noinline     839 platform/a2400/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF89CABC_my( ) { 
noinline      37 platform/a2400/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     135 platform/a2400/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA554F0_my() {
noinline     258 platform/a2400/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA55B30_my() {
noinline     333 platform/a2400/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA5565C_my() {
noinline      12 platform/a2400/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task( ) { 
noinline      33 platform/a2400/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot( ) { 
noinline     138 platform/a2400/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810380_my( ) { 
noinline     191 platform/a2400/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8111D8_my( ) { 
noinline     249 platform/a2400/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814288_my( ) { 
noinline     288 platform/a2400/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF81A6A8_my( ) { 
noinline     302 platform/a2400/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my( ) { 
noinline     356 platform/a2400/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my( ) { 
noinline     394 platform/a2400/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my( ) { 
noinline     431 platform/a2400/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task( ) { 
noinline      14 platform/a2400/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task( ) { 
noinline     247 platform/a2400/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF96516C_my( ) {
noinline     302 platform/a2400/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task( ) { 
noinline     777 platform/a2400/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8ACE10_my( ) {
noinline     839 platform/a2400/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF89CABC_my( ) { 
noinline      37 platform/a2400/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     135 platform/a2400/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA554F8_my() {
noinline     258 platform/a2400/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA55B38_my() {
noinline     333 platform/a2400/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA55664_my() {
noinline      12 platform/a2400/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task( ) { 
noinline      33 platform/a2400/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot( ) { 
noinline     138 platform/a2400/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810380_my( ) { 
noinline     191 platform/a2400/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8111D8_my( ) { 
noinline     249 platform/a2400/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814288_my( ) { 
noinline     288 platform/a2400/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF81A6A8_my( ) { 
noinline     302 platform/a2400/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my( ) { 
noinline     356 platform/a2400/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my( ) { 
noinline     394 platform/a2400/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my( ) { 
noinline     431 platform/a2400/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task( ) { 
noinline      14 platform/a2400/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task( ) { 
noinline     247 platform/a2400/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9651F8_my( ) {
noinline     302 platform/a2400/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task( ) { 
noinline     777 platform/a2400/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8ACE94_my( ) {
noinline     839 platform/a2400/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF89CABC_my( ) {
noinline      37 platform/a2400/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     135 platform/a2400/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA55DE4_my() {
noinline     258 platform/a2400/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA56424_my() {
noinline     333 platform/a2400/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA55F50_my() {
noinline      12 platform/a2400/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task( ) { 
noinline      45 platform/a2500/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f() {
noinline      58 platform/a2500/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task() {
noinline      36 platform/a2500/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     153 platform/a2500/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_my() {
noinline     199 platform/a2500/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810380_my() {
noinline     245 platform/a2500/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811100_my() {
noinline     303 platform/a2500/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8141B8_my() {
noinline     340 platform/a2500/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF81A1FC_my() {
noinline     384 platform/a2500/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF82ABF8_my() {
noinline     421 platform/a2500/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     455 platform/a2500/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     487 platform/a2500/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      16 platform/a2500/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     273 platform/a2500/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF977D78_my() {
noinline     318 platform/a2500/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF977BF4_my() {
noinline     439 platform/a2500/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA97130_my() {
noinline     482 platform/a2500/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA96E98_my() {
noinline     533 platform/a2500/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1051 platform/a2500/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B85E8_my() {
noinline     1115 platform/a2500/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8A6324_my() {
noinline      45 platform/a2500/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     198 platform/a2500/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA75B50_my() {
noinline     334 platform/a2500/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA76210_my() {
noinline     410 platform/a2500/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA75CDC_my() {
noinline      14 platform/a2500/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline      45 platform/a2600/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f() {
noinline      58 platform/a2600/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task() {
noinline      36 platform/a2600/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     153 platform/a2600/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_my() {
noinline     199 platform/a2600/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810380_my() {
noinline     245 platform/a2600/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811100_my() {
noinline     303 platform/a2600/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8141B8_my() {
noinline     340 platform/a2600/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF81A1FC_my() {
noinline     384 platform/a2600/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF82ABF8_my() {
noinline     421 platform/a2600/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     455 platform/a2600/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     487 platform/a2600/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      16 platform/a2600/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     273 platform/a2600/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF977D70_my() {
noinline     318 platform/a2600/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF977BEC_my() {
noinline     439 platform/a2600/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA96F90_my() {
noinline     482 platform/a2600/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA96CF8_my() {
noinline     533 platform/a2600/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1051 platform/a2600/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B85E8_my() {
noinline     1115 platform/a2600/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8A6324_my() {
noinline      45 platform/a2600/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     198 platform/a2600/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA759B0_my() {
noinline     334 platform/a2600/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA76070_my() {
noinline     410 platform/a2600/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA75B3C_my() {
noinline      14 platform/a2600/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline      38 platform/a3000/kbd.c void __attribute__((noinline))
noinline      60 platform/a3000/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      29 platform/a3000/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     126 platform/a3000/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC00358_my() {
noinline     182 platform/a3000/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC0119C_my() { 
noinline     240 platform/a3000/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC05E5C_my() {
noinline     278 platform/a3000/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() { 
noinline     318 platform/a3000/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() { 
noinline     359 platform/a3000/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_PhySw() {
noinline     388 platform/a3000/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() { 
noinline     409 platform/a3000/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC6CF0C_my() { 
noinline     437 platform/a3000/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC52014_my() {
noinline     501 platform/a3000/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC51C3C_my() {
noinline     542 platform/a3000/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC5195C_my() {
noinline      10 platform/a3000/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD17E50_my() {
noinline      64 platform/a3000/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC5C588_my() {
noinline     131 platform/a3000/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) task_CaptSeqTask_my() {
noinline     401 platform/a3000/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task(){
noinline     872 platform/a3000/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC92844_my(){
noinline     962 platform/a3000/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC8483C_my(){
noinline      11 platform/a3000/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){ 
noinline     105 platform/a3000/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD13328_my(){ 
noinline      28 platform/a3000/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     125 platform/a3000/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC00358_my() {
noinline     180 platform/a3000/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC0119C_my() { 
noinline     238 platform/a3000/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC05E5C_my() {
noinline     275 platform/a3000/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() { 
noinline     315 platform/a3000/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() { 
noinline     356 platform/a3000/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_PhySw() {
noinline     384 platform/a3000/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() { 
noinline     405 platform/a3000/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC6CF5C_my() { 
noinline     433 platform/a3000/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC52014_my() {
noinline     497 platform/a3000/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC51C3C_my() {
noinline     538 platform/a3000/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC5195C_my() {
noinline      10 platform/a3000/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD17F00_my() {
noinline      64 platform/a3000/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC5C5D8_my() {
noinline     131 platform/a3000/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) task_CaptSeqTask_my() {
noinline     401 platform/a3000/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task(){
noinline     870 platform/a3000/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC92894_my(){
noinline     961 platform/a3000/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC8488C_my(){
noinline      11 platform/a3000/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){ 
noinline     106 platform/a3000/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD133D8_my(){ 
noinline      27 platform/a3000/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     124 platform/a3000/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC00358_my() {
noinline     179 platform/a3000/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC0119C_my() { 
noinline     237 platform/a3000/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC05E5C_my() {
noinline     275 platform/a3000/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() { 
noinline     314 platform/a3000/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() { 
noinline     356 platform/a3000/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_PhySw() {
noinline     387 platform/a3000/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() { 
noinline     409 platform/a3000/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC6CF5C_my() { 
noinline     438 platform/a3000/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC52014_my() {
noinline     502 platform/a3000/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC51C3C_my() {
noinline     543 platform/a3000/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC5195C_my() {
noinline      10 platform/a3000/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD17F00_my() {
noinline      63 platform/a3000/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC5C5D8_my() {
noinline     130 platform/a3000/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) task_CaptSeqTask_my() {
noinline     401 platform/a3000/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task(){
noinline     871 platform/a3000/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC92894_my(){
noinline     961 platform/a3000/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC8488C_my(){
noinline      11 platform/a3000/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){ 
noinline     105 platform/a3000/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD133D8_my(){ 
noinline      46 platform/a3100/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task()
noinline      65 platform/a3100/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      46 platform/a3100/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     143 platform/a3100/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810358_my() {
noinline     192 platform/a3100/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF81119C_my() {
noinline     250 platform/a3100/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815E5C_my() {
noinline     287 platform/a3100/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     329 platform/a3100/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     362 platform/a3100/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     379 platform/a3100/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     401 platform/a3100/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF87E954_my() {
noinline     412 platform/a3100/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF862D04_my() {
noinline     442 platform/a3100/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86292C_my() {
noinline     461 platform/a3100/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86264C_my() {
noinline      14 platform/a3100/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     293 platform/a3100/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9325DC_my() {
noinline     350 platform/a3100/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86DA90_my() {
noinline     422 platform/a3100/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     894 platform/a3100/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8A7F94_my() {
noinline     957 platform/a3100/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF89A034_my() {
noinline      35 platform/a3100/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     120 platform/a3100/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA27F14_my() {
noinline     151 platform/a3100/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA28048_my() {
noinline     239 platform/a3100/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA27AB0_my() {
noinline      23 platform/a3100/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     119 platform/a3100/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF92D648_my() {
noinline     281 platform/a3100/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA3DBE8_my() {
noinline      46 platform/a3100/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     143 platform/a3100/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810358_my() {
noinline     192 platform/a3100/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF81119C_my() {
noinline     250 platform/a3100/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815E5C_my() {
noinline     287 platform/a3100/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     329 platform/a3100/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     362 platform/a3100/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     379 platform/a3100/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     401 platform/a3100/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF87E9A4_my() {
noinline     412 platform/a3100/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF862D04_my() {
noinline     442 platform/a3100/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86292C_my() {
noinline     461 platform/a3100/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86264C_my() {
noinline      14 platform/a3100/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     293 platform/a3100/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF93268C_my() {
noinline     350 platform/a3100/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86DAE0_my() {
noinline     422 platform/a3100/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     894 platform/a3100/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8A7FE4_my() {
noinline     957 platform/a3100/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF89A084_my() {
noinline      35 platform/a3100/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     120 platform/a3100/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA27FC4_my() {
noinline     151 platform/a3100/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA280F8_my() {
noinline     239 platform/a3100/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA27B60_my() {
noinline      23 platform/a3100/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     119 platform/a3100/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF92D6F8_my() {
noinline     281 platform/a3100/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA3DCA8_my() {
noinline      46 platform/a3100/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     143 platform/a3100/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810358_my() {
noinline     192 platform/a3100/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF81119C_my() {
noinline     250 platform/a3100/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815E5C_my() {
noinline     287 platform/a3100/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     329 platform/a3100/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     362 platform/a3100/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     379 platform/a3100/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     401 platform/a3100/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF87E9A4_my() {
noinline     412 platform/a3100/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF862D04_my() {
noinline     442 platform/a3100/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86292C_my() {
noinline     461 platform/a3100/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86264C_my() {
noinline      14 platform/a3100/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     293 platform/a3100/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF93268C_my() {
noinline     350 platform/a3100/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86DAE0_my() {
noinline     422 platform/a3100/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     894 platform/a3100/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8A7FE4_my() {
noinline     957 platform/a3100/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF89A084_my() {
noinline      35 platform/a3100/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     120 platform/a3100/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA27F18_my() {
noinline     151 platform/a3100/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA2804C_my() {
noinline     239 platform/a3100/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA27AB4_my() {
noinline      23 platform/a3100/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     119 platform/a3100/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF92D6F8_my() {
noinline     281 platform/a3100/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA3DBFC_my() {
noinline      57 platform/a3200/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task() {
noinline      77 platform/a3200/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot( ) { 
noinline     174 platform/a3200/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810358_my() {
noinline     222 platform/a3200/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8111B0_my( ) { 
noinline     279 platform/a3200/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815EE0_my() {
noinline     318 platform/a3200/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my( ) { 
noinline     379 platform/a3200/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my( ) { 
noinline     413 platform/a3200/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my( ) { 
noinline     451 platform/a3200/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      16 platform/a3200/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     275 platform/a3200/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF96E91C_my() {
noinline     352 platform/a3200/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     859 platform/a3200/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8BB1C0_my() {
noinline     924 platform/a3200/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8AC07C_my() {
noinline      38 platform/a3200/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     118 platform/a3200/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA8ED78_my() {
noinline     152 platform/a3200/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA8EEC0_my() {
noinline     227 platform/a3200/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA8E928_my() {
noinline      14 platform/a3200/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     153 platform/a3200/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF96916C_my() {
noinline     310 platform/a3200/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAABE5C_my() {
noinline      94 platform/a3200/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot( ) { 
noinline     190 platform/a3200/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810358_my( ) {
noinline     239 platform/a3200/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8111B0_my( ) { 
noinline     296 platform/a3200/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815EE0_my() {
noinline     335 platform/a3200/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my( ) { 
noinline     396 platform/a3200/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my( ) { 
noinline     430 platform/a3200/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my( ) { 
noinline     468 platform/a3200/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      16 platform/a3200/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     275 platform/a3200/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF96E91C_my() {
noinline     352 platform/a3200/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     859 platform/a3200/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8BB1C0_my() {
noinline     924 platform/a3200/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8AC07C_my() {
noinline      38 platform/a3200/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     118 platform/a3200/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA8ED78_my() {
noinline     152 platform/a3200/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA8EEC0_my() {
noinline     227 platform/a3200/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA8E928_my() {
noinline      14 platform/a3200/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     153 platform/a3200/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF96916C_my() {
noinline     310 platform/a3200/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAABE68_my() {
noinline      69 platform/a3300/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task() {
noinline      46 platform/a3300/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     143 platform/a3300/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810358_my() {
noinline     192 platform/a3300/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8111B0_my() {
noinline     250 platform/a3300/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815EE0_my() {
noinline     287 platform/a3300/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     350 platform/a3300/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     372 platform/a3300/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     389 platform/a3300/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      16 platform/a3300/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     266 platform/a3300/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF96EF54_my() {
noinline     343 platform/a3300/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     850 platform/a3300/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8BB264_my() {
noinline     915 platform/a3300/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8AC12C_my() {
noinline      38 platform/a3300/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     118 platform/a3300/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA8F4C0_my() {
noinline     152 platform/a3300/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA8F608_my() {
noinline     227 platform/a3300/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA8F070_my() {
noinline      12 platform/a3300/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task( ) { 
noinline      46 platform/a3300/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     143 platform/a3300/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810358_my() {
noinline     192 platform/a3300/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8111B0_my() {
noinline     250 platform/a3300/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815EE0_my() {
noinline     287 platform/a3300/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     350 platform/a3300/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     372 platform/a3300/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     389 platform/a3300/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      16 platform/a3300/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     266 platform/a3300/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF96EF54_my() {
noinline     343 platform/a3300/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     850 platform/a3300/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8BB264_my() {
noinline     915 platform/a3300/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8AC12C_my() {
noinline      38 platform/a3300/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     118 platform/a3300/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA8F4C0_my() {
noinline     152 platform/a3300/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA8F608_my() {
noinline     227 platform/a3300/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA8F070_my() {
noinline      12 platform/a3300/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task( ) { 
noinline      43 platform/a3400/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f() {
noinline      54 platform/a3400/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task() {
noinline      40 platform/a3400/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot( ) { 
noinline     145 platform/a3400/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810380_my( ) { 
noinline     196 platform/a3400/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8111D8_my( ) { 
noinline     253 platform/a3400/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814288_my( ) { 
noinline     292 platform/a3400/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF81A6A8_my( ) { 
noinline     305 platform/a3400/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my( ) { 
noinline     359 platform/a3400/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my( ) { 
noinline     397 platform/a3400/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my( ) { 
noinline     434 platform/a3400/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task( ) { 
noinline     455 platform/a3400/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_TouchPanel_my( ) {
noinline     563 platform/a3400/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8591CC_my( ) {
noinline     587 platform/a3400/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF858F90_my( ) {
noinline     669 platform/a3400/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8590B4_my( ) {
noinline     740 platform/a3400/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF858E74_my( ) {
noinline      14 platform/a3400/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task( ) { 
noinline     246 platform/a3400/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF968CAC_my() {
noinline     456 platform/a3400/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     930 platform/a3400/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8AE6BC_my() {
noinline     991 platform/a3400/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF89E38C_my() {
noinline      38 platform/a3400/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     136 platform/a3400/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA689CC_my() {
noinline     259 platform/a3400/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA6900C_my() {
noinline     334 platform/a3400/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA68B38_my() {
noinline      12 platform/a3400/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task( ) { 
noinline      40 platform/a3400/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     144 platform/a3400/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810380_my() {
noinline     195 platform/a3400/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8111D8_my() {
noinline     252 platform/a3400/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814288_my() {
noinline     290 platform/a3400/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF81A6A8_my() {
noinline     303 platform/a3400/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     357 platform/a3400/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my( ) { 
noinline     394 platform/a3400/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my( ) { 
noinline     431 platform/a3400/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     452 platform/a3400/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_TouchPanel_my( ) {
noinline     560 platform/a3400/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8591CC_my( ) {
noinline     585 platform/a3400/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF858F90_my( ) {
noinline     667 platform/a3400/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8590B4_my( ) {
noinline     739 platform/a3400/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF858E74_my( ) {
noinline      14 platform/a3400/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     246 platform/a3400/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF968CAC_my() {
noinline     304 platform/a3400/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     778 platform/a3400/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8AE6BC_my() {
noinline     839 platform/a3400/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF89E38C_my() {
noinline      38 platform/a3400/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     136 platform/a3400/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA689D4_my() {
noinline     259 platform/a3400/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA69014_my() {
noinline     334 platform/a3400/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA68B40_my() {
noinline      12 platform/a3400/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline      40 platform/a3400/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     144 platform/a3400/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810380_my() {
noinline     195 platform/a3400/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8111D8_my() {
noinline     252 platform/a3400/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814288_my() {
noinline     291 platform/a3400/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF81A6A8_my() {
noinline     304 platform/a3400/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     358 platform/a3400/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     396 platform/a3400/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     433 platform/a3400/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task( ) { 
noinline     454 platform/a3400/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_TouchPanel_my( ) {
noinline     562 platform/a3400/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8591CC_my( ) {
noinline     587 platform/a3400/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF858F90_my( ) {
noinline     669 platform/a3400/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8590B4_my( ) {
noinline     741 platform/a3400/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF858E74_my( ) {
noinline      14 platform/a3400/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     246 platform/a3400/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF968D38_my() {
noinline     456 platform/a3400/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     930 platform/a3400/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8AE740_my() {
noinline     991 platform/a3400/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF89E38C_my() {
noinline      38 platform/a3400/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     136 platform/a3400/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA692C0_my() {
noinline     259 platform/a3400/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA69900_my() {
noinline     334 platform/a3400/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA6942C_my() {
noinline      12 platform/a3400/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline      43 platform/a4000/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f() {
noinline      56 platform/a4000/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task() {
noinline      35 platform/a4000/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     139 platform/a4000/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810380_my() {
noinline     191 platform/a4000/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8111D8_my() {
noinline     248 platform/a4000/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814278_my() {
noinline     286 platform/a4000/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF81A698_my() {
noinline     299 platform/a4000/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     352 platform/a4000/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     390 platform/a4000/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     427 platform/a4000/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      14 platform/a4000/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     247 platform/a4000/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9646A0_my() {
noinline     457 platform/a4000/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     932 platform/a4000/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8AC74C_my() {
noinline     994 platform/a4000/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF89C418_my() {
noinline      37 platform/a4000/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     135 platform/a4000/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA5472C_my() {
noinline     258 platform/a4000/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA54D6C_my() {
noinline     333 platform/a4000/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA54898_my() {
noinline      12 platform/a4000/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline      35 platform/a4000/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     140 platform/a4000/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810380_my() {
noinline     193 platform/a4000/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8111D8_my() {
noinline     251 platform/a4000/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814278_my() {
noinline     290 platform/a4000/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF81A698_my() {
noinline     304 platform/a4000/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     358 platform/a4000/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     396 platform/a4000/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     434 platform/a4000/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      14 platform/a4000/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     246 platform/a4000/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9646A0_my() {
noinline     302 platform/a4000/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     777 platform/a4000/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8AC74C_my() {
noinline     839 platform/a4000/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF89C418_my() {
noinline      37 platform/a4000/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     135 platform/a4000/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA54734_my() {
noinline     258 platform/a4000/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA54D74_my() {
noinline     333 platform/a4000/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA548A0_my() {
noinline      12 platform/a4000/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline      35 platform/a4000/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot( ) { 
noinline     140 platform/a4000/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810380_my( ) { 
noinline     193 platform/a4000/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8111D8_my( ) { 
noinline     251 platform/a4000/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814278_my( ) { 
noinline     290 platform/a4000/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF81A698_my( ) { 
noinline     304 platform/a4000/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my( ) { 
noinline     358 platform/a4000/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my( ) { 
noinline     396 platform/a4000/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my( ) { 
noinline     434 platform/a4000/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task( ) { 
noinline      14 platform/a4000/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task( ) { 
noinline     246 platform/a4000/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF96472C_my( ) {
noinline     302 platform/a4000/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task( ) { 
noinline     777 platform/a4000/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8AC7D0_my( ) {
noinline     839 platform/a4000/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF89C418_my( ) { 
noinline      37 platform/a4000/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     135 platform/a4000/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA55020_my() {
noinline     258 platform/a4000/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA55660_my() {
noinline     333 platform/a4000/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA5518C_my() {
noinline      12 platform/a4000/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task( ) { 
noinline      34 platform/a410/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      46 platform/a410/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task()
noinline      93 platform/a410/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      17 platform/a410/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      18 platform/a410/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      19 platform/a410/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      9 platform/a410/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD2A438_my(long p)
noinline      33 platform/a410/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD2748C_my(long p)
noinline      74 platform/a410/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task()  //IDA task_CaptSeqTask
noinline     208 platform/a410/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task(){
noinline     447 platform/a410/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFCD9F2C_my(){//
noinline     500 platform/a410/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC92FD0_my() {
noinline      29 platform/a410/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask( ) { //0xFFC52424
noinline      77 platform/a410/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC5236C_my( ) {
noinline     128 platform/a410/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC5221C_my( ) {
noinline      9 platform/a410/sub/100f/focushack.c void __attribute__((naked,noinline)) _MoveFocusLensToDistance(short* a) //sub_FFD2A438
noinline      31 platform/a410/sub/100f/focushack.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE2E338_my()
noinline      51 platform/a410/sub/100f/focushack.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE2E368_my()
noinline      94 platform/a410/sub/100f/focushack.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE210DC_my()
noinline      19 platform/a410/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     103 platform/a410/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD1D7A8_my(){
noinline     247 platform/a410/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD1F044_my(){
noinline     540 platform/a410/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD1E3C8_my(){
noinline     638 platform/a410/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD1D2E0_my(){
noinline     913 platform/a410/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD1E6BC_my(){
noinline      34 platform/a420/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      46 platform/a420/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task()
noinline      93 platform/a420/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      17 platform/a420/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      18 platform/a420/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      19 platform/a420/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      9 platform/a420/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD290DC_my(long p)
noinline      35 platform/a420/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD25ECC_my(long p)
noinline      86 platform/a420/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task()  //IDA task_CaptSeqTask
noinline     218 platform/a420/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task(){
noinline     528 platform/a420/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFCD9C44_my(){//
noinline     580 platform/a420/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC92A50_my() {
noinline      32 platform/a420/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      86 platform/a420/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC52438_my() {
noinline     142 platform/a420/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC522E4_my() {
noinline      28 platform/a420/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     108 platform/a420/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD1C3E4_my(){
noinline     259 platform/a420/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD1DB90_my(){
noinline     603 platform/a420/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD1CF50_my(){
noinline     704 platform/a420/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD1BFD4_my(){
noinline     893 platform/a420/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD1D24C_my(){ //ffd20b58 in a430
noinline      35 platform/a430/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      47 platform/a430/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task()
noinline      94 platform/a430/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      17 platform/a430/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      18 platform/a430/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      19 platform/a430/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      12 platform/a430/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD2C9B8_my(long p)
noinline      38 platform/a430/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD297A4_my(long p)
noinline      92 platform/a430/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task()  //IDA task_CaptSeqTask
noinline     227 platform/a430/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task(){
noinline     537 platform/a430/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFCDD298_my(){
noinline     588 platform/a430/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC95E50_my() { // __Shutter_c__276
noinline      32 platform/a430/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      86 platform/a430/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC557B4_my() {
noinline     142 platform/a430/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC55660_my() {
noinline      19 platform/a430/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){ //FFD1F6BC done
noinline     102 platform/a430/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD1FD98_my(){
noinline     243 platform/a430/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD2146C_my(){ // done
noinline     631 platform/a430/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD2085C_my(){ // done
noinline      43 platform/a450/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      54 platform/a450/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task()
noinline      89 platform/a450/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      17 platform/a450/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      18 platform/a450/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      19 platform/a450/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      14 platform/a450/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     178 platform/a450/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE6ED68_my() {
noinline     232 platform/a450/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE71CDC_my() {
noinline     267 platform/a450/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     689 platform/a450/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD0FC98_my() {
noinline     789 platform/a450/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFCDCA94_my() {
noinline      32 platform/a450/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      90 platform/a450/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE15378_my() {
noinline      18 platform/a450/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE60F28_my(){
noinline     136 platform/a450/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFEEBED8_my(){
noinline     522 platform/a450/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFEEABA0_my(){
noinline     670 platform/a450/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline      42 platform/a460/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      53 platform/a460/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task()
noinline      88 platform/a460/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      17 platform/a460/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      18 platform/a460/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      19 platform/a460/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      14 platform/a460/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     178 platform/a460/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE6ED50_my() {
noinline     232 platform/a460/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE71CC4_my() {
noinline     267 platform/a460/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     689 platform/a460/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD0FC90_my() {
noinline     789 platform/a460/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFCDCA8C_my() {
noinline      32 platform/a460/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      90 platform/a460/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE15364_my() {
noinline      18 platform/a460/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE60F10_my(){
noinline     136 platform/a460/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFEEBED4_my(){
noinline     522 platform/a460/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFEEAB9C_my(){
noinline     670 platform/a460/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline      50 platform/a470/kbd.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline      71 platform/a470/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      67 platform/a470/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC001A4_my() {
noinline     107 platform/a470/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC00FA0_my() {
noinline     162 platform/a470/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) uHwSetup_my() {
noinline     199 platform/a470/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_Startup_my() {
noinline     238 platform/a470/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     268 platform/a470/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     295 platform/a470/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     317 platform/a470/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC577C0_my() {
noinline     341 platform/a470/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3C544_my() {
noinline     389 platform/a470/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3C380_my() {
noinline     423 platform/a470/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3C110_my() {
noinline      14 platform/a470/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     247 platform/a470/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD0CAE8_my() {
noinline     286 platform/a470/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     735 platform/a470/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC8DB9C_my() {
noinline     797 platform/a470/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC6FC5C_my() {
noinline      32 platform/a470/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     116 platform/a470/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDC1148_my() {
noinline     147 platform/a470/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDC1288_my() {
noinline     231 platform/a470/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDC1384_my() {
noinline      23 platform/a470/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     119 platform/a470/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC44ED4_my() {
noinline     280 platform/a470/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD06BDC_my() {
noinline      67 platform/a470/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC001A4_my() {
noinline     107 platform/a470/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC00FA0_my() {
noinline     162 platform/a470/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) uHwSetup_my() {
noinline     199 platform/a470/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_Startup_my() {
noinline     238 platform/a470/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     268 platform/a470/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     295 platform/a470/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     317 platform/a470/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC577C0_my() {
noinline     341 platform/a470/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3C544_my() {
noinline     389 platform/a470/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3C380_my() {
noinline     423 platform/a470/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3C110_my() {
noinline      14 platform/a470/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     247 platform/a470/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD0CAE8_my() {
noinline     286 platform/a470/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     735 platform/a470/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC8DB9C_my() {
noinline     797 platform/a470/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC6FC5C_my() {
noinline      32 platform/a470/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     116 platform/a470/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDC1144_my() {
noinline     147 platform/a470/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDC1284_my() {
noinline     231 platform/a470/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDC1380_my() {
noinline      23 platform/a470/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     119 platform/a470/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC44ED4_my() {
noinline     280 platform/a470/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD06BDC_my() {
noinline      67 platform/a470/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC001A4_my() {
noinline     107 platform/a470/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC00FA0_my() {
noinline     162 platform/a470/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) uHwSetup_my() {
noinline     199 platform/a470/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_Startup_my() {
noinline     238 platform/a470/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     268 platform/a470/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     295 platform/a470/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     317 platform/a470/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC57CDC_my() {
noinline     341 platform/a470/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3CA60_my() {
noinline     389 platform/a470/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3C89C_my() {
noinline     423 platform/a470/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3C62C_my() {
noinline      14 platform/a470/sub/102c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     247 platform/a470/sub/102c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD0D528_my() {
noinline     286 platform/a470/sub/102c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     735 platform/a470/sub/102c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC8E0B8_my() {
noinline     797 platform/a470/sub/102c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC70178_my() {
noinline      32 platform/a470/sub/102c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     116 platform/a470/sub/102c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDC1B84_my() {
noinline     147 platform/a470/sub/102c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDC1CC4_my() {
noinline     231 platform/a470/sub/102c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDC1DC0_my() {
noinline      23 platform/a470/sub/102c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     119 platform/a470/sub/102c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC453F0_my() {
noinline     280 platform/a470/sub/102c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD0761C_my() {
noinline      50 platform/a480/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      61 platform/a480/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task()
noinline      96 platform/a480/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      34 platform/a480/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     129 platform/a480/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC001A4_my() {
noinline     167 platform/a480/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC00FC8_my() {
noinline     223 platform/a480/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC04D3C_my() {
noinline     259 platform/a480/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     295 platform/a480/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     326 platform/a480/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     347 platform/a480/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC52210_my() {
noinline     371 platform/a480/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3A55C_my() {
noinline     429 platform/a480/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3A2FC_my() {
noinline     459 platform/a480/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3A08C_my() {
noinline      10 platform/a480/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     234 platform/a480/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC4327C_my(){ // 
noinline     298 platform/a480/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFCE97F4_my(){ // 
noinline     352 platform/a480/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task(){
noinline     1242 platform/a480/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC7268C_my(){ // 
noinline     1414 platform/a480/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC64C44_my(){ // 
noinline      31 platform/a480/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     115 platform/a480/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDABE38_my() {
noinline     146 platform/a480/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDABF84_my() {
noinline     230 platform/a480/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDAC080_my() {
noinline      21 platform/a480/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){ 
noinline     115 platform/a480/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFCE51D8_my(){ 
noinline     261 platform/a480/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDBE6A8_my(){ 
noinline      46 platform/a490/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task()
noinline      65 platform/a490/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      46 platform/a490/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     143 platform/a490/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC00358_my() {
noinline     192 platform/a490/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC0119C_my() {
noinline     250 platform/a490/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC05E5C_my() {
noinline     287 platform/a490/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     329 platform/a490/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     362 platform/a490/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     379 platform/a490/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     401 platform/a490/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC69D4C_my() {
noinline     412 platform/a490/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC50E90_my() {
noinline     442 platform/a490/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC50AB8_my() {
noinline     461 platform/a490/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC507D8_my() {
noinline      14 platform/a490/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     254 platform/a490/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC594BC_my() {
noinline     321 platform/a490/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD10CE4_my() {
noinline     378 platform/a490/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     850 platform/a490/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC8EB84_my() {
noinline     913 platform/a490/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC80CE0_my() {
noinline      38 platform/a490/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     123 platform/a490/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDE3C08_my() {
noinline     154 platform/a490/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDE3D3C_my() {
noinline     242 platform/a490/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDE37A4_my() {
noinline      23 platform/a490/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     119 platform/a490/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD0C354_my() {
noinline     281 platform/a490/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDF4274_my() {
noinline      46 platform/a490/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     143 platform/a490/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC00358_my() {
noinline     192 platform/a490/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC0119C_my() {
noinline     250 platform/a490/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC05E5C_my() {
noinline     287 platform/a490/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     329 platform/a490/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     362 platform/a490/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     379 platform/a490/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     401 platform/a490/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC69D9C_my() {
noinline     412 platform/a490/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC50E90_my() {
noinline     442 platform/a490/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC50AB8_my() {
noinline     461 platform/a490/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC507D8_my() {
noinline      14 platform/a490/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     254 platform/a490/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC5950C_my() {
noinline     321 platform/a490/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD10D94_my() {
noinline     378 platform/a490/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     850 platform/a490/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC8EBD4_my() {
noinline     913 platform/a490/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC80D30_my() {
noinline      38 platform/a490/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     123 platform/a490/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDE3CB8_my() {
noinline     154 platform/a490/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDE3DEC_my() {
noinline     242 platform/a490/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDE3854_my() {
noinline      23 platform/a490/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     119 platform/a490/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD0C404_my() {
noinline     281 platform/a490/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDF4324_my() {
noinline      46 platform/a490/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     143 platform/a490/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC00358_my() {
noinline     192 platform/a490/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC0119C_my() {
noinline     250 platform/a490/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC05E5C_my() {
noinline     287 platform/a490/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     329 platform/a490/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     362 platform/a490/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     379 platform/a490/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     401 platform/a490/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC69D9C_my() {
noinline     412 platform/a490/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC50E90_my() {
noinline     442 platform/a490/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC50AB8_my() {
noinline     461 platform/a490/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC507D8_my() {
noinline      14 platform/a490/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     254 platform/a490/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC5950C_my() {
noinline     321 platform/a490/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD10D94_my() {
noinline     378 platform/a490/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     850 platform/a490/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC8EBD4_my() {
noinline     913 platform/a490/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC80D30_my() {
noinline      38 platform/a490/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     123 platform/a490/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDE3C0C_my() {
noinline     154 platform/a490/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDE3D40_my() {
noinline     242 platform/a490/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDE37A8_my() {
noinline      23 platform/a490/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     119 platform/a490/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD0C404_my() {
noinline     281 platform/a490/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDF4278_my() {
noinline      45 platform/a495/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      63 platform/a495/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task()
noinline      70 platform/a495/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      46 platform/a495/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     143 platform/a495/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC00358_my() {
noinline     192 platform/a495/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC0119C_my() {
noinline     250 platform/a495/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC05E5C_my() {
noinline     287 platform/a495/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     329 platform/a495/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     362 platform/a495/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     379 platform/a495/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     401 platform/a495/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC69E24_my() {
noinline     412 platform/a495/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC50E94_my() {
noinline     442 platform/a495/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC50ABC_my() {
noinline     461 platform/a495/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC507DC_my() {
noinline      14 platform/a495/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     254 platform/a495/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC59598_my() {
noinline     322 platform/a495/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD10E1C_my() {
noinline     379 platform/a495/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     851 platform/a495/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC8EE50_my() {
noinline     914 platform/a495/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC80EFC_my() {
noinline      38 platform/a495/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     123 platform/a495/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDE69BC_my() {
noinline     154 platform/a495/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDE6AF0_my() {
noinline     242 platform/a495/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDE6558_my() {
noinline      23 platform/a495/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     119 platform/a495/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD0C488_my() {
noinline     281 platform/a495/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDF703C_my() {
noinline      46 platform/a495/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     143 platform/a495/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC00358_my() {
noinline     192 platform/a495/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC0119C_my() {
noinline     250 platform/a495/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC05E5C_my() {
noinline     287 platform/a495/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     329 platform/a495/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     362 platform/a495/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     379 platform/a495/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     401 platform/a495/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC69E74_my() {
noinline     412 platform/a495/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC50E94_my() {
noinline     442 platform/a495/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC50ABC_my() {
noinline     461 platform/a495/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC507DC_my() {
noinline      14 platform/a495/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     254 platform/a495/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC595E8_my() {
noinline     322 platform/a495/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD10ECC_my() {
noinline     379 platform/a495/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     851 platform/a495/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC8EEA0_my() {
noinline     914 platform/a495/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC80F4C_my() {
noinline      38 platform/a495/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     123 platform/a495/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDE6A6C_my() {
noinline     154 platform/a495/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDE6BA0_my() {
noinline     242 platform/a495/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDE6608_my() {
noinline      23 platform/a495/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     119 platform/a495/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD0C538_my() {
noinline     281 platform/a495/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDF70EC_my() {
noinline      46 platform/a495/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     143 platform/a495/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC00358_my() {
noinline     192 platform/a495/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC0119C_my() {
noinline     250 platform/a495/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC05E5C_my() {
noinline     287 platform/a495/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     329 platform/a495/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     362 platform/a495/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     379 platform/a495/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     401 platform/a495/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC69E74_my() {
noinline     412 platform/a495/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC50E94_my() {
noinline     442 platform/a495/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC50ABC_my() {
noinline     461 platform/a495/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC507DC_my() {
noinline      14 platform/a495/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     254 platform/a495/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC595E8_my() {
noinline     322 platform/a495/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD10ECC_my() {
noinline     379 platform/a495/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     851 platform/a495/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC8EEA0_my() {
noinline     914 platform/a495/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC80F4C_my() {
noinline      38 platform/a495/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     123 platform/a495/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDE69C0_my() {
noinline     154 platform/a495/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDE6AF4_my() {
noinline     242 platform/a495/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDE655C_my() {
noinline      23 platform/a495/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     119 platform/a495/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD0C538_my() {
noinline     281 platform/a495/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDF7040_my() {
noinline      37 platform/a530/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      49 platform/a530/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task()
noinline      96 platform/a530/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      17 platform/a530/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      18 platform/a530/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      19 platform/a530/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      9 platform/a530/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task(){
noinline     150 platform/a530/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD37A98_my(long p)
noinline     178 platform/a530/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD34704_my(long p)
noinline     232 platform/a530/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task(){
noinline     545 platform/a530/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFCE2274_my(){
noinline     597 platform/a530/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC974F0_my(){
noinline      32 platform/a530/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      86 platform/a530/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC56490_my() {
noinline     142 platform/a530/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC5633C_my() {
noinline      18 platform/a530/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     104 platform/a530/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD2A9FC_my(){
noinline     238 platform/a530/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD2C0D0_my(){
noinline     589 platform/a530/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD2B4C0_my(){
noinline      38 platform/a540/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      50 platform/a540/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task()
noinline      97 platform/a540/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      15 platform/a540/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      16 platform/a540/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      17 platform/a540/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      10 platform/a540/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD483A4_my(long p)
noinline      36 platform/a540/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD45048_my(long p)
noinline      91 platform/a540/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task()
noinline     233 platform/a540/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task(){
noinline     545 platform/a540/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFCF29DC_my(){
noinline     596 platform/a540/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC9E18C_my() { // __Shutter_c__276
noinline      26 platform/a540/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask( ) { //0xFFC5655C
noinline      73 platform/a540/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC564A4_my( ) {
noinline     132 platform/a540/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC56350_my( ) {
noinline      19 platform/a540/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){ //FFD3ACA8 done
noinline     102 platform/a540/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD3B37C_my(){
noinline     243 platform/a540/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD3CA50_my(){ // done
noinline     631 platform/a540/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD3BE40_my(){ // done
noinline      45 platform/a550/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      58 platform/a550/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task(long ua, long ub, long uc, long ud, long ue, long uf)
noinline      93 platform/a550/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      17 platform/a550/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      18 platform/a550/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      19 platform/a550/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      9 platform/a550/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE72574_my(long p)
noinline      46 platform/a550/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE6F5FC_my(long p)
noinline      99 platform/a550/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task()
noinline     263 platform/a550/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task(){
noinline     645 platform/a550/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD0C6CC_my(){
noinline     739 platform/a550/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFCD8480_my(){
noinline      1 platform/a550/sub/100c/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task(){
noinline      24 platform/a550/sub/100c/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC0C4B0_my(){
noinline      49 platform/a550/sub/100c/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) Mount_FileSystem_my(){
noinline      85 platform/a550/sub/100c/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE21220_my(){
noinline     124 platform/a550/sub/100c/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE20FA8_my(){
noinline      18 platform/a550/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     111 platform/a550/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFEE6E70_my(){
noinline     246 platform/a550/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFEE81A8_my(){
noinline     595 platform/a550/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE617C8_my(){
noinline      47 platform/a560/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      58 platform/a560/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task(long ua, long ub, long uc, long ud, long ue, long uf)
noinline      94 platform/a560/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      17 platform/a560/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      18 platform/a560/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      19 platform/a560/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      9 platform/a560/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE96FA8_my(long p)
noinline      46 platform/a560/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE93F70_my(long p)
noinline      99 platform/a560/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task()
noinline     260 platform/a560/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task(){
noinline     645 platform/a560/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD17E18_my() {
noinline     738 platform/a560/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFCE1A30_my () {
noinline      1 platform/a560/sub/100a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task(){
noinline      24 platform/a560/sub/100a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC0C9A4_my(){
noinline      49 platform/a560/sub/100a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) Mount_FileSystem_my(){
noinline      85 platform/a560/sub/100a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE3A694_my(){
noinline     124 platform/a560/sub/100a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE3A41C_my(){
noinline      18 platform/a560/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline      91 platform/a560/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFF120C0_my(){
noinline     237 platform/a560/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE85DB8_my(){
noinline      45 platform/a570/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      56 platform/a570/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task(long ua, long ub, long uc, long ud, long ue, long uf)
noinline      92 platform/a570/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      17 platform/a570/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      18 platform/a570/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      19 platform/a570/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      9 platform/a570/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFEABF20_my(long p)
noinline      46 platform/a570/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFEA8DDC_my(long p)
noinline      88 platform/a570/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task()
noinline     308 platform/a570/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task(){
noinline     697 platform/a570/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_ffd20ef4_my(){
noinline     790 platform/a570/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_ffce9eb0_my(){
noinline      32 platform/a570/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      92 platform/a570/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE3DD84_my() {
noinline      1 platform/a570/sub/100e/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task(){
noinline      24 platform/a570/sub/100e/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC0C980_my(){
noinline      49 platform/a570/sub/100e/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) Mount_FileSystem_my(){
noinline      85 platform/a570/sub/100e/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE45BD8_my(){
noinline     124 platform/a570/sub/100e/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE45960_my(){
noinline      18 platform/a570/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     101 platform/a570/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFF27100_my(){
noinline     250 platform/a570/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE9A784_my(){
noinline      17 platform/a570/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      18 platform/a570/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      19 platform/a570/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      10 platform/a570/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFEABF94_my(long p)
noinline      47 platform/a570/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFEA8E50_my(long p)
noinline      89 platform/a570/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task()
noinline     233 platform/a570/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task(){
noinline     622 platform/a570/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_ffd20ef4_my(){
noinline     715 platform/a570/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_ffce9eb0_my(){
noinline      32 platform/a570/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      92 platform/a570/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE3DDF8_my() {
noinline      1 platform/a570/sub/101a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task(){
noinline      24 platform/a570/sub/101a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC0C980_my(){
noinline      49 platform/a570/sub/101a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) Mount_FileSystem_my(){
noinline      85 platform/a570/sub/101a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE45C4C_my(){
noinline     124 platform/a570/sub/101a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE459D4_my(){
noinline      18 platform/a570/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     101 platform/a570/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFF27174_my(){
noinline     251 platform/a570/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE9A7F8_my(){
noinline      47 platform/a580/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      58 platform/a580/kbd.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline      95 platform/a580/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      82 platform/a580/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC001A4_my() {
noinline     124 platform/a580/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC00FA0_my( ) { 
noinline     181 platform/a580/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) uHwSetup_my() { 
noinline     220 platform/a580/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_Startup_my( ) { 
noinline     261 platform/a580/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my( ) { 
noinline     301 platform/a580/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_InitFileModules_my( ) { 
noinline     327 platform/a580/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC58A54_my() { 
noinline     352 platform/a580/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3D588_my() { 
noinline     401 platform/a580/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3D3C4_my() { 
noinline     437 platform/a580/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3D154_my() {
noinline      11 platform/a580/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD0F3B8_my( ) { 
noinline      53 platform/a580/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) task_CaptSeqTask_my() {
noinline     259 platform/a580/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task( ) { 
noinline     674 platform/a580/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC8EC78_my() {
noinline     766 platform/a580/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC70CCC_my( ) { 
noinline      31 platform/a580/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     115 platform/a580/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDCB84C_my() {
noinline     146 platform/a580/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDCB98C_my() {
noinline     230 platform/a580/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDCBA88_my() {
noinline      5 platform/a580/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) MovieRecord_Task_my( ) { 
noinline      92 platform/a580/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC46174_my() {
noinline     242 platform/a580/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD0947C_my( ) { 
noinline      81 platform/a580/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC001a4_my() { //#fs
noinline     122 platform/a580/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC00FA0_my() { //#fs
noinline     185 platform/a580/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) uHwSetup_my() { //#fs
noinline     222 platform/a580/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_Startup_my() { //#fs
noinline     269 platform/a580/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() { //#fs
noinline     312 platform/a580/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_InitFileModules_my() { //#fs
noinline     334 platform/a580/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC58A54_my() { //#fs
noinline     355 platform/a580/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3D588_my() { //#fs
noinline     400 platform/a580/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3D3C4_my() { //#fs
noinline     432 platform/a580/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3D154_my() { //#fs ; Partition table parse takes place here. => SDHC-boot
noinline      9 platform/a580/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD0F3B8_my(){
noinline      48 platform/a580/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) task_CaptSeqTask_my() //#fs
noinline     256 platform/a580/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task(){
noinline     718 platform/a580/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC8EC78_my(){
noinline     806 platform/a580/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC70CCC_my(){
noinline      31 platform/a580/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     115 platform/a580/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDCB848_my() {
noinline     146 platform/a580/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDCB988_my() {
noinline     230 platform/a580/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDCBA84_my() {
noinline     1548 platform/a580/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) MovieRecord_Task_my(){
noinline     1642 platform/a580/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC46174_my(){
noinline     1792 platform/a580/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD0947C_my(){
noinline      48 platform/a590/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      59 platform/a590/kbd.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline      96 platform/a590/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      67 platform/a590/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC001A4_my() {
noinline     107 platform/a590/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC00FA0_my() {
noinline     162 platform/a590/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) uHwSetup_my() {
noinline     199 platform/a590/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_Startup_my() {
noinline     238 platform/a590/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     268 platform/a590/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     295 platform/a590/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     317 platform/a590/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC5E36C_my() {
noinline     341 platform/a590/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC412FC_my() {
noinline     389 platform/a590/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC41138_my() {
noinline     423 platform/a590/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC40EC8_my() {
noinline      14 platform/a590/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     256 platform/a590/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD18614_my() {
noinline     295 platform/a590/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     744 platform/a590/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC94E94_my() {
noinline     806 platform/a590/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC7654C_my() {
noinline      32 platform/a590/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     116 platform/a590/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDD66A8_my() {
noinline     147 platform/a590/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDD67E8_my() {
noinline     231 platform/a590/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDD68E4_my() {
noinline      23 platform/a590/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     119 platform/a590/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC4B6B8_my() {
noinline     280 platform/a590/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD126CC_my() {
noinline      67 platform/a590/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC001A4_my() {
noinline     107 platform/a590/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC00FA0_my() {
noinline     162 platform/a590/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) uHwSetup_my() {
noinline     199 platform/a590/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_Startup_my() {
noinline     238 platform/a590/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     268 platform/a590/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     295 platform/a590/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     317 platform/a590/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC5E36C_my() {
noinline     341 platform/a590/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC412FC_my() {
noinline     389 platform/a590/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC41138_my() {
noinline     423 platform/a590/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC40EC8_my() {
noinline      14 platform/a590/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     256 platform/a590/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD18614_my() {
noinline     295 platform/a590/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     744 platform/a590/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC94E94_my() {
noinline     806 platform/a590/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC7654C_my() {
noinline      32 platform/a590/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     116 platform/a590/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDD66A4_my() {
noinline     147 platform/a590/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDD67E4_my() {
noinline     231 platform/a590/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDD68E0_my() {
noinline      23 platform/a590/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     119 platform/a590/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC4B6B8_my() {
noinline     280 platform/a590/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD126CC_my() {
noinline      37 platform/a610/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      49 platform/a610/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task()
noinline      96 platform/a610/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      15 platform/a610/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      16 platform/a610/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      17 platform/a610/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      10 platform/a610/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD39620_my(long p)
noinline      37 platform/a610/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD364B0_my(long p)
noinline      83 platform/a610/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task()
noinline     270 platform/a610/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task(){
noinline     509 platform/a610/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFCE1C34_my(){
noinline     562 platform/a610/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC976B4_my(){
noinline      32 platform/a610/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      85 platform/a610/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC548A4_my() {
noinline     141 platform/a610/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC54750_my() {
noinline      1 platform/a610/sub/100e/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task(){
noinline      24 platform/a610/sub/100e/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE9A26C_my(){
noinline      49 platform/a610/sub/100e/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) Mount_FileSystem_my(){
noinline      84 platform/a610/sub/100e/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC5B770_my(){
noinline     123 platform/a610/sub/100e/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC5B500_my(){
noinline      19 platform/a610/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     117 platform/a610/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD2C4F8_my(){
noinline     243 platform/a610/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD2DCB8_my(){
noinline     582 platform/a610/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD2D080_my(){
noinline      15 platform/a610/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      16 platform/a610/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      17 platform/a610/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      9 platform/a610/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD399A8_my(long p)
noinline      34 platform/a610/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD36838_my(long p)
noinline      78 platform/a610/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task()
noinline     241 platform/a610/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task(){
noinline     480 platform/a610/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFCE1FBC_my(){
noinline     533 platform/a610/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC97A3C_my(){
noinline      32 platform/a610/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      85 platform/a610/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC54C2C_my() {
noinline     141 platform/a610/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC54AD8_my() {
noinline      1 platform/a610/sub/100f/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task(){
noinline      24 platform/a610/sub/100f/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE9A5F4_my(){
noinline      49 platform/a610/sub/100f/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) Mount_FileSystem_my(){
noinline      84 platform/a610/sub/100f/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC5BAF8_my(){
noinline     123 platform/a610/sub/100f/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC5B888_my(){
noinline      19 platform/a610/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     116 platform/a610/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD2C880_my(){
noinline     243 platform/a610/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD2E040_my(){
noinline     581 platform/a610/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD2D408_my(){
noinline      37 platform/a620/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      49 platform/a620/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task()
noinline      96 platform/a620/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      17 platform/a620/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      18 platform/a620/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      19 platform/a620/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      14 platform/a620/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     177 platform/a620/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD371E4_my() {
noinline     221 platform/a620/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD3A354_my() {
noinline     243 platform/a620/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     511 platform/a620/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFCE208C_my() {
noinline     568 platform/a620/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC97E64_my() {
noinline      32 platform/a620/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      85 platform/a620/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC54B64_my() {
noinline     141 platform/a620/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC54A10_my() {
noinline      19 platform/a620/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     118 platform/a620/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD2C918_my(){
noinline     245 platform/a620/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD2E0D8_my(){
noinline     582 platform/a620/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD2D4A0_my(){
noinline      36 platform/a630/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      48 platform/a630/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task()
noinline      95 platform/a630/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      17 platform/a630/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      18 platform/a630/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      19 platform/a630/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      9 platform/a630/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD53158_my(){
noinline      44 platform/a630/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD56070_my(long p)
noinline      80 platform/a630/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD5307C_my(long p)
noinline     147 platform/a630/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task()
noinline     309 platform/a630/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task(){
noinline     672 platform/a630/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFCF8D98_my() { // ExpDrv_c__2
noinline     765 platform/a630/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFCA3AFC_my(){
noinline      32 platform/a630/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      86 platform/a630/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC59208_my() {
noinline     142 platform/a630/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC590B4_my() {
noinline      1 platform/a630/sub/100c/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task(){
noinline      24 platform/a630/sub/100c/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFED4570_my(){
noinline      49 platform/a630/sub/100c/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) Mount_FileSystem_my(){
noinline      84 platform/a630/sub/100c/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC60570_my(){
noinline     123 platform/a630/sub/100c/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC60304_my(){
noinline      19 platform/a630/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD4A69C_my(){
noinline     403 platform/a630/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD49A8C_my(){
noinline     522 platform/a630/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD48FC8_my(){
noinline     669 platform/a630/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline      37 platform/a640/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      49 platform/a640/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task()
noinline      96 platform/a640/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      17 platform/a640/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      18 platform/a640/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      19 platform/a640/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      14 platform/a640/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     204 platform/a640/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD559BC_my() {
noinline     242 platform/a640/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD558E0_my() {
noinline     311 platform/a640/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD5894C_my() {
noinline     346 platform/a640/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     748 platform/a640/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFCFAC90_my() {
noinline     847 platform/a640/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFCA4270_my() {
noinline      32 platform/a640/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      86 platform/a640/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC59B50_my() {
noinline     142 platform/a640/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC599FC_my() {
noinline      1 platform/a640/sub/100b/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task(){
noinline      24 platform/a640/sub/100b/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFEDE49C_my(){
noinline      49 platform/a640/sub/100b/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) Mount_FileSystem_my(){
noinline      84 platform/a640/sub/100b/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC61630_my(){
noinline     123 platform/a640/sub/100b/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC613C4_my(){
noinline      19 platform/a640/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD4B9DC_my(){
noinline     127 platform/a640/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD4C5EC_my(){
noinline     485 platform/a640/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD4AF18_my(){
noinline     620 platform/a640/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline      50 platform/a650/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      61 platform/a650/kbd.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline      98 platform/a650/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      67 platform/a650/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC001A4_my() {
noinline     107 platform/a650/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC00FB8_my() {
noinline     162 platform/a650/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) uHwSetup_my() {
noinline     199 platform/a650/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_Startup_my() {
noinline     237 platform/a650/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     267 platform/a650/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     290 platform/a650/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     312 platform/a650/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC5B788_my() {
noinline     336 platform/a650/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3FC8C_my() {
noinline     384 platform/a650/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3FAC8_my() {
noinline     418 platform/a650/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3F960_my() {
noinline      14 platform/a650/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     238 platform/a650/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD0EC34_my() {
noinline     277 platform/a650/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC4DED8_my() {
noinline     335 platform/a650/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     815 platform/a650/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC91328_my() {
noinline     877 platform/a650/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC751B4_my() {
noinline      31 platform/a650/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     115 platform/a650/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDCE9C8_my() {
noinline     146 platform/a650/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDCEB08_my() {
noinline     230 platform/a650/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDCEC04_my() {
noinline      23 platform/a650/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     119 platform/a650/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC4A4F4_my() {
noinline     294 platform/a650/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD0A918_my() {
noinline      37 platform/a700/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      49 platform/a700/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task()
noinline      96 platform/a700/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      17 platform/a700/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      18 platform/a700/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      19 platform/a700/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      14 platform/a700/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     178 platform/a700/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD457CC_my() {
noinline     231 platform/a700/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD48B28_my() {
noinline     253 platform/a700/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     601 platform/a700/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFCF3174_my() {
noinline     657 platform/a700/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC9E204_my() {
noinline      32 platform/a700/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      86 platform/a700/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC55B34_my() {
noinline     142 platform/a700/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC559E0_my() {
noinline      19 platform/a700/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     113 platform/a700/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD3BAE8_my(){
noinline     246 platform/a700/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD3D1BC_my(){
noinline     606 platform/a700/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD3C5AC_my(){
noinline      37 platform/a710/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      49 platform/a710/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task()
noinline      96 platform/a710/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      17 platform/a710/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      18 platform/a710/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      19 platform/a710/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      9 platform/a710/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD5F178_my(long p)
noinline      45 platform/a710/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD5C2C4_my(long p)
noinline     100 platform/a710/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task()
noinline     244 platform/a710/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task(){
noinline     608 platform/a710/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD02424_my(){
noinline     700 platform/a710/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFCA4008_my(){
noinline      32 platform/a710/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      86 platform/a710/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC58CE4_my() {
noinline     142 platform/a710/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC58B90_my() {
noinline      1 platform/a710/sub/100a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task(){
noinline      24 platform/a710/sub/100a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFEE1D9C_my(){
noinline      50 platform/a710/sub/100a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) Mount_FileSystem_my(){
noinline      85 platform/a710/sub/100a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC6004C_my(){
noinline     125 platform/a710/sub/100a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC5FDE0_my(){
noinline      18 platform/a710/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD52C2C_my(){
noinline     137 platform/a710/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD5383C_my(){
noinline     523 platform/a710/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD52168_my(){
noinline     666 platform/a710/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline      47 platform/a720/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      58 platform/a720/kbd.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline      95 platform/a720/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      63 platform/a720/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC001A4_my() {
noinline     103 platform/a720/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC00FB8_my() {
noinline     158 platform/a720/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) uHwSetup_my() {
noinline     195 platform/a720/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_Startup_my() {
noinline     233 platform/a720/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     264 platform/a720/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     287 platform/a720/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     309 platform/a720/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC5A4E8_my() {
noinline     333 platform/a720/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3F0CC_my() {
noinline     381 platform/a720/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3EF08_my() {
noinline     415 platform/a720/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3EDA0_my() {
noinline      14 platform/a720/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     232 platform/a720/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD0A3CC_my() {
noinline     271 platform/a720/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     751 platform/a720/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC8EF34_my() {
noinline     813 platform/a720/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC7330C_my() {
noinline      32 platform/a720/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     116 platform/a720/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDBFF20_my() {
noinline     147 platform/a720/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDC0060_my() {
noinline     231 platform/a720/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDC015C_my() {
noinline      23 platform/a720/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     119 platform/a720/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC49614_my() {
noinline     280 platform/a720/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD06188_my() {
noinline      42 platform/a800/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task()
noinline      60 platform/a800/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      46 platform/a800/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     143 platform/a800/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC0035C_my() {
noinline     193 platform/a800/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC011B4_my() {
noinline     251 platform/a800/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC05EE4_my() {
noinline     288 platform/a800/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     349 platform/a800/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     370 platform/a800/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     387 platform/a800/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      16 platform/a800/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     241 platform/a800/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     754 platform/a800/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC95088_my() {
noinline     819 platform/a800/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC86234_my() {
noinline      38 platform/a800/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     118 platform/a800/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDFDA5C_my() {
noinline     152 platform/a800/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDFDBA4_my() {
noinline     227 platform/a800/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDFD60C_my() {
noinline      23 platform/a800/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     119 platform/a800/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD17E98_my() {
noinline     280 platform/a800/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE10134_my() {
noinline      46 platform/a800/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     143 platform/a800/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC0035C_my() {
noinline     193 platform/a800/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC011B4_my() {
noinline     251 platform/a800/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC05EE4_my() {
noinline     288 platform/a800/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     349 platform/a800/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     370 platform/a800/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     387 platform/a800/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      16 platform/a800/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     241 platform/a800/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     754 platform/a800/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC95088_my() {
noinline     819 platform/a800/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC86234_my() {
noinline      38 platform/a800/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     118 platform/a800/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDFDA5C_my() {
noinline     152 platform/a800/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDFDBA4_my() {
noinline     227 platform/a800/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDFD60C_my() {
noinline      23 platform/a800/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     119 platform/a800/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD17E98_my() {
noinline     280 platform/a800/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE10140_my() {
noinline      47 platform/a810/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f() {
noinline      60 platform/a810/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed() {
noinline      70 platform/a810/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task() {
noinline      73 platform/a810/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot( ) { 
noinline     178 platform/a810/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810380_my( ) { 
noinline     232 platform/a810/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8111D8_my( ) { 
noinline     289 platform/a810/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814288_my() { 
noinline     329 platform/a810/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF81A6D0_my( ) { 
noinline     342 platform/a810/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my( ) { 
noinline     396 platform/a810/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my( ) {
noinline     432 platform/a810/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my( ) { 
noinline     473 platform/a810/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task( ) { 
noinline      14 platform/a810/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     234 platform/a810/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF960B9C_my() {
noinline     308 platform/a810/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task( ) { 
noinline     782 platform/a810/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8AB3A4_my( ) { 
noinline     843 platform/a810/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF89A044_my() { 
noinline      34 platform/a810/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask( ) { 
noinline     125 platform/a810/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA520F0_my( ) { //open
noinline     242 platform/a810/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA52730_my( ) { 
noinline     313 platform/a810/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA5225C_my( ) { 
noinline      12 platform/a810/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() { 
noinline      73 platform/a810/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot( ) { 
noinline     178 platform/a810/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810380_my( ) { 
noinline     232 platform/a810/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8111D8_my( ) { 
noinline     289 platform/a810/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814288_my() { 
noinline     329 platform/a810/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF81A6D0_my( ) { 
noinline     342 platform/a810/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my( ) { 
noinline     396 platform/a810/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my( ) {
noinline     432 platform/a810/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my( ) { 
noinline     473 platform/a810/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task( ) { 
noinline      14 platform/a810/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     234 platform/a810/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF960CA8_my() {
noinline     309 platform/a810/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task( ) { 
noinline     783 platform/a810/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8AB4B0_my( ) { 
noinline     844 platform/a810/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF89A150_my() { 
noinline      34 platform/a810/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask( ) { //@ 0xFFA52524
noinline     123 platform/a810/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA52220_my( ) { //open
noinline     238 platform/a810/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA52860_my( ) { //write
noinline     307 platform/a810/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA5238C_my( ) { //close
noinline      12 platform/a810/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() { 
noinline      35 platform/a810/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot( ) { 
noinline     140 platform/a810/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810380_my( ) { 
noinline     194 platform/a810/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8111D8_my( ) { 
noinline     251 platform/a810/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814288_my( ) { 
noinline     290 platform/a810/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF81A6D0_my( ) { 
noinline     303 platform/a810/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my( ) { 
noinline     357 platform/a810/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my( ) { 
noinline     393 platform/a810/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my( ) { 
noinline     434 platform/a810/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task( ) { 
noinline      14 platform/a810/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task( ) { 
noinline     234 platform/a810/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF960D4C_my() {
noinline     309 platform/a810/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task( ) { 
noinline     783 platform/a810/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8AB54C_my( ) { 
noinline     844 platform/a810/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF89A150_my() { 
noinline      34 platform/a810/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask( ) { //sub_FFA52E28
noinline     122 platform/a810/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA52B24_my( ) {
noinline     237 platform/a810/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA53164_my( ) {
noinline     306 platform/a810/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA52C90_my( ) {
noinline      12 platform/a810/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task( ) { 
noinline      54 platform/d10/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task()
noinline      66 platform/d10/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline     147 platform/d10/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8101A0_my() {
noinline     182 platform/d10/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810FC4_my() {
noinline     240 platform/d10/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814D38_my() {
noinline     275 platform/d10/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     315 platform/d10/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     358 platform/d10/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     389 platform/d10/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() { 
noinline     409 platform/d10/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF872598_my() { 
noinline     435 platform/d10/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF855974_my() { 
noinline     496 platform/d10/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF855714_my() { 
noinline     528 platform/d10/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8554A4_my() { 
noinline     677 platform/d10/sub/100a/boot.c void __attribute__((noinline)) task_blinker() {
noinline      11 platform/d10/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF934548_my() {
noinline      63 platform/d10/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF861320_my() {
noinline     134 platform/d10/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) task_CaptSeqTask_my() {
noinline     415 platform/d10/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     843 platform/d10/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF89B5C0_my()
noinline     934 platform/d10/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF88CE00_my() {
noinline      48 platform/d10/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() { // FFA25FB4 "FileWriteTask"
noinline     131 platform/d10/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA26268_my( ) {
noinline     217 platform/d10/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA263B4_my( ) {
noinline     293 platform/d10/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA264B0_my( ) {
noinline      11 platform/d10/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){ 
noinline      42 platform/d20/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f() {
noinline      55 platform/d20/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task() {
noinline      33 platform/d20/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot( ) { 
noinline     137 platform/d20/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF000380_my() {
noinline     187 platform/d20/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0011D8_my() {
noinline     246 platform/d20/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF004288_my() {
noinline     284 platform/d20/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     304 platform/d20/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00A694_my() {
noinline     323 platform/d20/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00A6EC_my() {
noinline     377 platform/d20/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     409 platform/d20/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     446 platform/d20/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task( ) { 
noinline      14 platform/d20/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     275 platform/d20/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF18301C_my( ) {
noinline     336 platform/d20/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     810 platform/d20/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0AE530_my() {
noinline     871 platform/d20/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF09D804_my( ) {
noinline      38 platform/d20/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     136 platform/d20/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2C4560_my() {
noinline     259 platform/d20/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2C4BA0_my() {
noinline     334 platform/d20/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2C46CC_my() {
noinline      11 platform/d20/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline      42 platform/d30/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f() {
noinline      55 platform/d30/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task() {
noinline      50 platform/d30/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     156 platform/d30/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF000380_my() {
noinline     206 platform/d30/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0011D8_my() {
noinline     260 platform/d30/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF004288_my() {
noinline     297 platform/d30/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00A6BC_my() {
noinline     316 platform/d30/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00A694_my() {
noinline     333 platform/d30/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00A6EC_my() {
noinline     383 platform/d30/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     403 platform/d30/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF02632C_my() {
noinline     416 platform/d30/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF080DE0_my() {
noinline     453 platform/d30/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     470 platform/d30/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      17 platform/d30/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     316 platform/d30/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF183354_my() {
noinline     376 platform/d30/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     894 platform/d30/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0AE6E0_my() {
noinline     957 platform/d30/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF09D9B4_my() {
noinline      38 platform/d30/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     136 platform/d30/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2C4CE4_my() {
noinline     259 platform/d30/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2C5324_my() {
noinline     334 platform/d30/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2C4E50_my() {
noinline      14 platform/d30/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline      45 platform/g10/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      57 platform/g10/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task()
noinline      36 platform/g10/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_blinker() {
noinline     110 platform/g10/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     207 platform/g10/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8101A0_my() {
noinline     255 platform/g10/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810F94_my() {
noinline     313 platform/g10/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814D8C_my() {
noinline     350 platform/g10/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     394 platform/g10/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     433 platform/g10/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) busy_loop() { // loop hack that allows startup with battery door open
noinline     452 platform/g10/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_PhySw() {
noinline     484 platform/g10/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     506 platform/g10/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF878098_my() {
noinline     531 platform/g10/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF859C00_my() {
noinline     579 platform/g10/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF859A3C_my() {
noinline     613 platform/g10/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8597CC_my() {
noinline     761 platform/g10/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      14 platform/g10/sub/102a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     326 platform/g10/sub/102a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8664EC_my() {
noinline     485 platform/g10/sub/102a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9491D0_my() {
noinline     522 platform/g10/sub/102a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     971 platform/g10/sub/102a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8A8B94_my() {
noinline     1065 platform/g10/sub/102a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF89A968_my() {
noinline      49 platform/g10/sub/102a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     138 platform/g10/sub/102a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA46D70_my() {
noinline     169 platform/g10/sub/102a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA46E70_my() {
noinline     257 platform/g10/sub/102a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA46F7C_my() {
noinline      14 platform/g10/sub/102a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     110 platform/g10/sub/102a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8625C8_my() {
noinline      36 platform/g10/sub/103b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_blinker() {
noinline     110 platform/g10/sub/103b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     207 platform/g10/sub/103b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8101A0_my() {
noinline     255 platform/g10/sub/103b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810F94_my() {
noinline     313 platform/g10/sub/103b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814D8C_my() {
noinline     350 platform/g10/sub/103b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     394 platform/g10/sub/103b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     433 platform/g10/sub/103b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) busy_loop() { // loop hack that allows startup with battery door open
noinline     452 platform/g10/sub/103b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_PhySw() {
noinline     484 platform/g10/sub/103b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     506 platform/g10/sub/103b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF878098_my() {
noinline     531 platform/g10/sub/103b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF859C00_my() {
noinline     579 platform/g10/sub/103b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF859A3C_my() {
noinline     613 platform/g10/sub/103b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8597CC_my() {
noinline     761 platform/g10/sub/103b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      14 platform/g10/sub/103b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     326 platform/g10/sub/103b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8664EC_my() {
noinline     485 platform/g10/sub/103b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9491D0_my() {
noinline     522 platform/g10/sub/103b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     971 platform/g10/sub/103b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8A8B94_my() {
noinline     1065 platform/g10/sub/103b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF89A968_my() {
noinline      49 platform/g10/sub/103b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     138 platform/g10/sub/103b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA46D6C_my() {
noinline     169 platform/g10/sub/103b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA46E6C_my() {
noinline     257 platform/g10/sub/103b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA46F78_my() {
noinline      14 platform/g10/sub/103b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     110 platform/g10/sub/103b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8625C8_my() {
noinline      36 platform/g10/sub/104a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_blinker() {
noinline     110 platform/g10/sub/104a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     207 platform/g10/sub/104a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8101A0_my() {
noinline     255 platform/g10/sub/104a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810F94_my() {
noinline     313 platform/g10/sub/104a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814D8C_my() {
noinline     350 platform/g10/sub/104a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     394 platform/g10/sub/104a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     433 platform/g10/sub/104a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) busy_loop() { // loop hack that allows startup with battery door open
noinline     452 platform/g10/sub/104a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_PhySw() {
noinline     484 platform/g10/sub/104a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     506 platform/g10/sub/104a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF878098_my() {
noinline     531 platform/g10/sub/104a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF859C00_my() {
noinline     579 platform/g10/sub/104a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF859A3C_my() {
noinline     613 platform/g10/sub/104a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8597CC_my() {
noinline     761 platform/g10/sub/104a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      14 platform/g10/sub/104a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     326 platform/g10/sub/104a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8664EC_my() {
noinline     485 platform/g10/sub/104a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9491D0_my() {
noinline     522 platform/g10/sub/104a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     971 platform/g10/sub/104a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8A8B94_my() {
noinline     1065 platform/g10/sub/104a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF89A968_my() {
noinline      49 platform/g10/sub/104a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     138 platform/g10/sub/104a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA46D80_my() {
noinline     169 platform/g10/sub/104a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA46E80_my() {
noinline     257 platform/g10/sub/104a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA46F8C_my() {
noinline      14 platform/g10/sub/104a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     110 platform/g10/sub/104a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8625C8_my() {
noinline      33 platform/g10/sub/boot_hdr.c void __attribute__((naked,noinline)) task_blinker() {
noinline      45 platform/g11/kbd.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline      69 platform/g11/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      51 platform/g11/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     148 platform/g11/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810354_my() {
noinline     198 platform/g11/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811178_my() {
noinline     256 platform/g11/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815E34_my() {
noinline     293 platform/g11/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     334 platform/g11/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     358 platform/g11/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     375 platform/g11/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     392 platform/g11/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF88DEAC_my() {
noinline     403 platform/g11/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86F85C_my() {
noinline     433 platform/g11/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86F490_my() {
noinline     452 platform/g11/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86F18C_my() {
noinline     606 platform/g11/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      8 platform/g11/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     326 platform/g11/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF87A994_my() {
noinline     480 platform/g11/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9686A8_my() {
noinline     534 platform/g11/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task(){
noinline     1020 platform/g11/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8BD2D4_my(){ 
noinline     1110 platform/g11/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8AF3D8_my(){ // 
noinline      32 platform/g11/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     117 platform/g11/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA7FCB0_my() {
noinline     146 platform/g11/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA7FDE4_my() {
noinline     234 platform/g11/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA7F85C_my() {
noinline      11 platform/g11/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){ 
noinline     117 platform/g11/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9623B8_my(){ 
noinline      51 platform/g11/sub/100j/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     148 platform/g11/sub/100j/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810354_my() {
noinline     198 platform/g11/sub/100j/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811178_my() {
noinline     256 platform/g11/sub/100j/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815E34_my() {
noinline     293 platform/g11/sub/100j/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     334 platform/g11/sub/100j/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     358 platform/g11/sub/100j/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     375 platform/g11/sub/100j/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     392 platform/g11/sub/100j/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF88DF7C_my() {
noinline     403 platform/g11/sub/100j/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86F8AC_my() {
noinline     433 platform/g11/sub/100j/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86F4E0_my() {
noinline     452 platform/g11/sub/100j/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86F1DC_my() {
noinline     606 platform/g11/sub/100j/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      9 platform/g11/sub/100j/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     404 platform/g11/sub/100j/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF87AA64_my() {
noinline     558 platform/g11/sub/100j/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF96878C_my() {
noinline     613 platform/g11/sub/100j/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task(){
noinline     1100 platform/g11/sub/100j/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8BD3B8_my(){ // 
noinline     1190 platform/g11/sub/100j/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8AF4BC_my(){ // 
noinline      32 platform/g11/sub/100j/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     117 platform/g11/sub/100j/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA7FDB4_my() {
noinline     146 platform/g11/sub/100j/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA7FEE8_my() {
noinline     234 platform/g11/sub/100j/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA7F960_my() {
noinline      11 platform/g11/sub/100j/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){ 
noinline     117 platform/g11/sub/100j/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF96249C_my(){ 
noinline      51 platform/g11/sub/100l/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     148 platform/g11/sub/100l/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810354_my() {
noinline     198 platform/g11/sub/100l/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811178_my() {
noinline     256 platform/g11/sub/100l/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815E34_my() {
noinline     293 platform/g11/sub/100l/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     334 platform/g11/sub/100l/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     358 platform/g11/sub/100l/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     375 platform/g11/sub/100l/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     392 platform/g11/sub/100l/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF88DFCC_my() {
noinline     403 platform/g11/sub/100l/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86F8AC_my() {
noinline     433 platform/g11/sub/100l/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86F4E0_my() {
noinline     452 platform/g11/sub/100l/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86F1DC_my() {
noinline     606 platform/g11/sub/100l/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      9 platform/g11/sub/100l/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     376 platform/g11/sub/100l/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF87AAB4_my() {
noinline     532 platform/g11/sub/100l/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF968948_my() {
noinline     587 platform/g11/sub/100l/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task(){
noinline     1082 platform/g11/sub/100l/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8BD408_my(){
noinline     1173 platform/g11/sub/100l/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8AF50C_my()
noinline      32 platform/g11/sub/100l/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     117 platform/g11/sub/100l/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA7FF70_my() {
noinline     146 platform/g11/sub/100l/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA800A4_my() {
noinline     234 platform/g11/sub/100l/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA7FB1C_my() {
noinline      11 platform/g11/sub/100l/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){ 
noinline     117 platform/g11/sub/100l/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF962658_my(){ 
noinline      76 platform/g12/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      89 platform/g12/kbd.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline      58 platform/g12/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     155 platform/g12/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810354_my() {
noinline     203 platform/g12/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811198_my() {
noinline     240 platform/g12/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815EE0_my() {
noinline     277 platform/g12/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     318 platform/g12/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     351 platform/g12/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     368 platform/g12/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     385 platform/g12/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF895DE8_my() {
noinline     396 platform/g12/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF876518_my() {
noinline     426 platform/g12/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF876140_my() {
noinline     445 platform/g12/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF875E60_my() {
noinline     599 platform/g12/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      15 platform/g12/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     299 platform/g12/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF98C4C0_my() {
noinline     447 platform/g12/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFB077C0_my() {
noinline     525 platform/g12/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1033 platform/g12/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8C90F0_my() {
noinline     1098 platform/g12/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8BA264_my() {
noinline      33 platform/g12/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     112 platform/g12/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAE0DBC_my() {
noinline     172 platform/g12/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAE0EFC_my() {
noinline     241 platform/g12/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAE0970_my() {
noinline      14 platform/g12/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline      58 platform/g12/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     155 platform/g12/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810354_my() {
noinline     203 platform/g12/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811198_my() {
noinline     240 platform/g12/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815EE0_my() {
noinline     277 platform/g12/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     318 platform/g12/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     351 platform/g12/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     368 platform/g12/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     385 platform/g12/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF895DE8_my() {
noinline     396 platform/g12/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF876518_my() {
noinline     426 platform/g12/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF876140_my() {
noinline     445 platform/g12/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF875E60_my() {
noinline     599 platform/g12/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      15 platform/g12/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     299 platform/g12/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF98C4CC_my() {
noinline     447 platform/g12/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFB07970_my() {
noinline     525 platform/g12/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1033 platform/g12/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8C90F0_my() {
noinline     1098 platform/g12/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8BA264_my() {
noinline      33 platform/g12/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     112 platform/g12/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAE0DC8_my() {
noinline     172 platform/g12/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAE0F08_my() {
noinline     241 platform/g12/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAE097C_my() {
noinline      14 platform/g12/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline      58 platform/g12/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     155 platform/g12/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810354_my() {
noinline     203 platform/g12/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811198_my() {
noinline     240 platform/g12/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815EE0_my() {
noinline     277 platform/g12/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     318 platform/g12/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     351 platform/g12/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     368 platform/g12/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     385 platform/g12/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF895DE8_my() {
noinline     396 platform/g12/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF876518_my() {
noinline     426 platform/g12/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF876140_my() {
noinline     445 platform/g12/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF875E60_my() {
noinline     599 platform/g12/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      15 platform/g12/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     299 platform/g12/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF98C4CC_my() {
noinline     447 platform/g12/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFB07970_my() {
noinline     525 platform/g12/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1033 platform/g12/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8C90F0_my() {
noinline     1098 platform/g12/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8BA264_my() {
noinline      33 platform/g12/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     112 platform/g12/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAE0DC8_my() {
noinline     172 platform/g12/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAE0F08_my() {
noinline     241 platform/g12/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAE097C_my() {
noinline      14 platform/g12/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline      58 platform/g12/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     155 platform/g12/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810354_my() {
noinline     203 platform/g12/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811198_my() {
noinline     240 platform/g12/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815EE0_my() {
noinline     277 platform/g12/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     318 platform/g12/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     351 platform/g12/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     368 platform/g12/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     385 platform/g12/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF895DE8_my() {
noinline     396 platform/g12/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF876518_my() {
noinline     426 platform/g12/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF876140_my() {
noinline     445 platform/g12/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF875E60_my() {
noinline     599 platform/g12/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      15 platform/g12/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     299 platform/g12/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF98C4CC_my() {
noinline     447 platform/g12/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFB0797C_my() {
noinline     525 platform/g12/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1033 platform/g12/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8C90F0_my() {
noinline     1098 platform/g12/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8BA264_my() {
noinline      33 platform/g12/sub/100g/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     112 platform/g12/sub/100g/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAE0DC8_my() {
noinline     172 platform/g12/sub/100g/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAE0F08_my() {
noinline     241 platform/g12/sub/100g/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAE097C_my() {
noinline      14 platform/g12/sub/100g/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline      45 platform/g15/kbd.c void __attribute__((noinline))
noinline      59 platform/g15/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      53 platform/g15/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     173 platform/g15/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_my() {
noinline     225 platform/g15/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00038C_my() {
noinline     271 platform/g15/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00116C_my() {
noinline     329 platform/g15/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00421C_my() {
noinline     366 platform/g15/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00AE5C_my() {
noinline     412 platform/g15/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF01A09C_my() {
noinline     444 platform/g15/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     478 platform/g15/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     511 platform/g15/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     533 platform/g15/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      16 platform/g15/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     317 platform/g15/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF085B08_my() {
noinline     372 platform/g15/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF1E5B70_my() {
noinline     569 platform/g15/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1087 platform/g15/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0C7C14_my() {
noinline     1182 platform/g15/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0B5288_my() {
noinline      42 platform/g15/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     192 platform/g15/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF367534_my() {
noinline     328 platform/g15/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF367BF0_my() {
noinline     403 platform/g15/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF3676C0_my() {
noinline      14 platform/g15/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     188 platform/g15/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF1DEB44_my() {
noinline     430 platform/g15/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF384C8C_my() {
noinline     706 platform/g15/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF1DEEE0_my() {
noinline      53 platform/g15/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     173 platform/g15/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_my() {
noinline     225 platform/g15/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00038C_my() {
noinline     271 platform/g15/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00116C_my() {
noinline     329 platform/g15/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00421C_my() {
noinline     366 platform/g15/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00AE5C_my() {
noinline     412 platform/g15/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF01A09C_my() {
noinline     444 platform/g15/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     478 platform/g15/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     511 platform/g15/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     533 platform/g15/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      16 platform/g15/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     317 platform/g15/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF085B68_my() {
noinline     372 platform/g15/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF1E5BD0_my() {
noinline     569 platform/g15/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1087 platform/g15/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0C7C74_my() {
noinline     1182 platform/g15/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0B52E8_my() {
noinline      42 platform/g15/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     192 platform/g15/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF367AB0_my() {
noinline     328 platform/g15/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF36816C_my() {
noinline     403 platform/g15/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF367C3C_my() {
noinline      14 platform/g15/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     188 platform/g15/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF1DEBA4_my() {
noinline     430 platform/g15/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF385208_my() {
noinline     706 platform/g15/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF1DEF40_my() {
noinline      45 platform/g16/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      56 platform/g16/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      68 platform/g16/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task()
noinline      72 platform/g16/sub/100h/boot.c   void __attribute__((naked,noinline)) blinker() {
noinline     121 platform/g16/sub/100h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     183 platform/g16/sub/100h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_my() {
noinline     245 platform/g16/sub/100h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc05e00c_my() {
noinline     333 platform/g16/sub/100h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc05e19d_my() {
noinline     403 platform/g16/sub/100h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc05e5a2_my() {
noinline     443 platform/g16/sub/100h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc070e98_my() { 
noinline     479 platform/g16/sub/100h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     532 platform/g16/sub/100h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc070d8a_my() {
noinline     562 platform/g16/sub/100h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     611 platform/g16/sub/100h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) kbd_p2_f_my() {
noinline     709 platform/g16/sub/100h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc07147a_my() {
noinline      61 platform/g16/sub/100h/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     390 platform/g16/sub/100h/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc1d4412_my() {  // SUB1
noinline     439 platform/g16/sub/100h/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc1d421e_my() {  // SUB2
noinline     658 platform/g16/sub/100h/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc38ec2a_my() {  // SUB3
noinline     914 platform/g16/sub/100h/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1438 platform/g16/sub/100h/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc223d5a_my() {
noinline     1504 platform/g16/sub/100h/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc2e0ef2_my() {
noinline      52 platform/g16/sub/100h/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     168 platform/g16/sub/100h/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc063664_my() {
noinline     316 platform/g16/sub/100h/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc063ac6_my() {
noinline     405 platform/g16/sub/100h/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc063768_my() {
noinline      72 platform/g16/sub/101a/boot.c   void __attribute__((naked,noinline)) blinker() {
noinline     120 platform/g16/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     182 platform/g16/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_my() {
noinline     244 platform/g16/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc05e00c_my() {
noinline     332 platform/g16/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc05e19d_my() {
noinline     402 platform/g16/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc05e5a2_my() {
noinline     442 platform/g16/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc070e98_my() { 
noinline     478 platform/g16/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     531 platform/g16/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc070d8a_my() {
noinline     561 platform/g16/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     610 platform/g16/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) kbd_p2_f_my() {
noinline     708 platform/g16/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc07147a_my() {
noinline      61 platform/g16/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     390 platform/g16/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc1d443a_my() {  // SUB1
noinline     439 platform/g16/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc1d4246_my() {  // SUB2
noinline     658 platform/g16/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc38ec7e_my() {  // SUB3
noinline     914 platform/g16/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1438 platform/g16/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc223d82_my() {
noinline     1504 platform/g16/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc2e0f1a_my() {
noinline      52 platform/g16/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     168 platform/g16/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc063664_my() {
noinline     316 platform/g16/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc063ac6_my() {
noinline     405 platform/g16/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc063768_my() {
noinline      72 platform/g16/sub/101b/boot.c   void __attribute__((naked,noinline)) blinker() {
noinline     121 platform/g16/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     183 platform/g16/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_my() {
noinline     243 platform/g16/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc05e00c_my() {
noinline     331 platform/g16/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc05e19d_my() {
noinline     401 platform/g16/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc05e5a2_my() {
noinline     441 platform/g16/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc070e98_my() { 
noinline     477 platform/g16/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     530 platform/g16/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc070d8a_my() {
noinline     560 platform/g16/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     609 platform/g16/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) kbd_p2_f_my() {
noinline     707 platform/g16/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc07147a_my() {
noinline      61 platform/g16/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     390 platform/g16/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc1d447a_my() {  // SUB1
noinline     439 platform/g16/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc1d4286_my() {  // SUB2
noinline     658 platform/g16/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc38eccf_my() {  // SUB3
noinline     914 platform/g16/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1438 platform/g16/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc223dc3_my() {
noinline     1504 platform/g16/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc2e0f56_my() {
noinline      52 platform/g16/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     168 platform/g16/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc063664_my() {
noinline     316 platform/g16/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc063ac6_my() {
noinline     405 platform/g16/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc063768_my() {
noinline      73 platform/g16/sub/101c/boot.c   void __attribute__((naked,noinline)) blinker() {
noinline     122 platform/g16/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     184 platform/g16/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_my() {
noinline     244 platform/g16/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc05e00c_my() {
noinline     332 platform/g16/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc05e19d_my() {
noinline     402 platform/g16/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc05e5a2_my() {
noinline     442 platform/g16/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc070e98_my() { 
noinline     478 platform/g16/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     531 platform/g16/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc070d8a_my() {
noinline     561 platform/g16/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     610 platform/g16/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) kbd_p2_f_my() {
noinline     708 platform/g16/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc07147a_my() {
noinline      61 platform/g16/sub/101c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     390 platform/g16/sub/101c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc1d447a_my() {  // SUB1
noinline     439 platform/g16/sub/101c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc1d4286_my() {  // SUB2
noinline     658 platform/g16/sub/101c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc38ecda_my() {  // SUB3
noinline     914 platform/g16/sub/101c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1438 platform/g16/sub/101c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc223dc3_my() {
noinline     1504 platform/g16/sub/101c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc2e0f56_my() {
noinline      52 platform/g16/sub/101c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     168 platform/g16/sub/101c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc063664_my() {
noinline     316 platform/g16/sub/101c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc063ac6_my() {
noinline     405 platform/g16/sub/101c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc063768_my() {
noinline      60 platform/g1x/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      73 platform/g1x/kbd.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline      25 platform/g1x/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskHook(context_t **context)
noinline      64 platform/g1x/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     163 platform/g1x/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF000364_my() {
noinline     211 platform/g1x/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0011BC_my() {
noinline     265 platform/g1x/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF005F38_my() {
noinline     302 platform/g1x/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     314 platform/g1x/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00FDA4_my() {
noinline     377 platform/g1x/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     409 platform/g1x/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     426 platform/g1x/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     443 platform/g1x/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      13 platform/g1x/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) block_sv_cooking()
noinline      28 platform/g1x/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) dvlp_seq_task() {
noinline     102 platform/g1x/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     400 platform/g1x/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF07B74C_my() {
noinline     456 platform/g1x/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF1D140C_my() {
noinline     647 platform/g1x/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1158 platform/g1x/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0CA444_my() {
noinline     1223 platform/g1x/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0B8CA8_my() {
noinline      31 platform/g1x/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     112 platform/g1x/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF34A47C_my() {
noinline     144 platform/g1x/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF34A61C_my() {
noinline     208 platform/g1x/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF34A53C_my() {
noinline     277 platform/g1x/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF34A02C_my() {
noinline      14 platform/g1x/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline      25 platform/g1x/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskHook(context_t **context)
noinline      64 platform/g1x/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     163 platform/g1x/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF000364_my() {
noinline     211 platform/g1x/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0011BC_my() {
noinline     265 platform/g1x/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF005F38_my() {
noinline     302 platform/g1x/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     314 platform/g1x/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00FDA4_my() {
noinline     377 platform/g1x/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     409 platform/g1x/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     426 platform/g1x/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     443 platform/g1x/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      13 platform/g1x/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) block_sv_cooking()
noinline      28 platform/g1x/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) dvlp_seq_task() {
noinline     102 platform/g1x/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     400 platform/g1x/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF07B74C_my() {
noinline     456 platform/g1x/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF1D140C_my() {
noinline     647 platform/g1x/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1158 platform/g1x/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0CA444_my() {
noinline     1223 platform/g1x/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0B8CA8_my() {
noinline      31 platform/g1x/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     112 platform/g1x/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF34A648_my() {
noinline     144 platform/g1x/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF34A7E8_my() {
noinline     208 platform/g1x/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF34A708_my() {
noinline     277 platform/g1x/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF34A1F8_my() {
noinline      14 platform/g1x/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline      25 platform/g1x/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskHook(context_t **context)
noinline      64 platform/g1x/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     163 platform/g1x/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF000364_my() {
noinline     211 platform/g1x/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0011BC_my() {
noinline     265 platform/g1x/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF005F38_my() {
noinline     302 platform/g1x/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     314 platform/g1x/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00FDA4_my() {
noinline     377 platform/g1x/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     409 platform/g1x/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     426 platform/g1x/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     443 platform/g1x/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      13 platform/g1x/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) block_sv_cooking()
noinline      28 platform/g1x/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) dvlp_seq_task() {
noinline     102 platform/g1x/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     400 platform/g1x/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF07B780_my() {
noinline     456 platform/g1x/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF1D1444_my() {
noinline     647 platform/g1x/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1158 platform/g1x/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0CA478_my() {
noinline     1223 platform/g1x/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0B8CDC_my() {
noinline      31 platform/g1x/sub/100g/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     112 platform/g1x/sub/100g/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF34AC0C_my() {
noinline     144 platform/g1x/sub/100g/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF34ADAC_my() {
noinline     208 platform/g1x/sub/100g/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF34ACCC_my() {
noinline     277 platform/g1x/sub/100g/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF34A7BC_my() {
noinline      14 platform/g1x/sub/100g/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline      25 platform/g1x/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskHook(context_t **context)
noinline      64 platform/g1x/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     163 platform/g1x/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF000364_my() {
noinline     211 platform/g1x/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0011BC_my() {
noinline     265 platform/g1x/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF005F38_my() {
noinline     302 platform/g1x/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     314 platform/g1x/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00FDA4_my() {
noinline     377 platform/g1x/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     409 platform/g1x/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     426 platform/g1x/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     443 platform/g1x/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      13 platform/g1x/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) block_sv_cooking()
noinline      28 platform/g1x/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) dvlp_seq_task() {
noinline     102 platform/g1x/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     400 platform/g1x/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF07B780_my() {
noinline     456 platform/g1x/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF1D1468_my() {
noinline     647 platform/g1x/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1158 platform/g1x/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0CA478_my() {
noinline     1223 platform/g1x/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0B8CDC_my() {
noinline      31 platform/g1x/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     112 platform/g1x/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF34AC30_my() {
noinline     144 platform/g1x/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF34ADD0_my() {
noinline     208 platform/g1x/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF34ACF0_my() {
noinline     277 platform/g1x/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF34A7E0_my() {
noinline      14 platform/g1x/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline      22 platform/g1x/sub/boot_hdr.c void __attribute__((naked,noinline)) taskHook(context_t **context)
noinline      10 platform/g1x/sub/capt_seq_hdr.c void __attribute__((naked,noinline)) block_sv_cooking()
noinline      42 platform/g5x/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      55 platform/g5x/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task()
noinline      32 platform/g5x/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     107 platform/g5x/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     145 platform/g5x/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     206 platform/g5x/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     294 platform/g5x/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     365 platform/g5x/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     396 platform/g5x/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     479 platform/g5x/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     518 platform/g5x/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     547 platform/g5x/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     577 platform/g5x/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     676 platform/g5x/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     707 platform/g5x/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     738 platform/g5x/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     753 platform/g5x/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_TricInitTask_my() {
noinline      30 platform/g5x/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     345 platform/g5x/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     417 platform/g5x/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     462 platform/g5x/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     678 platform/g5x/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     973 platform/g5x/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     982 platform/g5x/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     1539 platform/g5x/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     1606 platform/g5x/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline      37 platform/g5x/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     112 platform/g5x/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     277 platform/g5x/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     363 platform/g5x/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline      32 platform/g5x/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     107 platform/g5x/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     145 platform/g5x/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     206 platform/g5x/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     294 platform/g5x/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     365 platform/g5x/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     396 platform/g5x/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     479 platform/g5x/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     518 platform/g5x/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     547 platform/g5x/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     577 platform/g5x/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     676 platform/g5x/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     707 platform/g5x/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     738 platform/g5x/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     753 platform/g5x/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_TricInitTask_my() {
noinline      30 platform/g5x/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     345 platform/g5x/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     417 platform/g5x/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     462 platform/g5x/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     678 platform/g5x/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     973 platform/g5x/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     982 platform/g5x/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     1539 platform/g5x/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     1606 platform/g5x/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline      37 platform/g5x/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     112 platform/g5x/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     277 platform/g5x/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     363 platform/g5x/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline      32 platform/g5x/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     107 platform/g5x/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     145 platform/g5x/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     206 platform/g5x/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     294 platform/g5x/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     365 platform/g5x/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     396 platform/g5x/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     479 platform/g5x/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     518 platform/g5x/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     547 platform/g5x/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     577 platform/g5x/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     676 platform/g5x/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     707 platform/g5x/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     738 platform/g5x/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     753 platform/g5x/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_TricInitTask_my() {
noinline      30 platform/g5x/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     345 platform/g5x/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     417 platform/g5x/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     462 platform/g5x/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     678 platform/g5x/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     973 platform/g5x/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     982 platform/g5x/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     1539 platform/g5x/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     1606 platform/g5x/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline      37 platform/g5x/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     112 platform/g5x/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     277 platform/g5x/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     363 platform/g5x/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline      32 platform/g5x/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     107 platform/g5x/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     145 platform/g5x/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     206 platform/g5x/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     294 platform/g5x/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     365 platform/g5x/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     396 platform/g5x/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     479 platform/g5x/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     518 platform/g5x/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     547 platform/g5x/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     577 platform/g5x/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     676 platform/g5x/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     707 platform/g5x/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     738 platform/g5x/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     753 platform/g5x/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_TricInitTask_my() {
noinline      30 platform/g5x/sub/101d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     345 platform/g5x/sub/101d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     417 platform/g5x/sub/101d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     462 platform/g5x/sub/101d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     678 platform/g5x/sub/101d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     973 platform/g5x/sub/101d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     982 platform/g5x/sub/101d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     1539 platform/g5x/sub/101d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     1606 platform/g5x/sub/101d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline      37 platform/g5x/sub/101d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     112 platform/g5x/sub/101d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     277 platform/g5x/sub/101d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     363 platform/g5x/sub/101d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline      50 platform/g7/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      61 platform/g7/kbd.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline      98 platform/g7/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      17 platform/g7/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      18 platform/g7/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      19 platform/g7/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      14 platform/g7/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     239 platform/g7/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF99EF00_my() {
noinline     279 platform/g7/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF99ECBC_my() {
noinline     447 platform/g7/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9A2ABC_my() {
noinline     482 platform/g7/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     884 platform/g7/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9281B0_my() {
noinline     983 platform/g7/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8C792C_my() {
noinline      32 platform/g7/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      86 platform/g7/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8740F0_my() {
noinline     142 platform/g7/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF873F9C_my() {
noinline      1 platform/g7/sub/100e/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task(){
noinline      24 platform/g7/sub/100e/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFB7F190_my(){
noinline      49 platform/g7/sub/100e/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) Mount_FileSystem_my(){
noinline      84 platform/g7/sub/100e/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF87BBD4_my(){
noinline     123 platform/g7/sub/100e/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF87B968_my(){
noinline      20 platform/g7/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline      93 platform/g7/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF990EF8_my(){
noinline     237 platform/g7/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF991DA8_my(){
noinline      17 platform/g7/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      18 platform/g7/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      19 platform/g7/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      14 platform/g7/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     239 platform/g7/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF99EF7C_my() {
noinline     279 platform/g7/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF99ED38_my() {
noinline     447 platform/g7/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9A2B40_my() {
noinline     482 platform/g7/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     884 platform/g7/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9281D4_my() {
noinline     983 platform/g7/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8C792C_my() {
noinline      32 platform/g7/sub/100g/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      86 platform/g7/sub/100g/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8740F0_my() {
noinline     142 platform/g7/sub/100g/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF873F9C_my() {
noinline      1 platform/g7/sub/100g/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task(){
noinline      24 platform/g7/sub/100g/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFB7F318_my(){
noinline      49 platform/g7/sub/100g/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) Mount_FileSystem_my(){
noinline      84 platform/g7/sub/100g/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF87BBD4_my(){
noinline     123 platform/g7/sub/100g/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF87B968_my(){
noinline      20 platform/g7/sub/100g/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     104 platform/g7/sub/100g/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF990F74_my(){
noinline     251 platform/g7/sub/100g/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF991E24_my(){
noinline      17 platform/g7/sub/100i/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      18 platform/g7/sub/100i/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      19 platform/g7/sub/100i/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      14 platform/g7/sub/100i/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     239 platform/g7/sub/100i/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF99EF7C_my() {
noinline     279 platform/g7/sub/100i/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF99ED38_my() {
noinline     447 platform/g7/sub/100i/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9A2B40_my() {
noinline     482 platform/g7/sub/100i/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     884 platform/g7/sub/100i/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9281D4_my() {
noinline     983 platform/g7/sub/100i/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8C792C_my() {
noinline      32 platform/g7/sub/100i/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      86 platform/g7/sub/100i/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8740F0_my() {
noinline     142 platform/g7/sub/100i/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF873F9C_my() {
noinline      1 platform/g7/sub/100i/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task(){
noinline      25 platform/g7/sub/100i/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFB7F368_my(){
noinline      50 platform/g7/sub/100i/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) Mount_FileSystem_my(){
noinline      85 platform/g7/sub/100i/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF87BBD4_my(){
noinline     124 platform/g7/sub/100i/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF87B968_my(){
noinline      20 platform/g7/sub/100i/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     104 platform/g7/sub/100i/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF990F74_my(){
noinline     251 platform/g7/sub/100i/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF991E24_my(){
noinline      17 platform/g7/sub/100j/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      18 platform/g7/sub/100j/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      19 platform/g7/sub/100j/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      14 platform/g7/sub/100j/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     239 platform/g7/sub/100j/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF99EF7C_my() {
noinline     279 platform/g7/sub/100j/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF99ED38_my() {
noinline     447 platform/g7/sub/100j/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9A2B40_my() {
noinline     482 platform/g7/sub/100j/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     884 platform/g7/sub/100j/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9281D4_my() {
noinline     983 platform/g7/sub/100j/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8C792C_my() {
noinline      32 platform/g7/sub/100j/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      86 platform/g7/sub/100j/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8740F0_my() {
noinline     142 platform/g7/sub/100j/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF873F9C_my() {
noinline      1 platform/g7/sub/100j/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task(){
noinline      24 platform/g7/sub/100j/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFB7F3F0_my(){
noinline      49 platform/g7/sub/100j/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) Mount_FileSystem_my(){
noinline      84 platform/g7/sub/100j/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF87BBD4_my(){
noinline     123 platform/g7/sub/100j/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF87B968_my(){
noinline      20 platform/g7/sub/100j/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     104 platform/g7/sub/100j/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF990F74_my(){
noinline     251 platform/g7/sub/100j/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF991E24_my(){
noinline      57 platform/g7x/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f() {
noinline      70 platform/g7x/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task() {
noinline      43 platform/g7x/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     101 platform/g7x/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_my() {
noinline     161 platform/g7x/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc064300_my() {
noinline     237 platform/g7x/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc064490_my() {
noinline     308 platform/g7x/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc064896_my() {
noinline     348 platform/g7x/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     388 platform/g7x/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc0780e6_my() {
noinline     416 platform/g7x/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     465 platform/g7x/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) kbd_p2_f_my() {
noinline     562 platform/g7x/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc075c6e_my() {
noinline      62 platform/g7x/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     362 platform/g7x/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc1e58d8_my() {
noinline     430 platform/g7x/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc1e56a6_my() {
noinline     711 platform/g7x/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc3d387e_my() {
noinline     1020 platform/g7x/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) developseq_task() {
noinline     110 platform/g7x/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     193 platform/g7x/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc06b50a_my() {
noinline     235 platform/g7x/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc06b556_my() {
noinline     277 platform/g7x/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc06b0cc_my() {
noinline     434 platform/g7x/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc06b5aa_my() {
noinline     482 platform/g7x/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc06b602_my() {
noinline     568 platform/g7x/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc06b1f2_my() {
noinline      43 platform/g7x/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     101 platform/g7x/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_my() {
noinline     161 platform/g7x/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc064300_my() {
noinline     237 platform/g7x/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc064490_my() {
noinline     308 platform/g7x/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc064896_my() {
noinline     348 platform/g7x/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     388 platform/g7x/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc0780e6_my() {
noinline     416 platform/g7x/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     465 platform/g7x/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) kbd_p2_f_my() {
noinline     562 platform/g7x/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc075c6e_my() {
noinline      63 platform/g7x/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     363 platform/g7x/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc1e58d8_my() {
noinline     431 platform/g7x/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc1e56a6_my() {
noinline     712 platform/g7x/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc3d3872_my() {
noinline     1021 platform/g7x/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) developseq_task() {
noinline     110 platform/g7x/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     193 platform/g7x/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc06b50a_my() {
noinline     235 platform/g7x/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc06b556_my() {
noinline     277 platform/g7x/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc06b0cc_my() {
noinline     434 platform/g7x/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc06b5aa_my() {
noinline     482 platform/g7x/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc06b602_my() {
noinline     568 platform/g7x/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc06b1f2_my() {
noinline      42 platform/g7x/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     100 platform/g7x/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_my() {
noinline     160 platform/g7x/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc064300_my() {
noinline     235 platform/g7x/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc064490_my() {
noinline     306 platform/g7x/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc064896_my() {
noinline     345 platform/g7x/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     383 platform/g7x/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc0780e6_my() {
noinline     411 platform/g7x/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     460 platform/g7x/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) kbd_p2_f_my() {
noinline     557 platform/g7x/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc075c6e_my() {
noinline      63 platform/g7x/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     363 platform/g7x/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc1e58d8_my() {
noinline     431 platform/g7x/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc1e56a6_my() {
noinline     712 platform/g7x/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc3d3872_my() {
noinline     1027 platform/g7x/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) developseq_task() {
noinline     110 platform/g7x/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     192 platform/g7x/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc06b50a_my() {
noinline     234 platform/g7x/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc06b556_my() {
noinline     276 platform/g7x/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc06b0cc_my() {
noinline     432 platform/g7x/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc06b5aa_my() {
noinline     480 platform/g7x/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc06b602_my() {
noinline     566 platform/g7x/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc06b1f2_my() {
noinline      42 platform/g7x2/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      55 platform/g7x2/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task()
noinline      95 platform/g7x2/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     211 platform/g7x2/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     249 platform/g7x2/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_my() {
noinline     313 platform/g7x2/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_e00200f8_my() {
noinline     424 platform/g7x2/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_e0020398_my() {
noinline     485 platform/g7x2/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_e0020750_my() {
noinline     526 platform/g7x2/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_e005b418_my() {
noinline     596 platform/g7x2/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     642 platform/g7x2/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_e005b33e_my() {
noinline     671 platform/g7x2/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     700 platform/g7x2/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) kbd_p2_f_my() {
noinline     797 platform/g7x2/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_e004e5ee_my() {
noinline     825 platform/g7x2/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) kbd_p1_f_cont_my ()
noinline     855 platform/g7x2/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_e005b13c_my ()
noinline     870 platform/g7x2/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_TricInitTask_my() {
noinline     938 platform/g7x2/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_FsIoNotifyTask_my() {
noinline      30 platform/g7x2/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     317 platform/g7x2/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_e00464ae_my() {
noinline     374 platform/g7x2/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_e004644a_my() {
noinline     425 platform/g7x2/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_e004626a_my() {
noinline     640 platform/g7x2/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_e005348c_my() {
noinline     985 platform/g7x2/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     1616 platform/g7x2/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_e02cd9ee_my() {
noinline     1724 platform/g7x2/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_e0072240_my() {
noinline      37 platform/g7x2/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     111 platform/g7x2/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     276 platform/g7x2/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     361 platform/g7x2/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline      80 platform/g7x2/sub/110b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) get_core() {
noinline     104 platform/g7x2/sub/110b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     220 platform/g7x2/sub/110b/boot.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     258 platform/g7x2/sub/110b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_my() {
noinline     322 platform/g7x2/sub/110b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_e00200f8_my() {
noinline     433 platform/g7x2/sub/110b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_e0020398_my() {
noinline     494 platform/g7x2/sub/110b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_e0020750_my() {
noinline     535 platform/g7x2/sub/110b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_e005b418_my() {
noinline     605 platform/g7x2/sub/110b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     651 platform/g7x2/sub/110b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_e005b33e_my() {
noinline     680 platform/g7x2/sub/110b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     709 platform/g7x2/sub/110b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) kbd_p2_f_my() {
noinline     806 platform/g7x2/sub/110b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_e004e5ee_my() {
noinline     834 platform/g7x2/sub/110b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) kbd_p1_f_cont_my ()
noinline     864 platform/g7x2/sub/110b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_e005b13c_my ()
noinline     879 platform/g7x2/sub/110b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_TricInitTask_my() {
noinline     947 platform/g7x2/sub/110b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_FsIoNotifyTask_my() {
noinline      30 platform/g7x2/sub/110b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     317 platform/g7x2/sub/110b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_e00464ae_my() {
noinline     374 platform/g7x2/sub/110b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_e004644a_my() {
noinline     425 platform/g7x2/sub/110b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_e004626a_my() {
noinline     640 platform/g7x2/sub/110b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_e005348c_my() {
noinline     985 platform/g7x2/sub/110b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     1616 platform/g7x2/sub/110b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_e02cd9ee_my() {
noinline     1724 platform/g7x2/sub/110b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_e0072240_my() {
noinline      37 platform/g7x2/sub/110b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     111 platform/g7x2/sub/110b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     276 platform/g7x2/sub/110b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     361 platform/g7x2/sub/110b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline      51 platform/g9/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      62 platform/g9/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task()
noinline      97 platform/g9/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      78 platform/g9/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8101A4_my() {
noinline     118 platform/g9/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810FB8_my() {
noinline     173 platform/g9/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) uHwSetup_my() {
noinline     210 platform/g9/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_Startup_my() {
noinline     253 platform/g9/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     284 platform/g9/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     308 platform/g9/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     330 platform/g9/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF870024_my() {
noinline     354 platform/g9/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF85235C_my() {
noinline     402 platform/g9/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF852198_my() {
noinline     436 platform/g9/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF852030_my() {
noinline     587 platform/g9/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      14 platform/g9/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     279 platform/g9/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF944408_my() {
noinline     318 platform/g9/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF860CEC_my() {
noinline     458 platform/g9/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     938 platform/g9/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B6670_my() {
noinline     1000 platform/g9/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF897408_my() {
noinline      32 platform/g9/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     116 platform/g9/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA2AEC0_my() {
noinline     147 platform/g9/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA2B000_my() {
noinline     231 platform/g9/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA2B0FC_my() {
noinline      26 platform/g9/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     122 platform/g9/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF85CF18_my() {
noinline     315 platform/g9/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF93EFD0_my() {
noinline      78 platform/g9/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8101A4_my() {
noinline     118 platform/g9/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810FB8_my() {
noinline     173 platform/g9/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) uHwSetup_my() {
noinline     210 platform/g9/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_Startup_my() {
noinline     253 platform/g9/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     284 platform/g9/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     308 platform/g9/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     330 platform/g9/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF870024_my() {
noinline     354 platform/g9/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF85235C_my() {
noinline     402 platform/g9/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF852198_my() {
noinline     436 platform/g9/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF852030_my() {
noinline     587 platform/g9/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      14 platform/g9/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     279 platform/g9/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF944478_my() {
noinline     318 platform/g9/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF860CEC_my() {
noinline     458 platform/g9/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     938 platform/g9/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B6670_my() {
noinline     1000 platform/g9/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF897408_my() {
noinline      32 platform/g9/sub/100g/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     116 platform/g9/sub/100g/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA2AF30_my() {
noinline     147 platform/g9/sub/100g/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA2B070_my() {
noinline     231 platform/g9/sub/100g/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA2B16C_my() {
noinline      26 platform/g9/sub/100g/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     122 platform/g9/sub/100g/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF85CF18_my() {
noinline     315 platform/g9/sub/100g/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF93F040_my() {
noinline      78 platform/g9/sub/100i/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8101A4_my() {
noinline     118 platform/g9/sub/100i/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810FB8_my() {
noinline     173 platform/g9/sub/100i/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) uHwSetup_my() {
noinline     210 platform/g9/sub/100i/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_Startup_my() {
noinline     253 platform/g9/sub/100i/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     284 platform/g9/sub/100i/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     308 platform/g9/sub/100i/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     330 platform/g9/sub/100i/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF870024_my() {
noinline     354 platform/g9/sub/100i/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF85235C_my() {
noinline     402 platform/g9/sub/100i/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF852198_my() {
noinline     436 platform/g9/sub/100i/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF852030_my() {
noinline     587 platform/g9/sub/100i/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      14 platform/g9/sub/100i/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     279 platform/g9/sub/100i/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF944484_my() {
noinline     318 platform/g9/sub/100i/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF860CEC_my() {
noinline     458 platform/g9/sub/100i/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     938 platform/g9/sub/100i/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B6670_my() {
noinline     1000 platform/g9/sub/100i/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF897408_my() {
noinline      32 platform/g9/sub/100i/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     116 platform/g9/sub/100i/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA2AF58_my() {
noinline     147 platform/g9/sub/100i/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA2B098_my() {
noinline     231 platform/g9/sub/100i/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA2B194_my() {
noinline      26 platform/g9/sub/100i/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     122 platform/g9/sub/100i/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF85CF18_my() {
noinline     315 platform/g9/sub/100i/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF93F04C_my() {
noinline      21 platform/generic/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_hook_raw_here()
noinline      53 platform/generic/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) wait_until_remote_button_is_released( ) 
noinline      74 platform/generic/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_hook_set_nr()
noinline      74 platform/generic/shooting.c void __attribute__((naked,noinline)) shooting_expo_param_override(void)
noinline      89 platform/generic/shooting.c void __attribute__((naked,noinline)) shooting_expo_iso_override(void)
noinline      56 platform/ixus1000_sd4500/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed() {
noinline      66 platform/ixus1000_sd4500/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task() {
noinline      92 platform/ixus1000_sd4500/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f() {
noinline      14 platform/ixus1000_sd4500/sub/100d/boot.c int __attribute__((naked,noinline)) _Open(const char *name, int flags, int mode) {
noinline      49 platform/ixus1000_sd4500/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF872470_my() {
noinline     113 platform/ixus1000_sd4500/sub/100d/boot.c   void __attribute__((naked,noinline)) blink()
noinline     160 platform/ixus1000_sd4500/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     258 platform/ixus1000_sd4500/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810354_my() { // ASM1989 -> In sx200 was: sub_FF8101A0_my
noinline     316 platform/ixus1000_sd4500/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811198_my() {
noinline     438 platform/ixus1000_sd4500/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815EE0_my() {
noinline     551 platform/ixus1000_sd4500/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     628 platform/ixus1000_sd4500/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     741 platform/ixus1000_sd4500/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline     1004 platform/ixus1000_sd4500/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     1026 platform/ixus1000_sd4500/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8966B4_my() {
noinline     1037 platform/ixus1000_sd4500/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF87538C_my() {
noinline     1067 platform/ixus1000_sd4500/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF874FB4_my() {
noinline     1089 platform/ixus1000_sd4500/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF874CD4_my() {
noinline      11 platform/ixus1000_sd4500/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     284 platform/ixus1000_sd4500/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF98ADD4_my() {
noinline     320 platform/ixus1000_sd4500/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAE37CC_my() {
noinline     342 platform/ixus1000_sd4500/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAE3304_my() {
noinline     375 platform/ixus1000_sd4500/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF98AB68_my() {
noinline     557 platform/ixus1000_sd4500/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1044 platform/ixus1000_sd4500/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8C9AD0_my() {
noinline     1145 platform/ixus1000_sd4500/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8BA3A4_my() {
noinline      32 platform/ixus1000_sd4500/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     111 platform/ixus1000_sd4500/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAB72D4_my() {
noinline     147 platform/ixus1000_sd4500/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAB7414_my() {
noinline     194 platform/ixus1000_sd4500/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAB6E88_my() {
noinline      15 platform/ixus1000_sd4500/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     141 platform/ixus1000_sd4500/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF986044_my(){   // in sx200:sub_FF937C70_my
noinline      12 platform/ixus1000_sd4500/sub/100f/boot.c   void __attribute__((naked,noinline)) blink()
noinline      58 platform/ixus1000_sd4500/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     155 platform/ixus1000_sd4500/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810354_my() { // ASM1989 -> In sx200 was: sub_FF8101A0_my
noinline     215 platform/ixus1000_sd4500/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811198_my() {
noinline     340 platform/ixus1000_sd4500/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815EE0_my() {
noinline     453 platform/ixus1000_sd4500/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     531 platform/ixus1000_sd4500/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     660 platform/ixus1000_sd4500/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline     923 platform/ixus1000_sd4500/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     946 platform/ixus1000_sd4500/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8966B4_my() {
noinline     957 platform/ixus1000_sd4500/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF87538C_my() {
noinline     987 platform/ixus1000_sd4500/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF874FB4_my() {
noinline     1009 platform/ixus1000_sd4500/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF874CD4_my() {
noinline      11 platform/ixus1000_sd4500/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     280 platform/ixus1000_sd4500/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF98ADD8_my() {
noinline     317 platform/ixus1000_sd4500/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAE37D0_my() {
noinline     472 platform/ixus1000_sd4500/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAE3308_my() {
noinline     505 platform/ixus1000_sd4500/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF98AB6C_my() {
noinline     693 platform/ixus1000_sd4500/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1180 platform/ixus1000_sd4500/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8C9AD0_my() {
noinline     1281 platform/ixus1000_sd4500/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8BA3A4_my() {
noinline      32 platform/ixus1000_sd4500/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     111 platform/ixus1000_sd4500/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAB72D8_my() {
noinline     147 platform/ixus1000_sd4500/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAB7418_my() {
noinline     194 platform/ixus1000_sd4500/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAB6E8C_my() {
noinline      15 platform/ixus1000_sd4500/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     139 platform/ixus1000_sd4500/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF986050_my(){   // in sx200:sub_FF937C70_my
noinline      58 platform/ixus1000_sd4500/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     155 platform/ixus1000_sd4500/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810354_my() {
noinline     203 platform/ixus1000_sd4500/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811198_my() {
noinline     240 platform/ixus1000_sd4500/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815EE0_my() {
noinline     277 platform/ixus1000_sd4500/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     320 platform/ixus1000_sd4500/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     365 platform/ixus1000_sd4500/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     382 platform/ixus1000_sd4500/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     399 platform/ixus1000_sd4500/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8966E0_my() {
noinline     410 platform/ixus1000_sd4500/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8753B8_my() {
noinline     440 platform/ixus1000_sd4500/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF874FE0_my() {
noinline     459 platform/ixus1000_sd4500/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF874D00_my() {
noinline     613 platform/ixus1000_sd4500/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      15 platform/ixus1000_sd4500/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     257 platform/ixus1000_sd4500/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF98AB98_my() {
noinline     453 platform/ixus1000_sd4500/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAE37FC_my() {
noinline     601 platform/ixus1000_sd4500/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1087 platform/ixus1000_sd4500/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8C9AFC_my() {
noinline     1152 platform/ixus1000_sd4500/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8BA3D0_my() {
noinline      32 platform/ixus1000_sd4500/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     111 platform/ixus1000_sd4500/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAB7304_my() {
noinline     147 platform/ixus1000_sd4500/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAB7444_my() {
noinline     194 platform/ixus1000_sd4500/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAB6EB8_my() {
noinline      14 platform/ixus1000_sd4500/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline      16 platform/ixus1000_sd4500/sub/102b/boot.c int __attribute__((naked,noinline)) _Open(const char *name, int flags, int mode) {
noinline      52 platform/ixus1000_sd4500/sub/102b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF872470_my() {
noinline     116 platform/ixus1000_sd4500/sub/102b/boot.c   void __attribute__((naked,noinline)) blink()
noinline     163 platform/ixus1000_sd4500/sub/102b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     261 platform/ixus1000_sd4500/sub/102b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810354_my() { // ASM1989 -> In sx200 was: sub_FF8101A0_my
noinline     319 platform/ixus1000_sd4500/sub/102b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811198_my() {
noinline     440 platform/ixus1000_sd4500/sub/102b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815EE0_my() {
noinline     553 platform/ixus1000_sd4500/sub/102b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     630 platform/ixus1000_sd4500/sub/102b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     743 platform/ixus1000_sd4500/sub/102b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline     1007 platform/ixus1000_sd4500/sub/102b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     1030 platform/ixus1000_sd4500/sub/102b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8966B4_my() {
noinline     1043 platform/ixus1000_sd4500/sub/102b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF87538C_my() {
noinline     1075 platform/ixus1000_sd4500/sub/102b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF874FB4_my() {
noinline     1098 platform/ixus1000_sd4500/sub/102b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF874CD4_my() {
noinline      15 platform/ixus1000_sd4500/sub/102b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     289 platform/ixus1000_sd4500/sub/102b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF98ADD4_my() {
noinline     326 platform/ixus1000_sd4500/sub/102b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAE37CC_my() {
noinline     348 platform/ixus1000_sd4500/sub/102b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAE3304_my() {
noinline     382 platform/ixus1000_sd4500/sub/102b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF98AB68_my() {
noinline     565 platform/ixus1000_sd4500/sub/102b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1053 platform/ixus1000_sd4500/sub/102b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8C9AD0_my() {
noinline     1155 platform/ixus1000_sd4500/sub/102b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8BA3A4_my() {
noinline      32 platform/ixus1000_sd4500/sub/102b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     111 platform/ixus1000_sd4500/sub/102b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAB7398_my() {
noinline     147 platform/ixus1000_sd4500/sub/102b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAB74D8_my() {
noinline     194 platform/ixus1000_sd4500/sub/102b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAB6F4C_my() {
noinline      19 platform/ixus1000_sd4500/sub/102b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     148 platform/ixus1000_sd4500/sub/102b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF986044_my(){   // in sx200:sub_FF937C70_my in 102: FF986100
noinline      58 platform/ixus1000_sd4500/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     155 platform/ixus1000_sd4500/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810354_my() {
noinline     204 platform/ixus1000_sd4500/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811198_my() {
noinline     241 platform/ixus1000_sd4500/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815EE0_my() {
noinline     278 platform/ixus1000_sd4500/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     321 platform/ixus1000_sd4500/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     366 platform/ixus1000_sd4500/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     383 platform/ixus1000_sd4500/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     400 platform/ixus1000_sd4500/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8966E0_my() {
noinline     411 platform/ixus1000_sd4500/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8753B8_my() {
noinline     441 platform/ixus1000_sd4500/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF874FE0_my() {
noinline     460 platform/ixus1000_sd4500/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF874D00_my() {
noinline     614 platform/ixus1000_sd4500/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      15 platform/ixus1000_sd4500/sub/102c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     257 platform/ixus1000_sd4500/sub/102c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF98AC34_my() {
noinline     453 platform/ixus1000_sd4500/sub/102c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAE38D4_my() {
noinline     601 platform/ixus1000_sd4500/sub/102c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1087 platform/ixus1000_sd4500/sub/102c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8C9AFC_my() {
noinline     1152 platform/ixus1000_sd4500/sub/102c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8BA3D0_my() {
noinline      32 platform/ixus1000_sd4500/sub/102c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     111 platform/ixus1000_sd4500/sub/102c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAB73B0_my() {
noinline     147 platform/ixus1000_sd4500/sub/102c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAB74F0_my() {
noinline     194 platform/ixus1000_sd4500/sub/102c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAB6F64_my() {
noinline      14 platform/ixus1000_sd4500/sub/102c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline      58 platform/ixus1000_sd4500/sub/102d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     155 platform/ixus1000_sd4500/sub/102d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810354_my() {
noinline     204 platform/ixus1000_sd4500/sub/102d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811198_my() {
noinline     241 platform/ixus1000_sd4500/sub/102d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815EE0_my() {
noinline     278 platform/ixus1000_sd4500/sub/102d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     321 platform/ixus1000_sd4500/sub/102d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     366 platform/ixus1000_sd4500/sub/102d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     383 platform/ixus1000_sd4500/sub/102d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     400 platform/ixus1000_sd4500/sub/102d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8966E0_my() {
noinline     411 platform/ixus1000_sd4500/sub/102d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8753B8_my() {
noinline     441 platform/ixus1000_sd4500/sub/102d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF874FE0_my() {
noinline     460 platform/ixus1000_sd4500/sub/102d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF874D00_my() {
noinline     614 platform/ixus1000_sd4500/sub/102d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      15 platform/ixus1000_sd4500/sub/102d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     257 platform/ixus1000_sd4500/sub/102d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF98AC34_my() {
noinline     453 platform/ixus1000_sd4500/sub/102d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAE38D4_my() {
noinline     601 platform/ixus1000_sd4500/sub/102d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1087 platform/ixus1000_sd4500/sub/102d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8C9AFC_my() {
noinline     1152 platform/ixus1000_sd4500/sub/102d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8BA3D0_my() {
noinline      32 platform/ixus1000_sd4500/sub/102d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     111 platform/ixus1000_sd4500/sub/102d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAB73B0_my() {
noinline     147 platform/ixus1000_sd4500/sub/102d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAB74F0_my() {
noinline     194 platform/ixus1000_sd4500/sub/102d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAB6F64_my() {
noinline      14 platform/ixus1000_sd4500/sub/102d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline      58 platform/ixus1000_sd4500/sub/102e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     155 platform/ixus1000_sd4500/sub/102e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810354_my() {
noinline     204 platform/ixus1000_sd4500/sub/102e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811198_my() {
noinline     241 platform/ixus1000_sd4500/sub/102e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815EE0_my() {
noinline     278 platform/ixus1000_sd4500/sub/102e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     321 platform/ixus1000_sd4500/sub/102e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     366 platform/ixus1000_sd4500/sub/102e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     383 platform/ixus1000_sd4500/sub/102e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     400 platform/ixus1000_sd4500/sub/102e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF896754_my() {
noinline     411 platform/ixus1000_sd4500/sub/102e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8753B8_my() {
noinline     441 platform/ixus1000_sd4500/sub/102e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF874FE0_my() {
noinline     460 platform/ixus1000_sd4500/sub/102e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF874D00_my() {
noinline     614 platform/ixus1000_sd4500/sub/102e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      15 platform/ixus1000_sd4500/sub/102e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     257 platform/ixus1000_sd4500/sub/102e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF98AD00_my() {
noinline     453 platform/ixus1000_sd4500/sub/102e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAE39A0_my() {
noinline     601 platform/ixus1000_sd4500/sub/102e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1087 platform/ixus1000_sd4500/sub/102e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8C9B70_my() {
noinline     1152 platform/ixus1000_sd4500/sub/102e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8BA444_my() {
noinline      32 platform/ixus1000_sd4500/sub/102e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     111 platform/ixus1000_sd4500/sub/102e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAB747C_my() {
noinline     147 platform/ixus1000_sd4500/sub/102e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAB75BC_my() {
noinline     194 platform/ixus1000_sd4500/sub/102e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAB7030_my() {
noinline      14 platform/ixus1000_sd4500/sub/102e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline      51 platform/ixus100_sd780/kbd.c void __attribute__((noinline))
noinline      65 platform/ixus100_sd780/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      46 platform/ixus100_sd780/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     143 platform/ixus100_sd780/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8101A0_my() {
noinline     192 platform/ixus100_sd780/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810FC4_my() {
noinline     250 platform/ixus100_sd780/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814D38_my() {
noinline     287 platform/ixus100_sd780/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     328 platform/ixus100_sd780/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     361 platform/ixus100_sd780/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     378 platform/ixus100_sd780/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     400 platform/ixus100_sd780/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86EB50_my() {
noinline     411 platform/ixus100_sd780/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF852020_my() {
noinline     441 platform/ixus100_sd780/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF851DC0_my() {
noinline     460 platform/ixus100_sd780/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF851B50_my() {
noinline      14 platform/ixus100_sd780/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     303 platform/ixus100_sd780/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF91F5BC_my() {
noinline     358 platform/ixus100_sd780/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF85DB34_my() {
noinline     435 platform/ixus100_sd780/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     887 platform/ixus100_sd780/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF897634_my() {
noinline     949 platform/ixus100_sd780/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF888F0C_my() {
noinline      31 platform/ixus100_sd780/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     115 platform/ixus100_sd780/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA1BB6C_my() {
noinline     146 platform/ixus100_sd780/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA1BCB8_my() {
noinline     230 platform/ixus100_sd780/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA1BDB4_my() {
noinline      14 platform/ixus100_sd780/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline      46 platform/ixus100_sd780/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     143 platform/ixus100_sd780/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8101A0_my() {
noinline     192 platform/ixus100_sd780/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810FC4_my() {
noinline     250 platform/ixus100_sd780/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814D38_my() {
noinline     287 platform/ixus100_sd780/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     328 platform/ixus100_sd780/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     361 platform/ixus100_sd780/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     378 platform/ixus100_sd780/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     400 platform/ixus100_sd780/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86EB50_my() {
noinline     411 platform/ixus100_sd780/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF852020_my() {
noinline     441 platform/ixus100_sd780/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF851DC0_my() {
noinline     460 platform/ixus100_sd780/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF851B50_my() {
noinline      14 platform/ixus100_sd780/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     303 platform/ixus100_sd780/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF91F5BC_my() {
noinline     358 platform/ixus100_sd780/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF85DB34_my() {
noinline     435 platform/ixus100_sd780/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     887 platform/ixus100_sd780/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF897634_my() {
noinline     949 platform/ixus100_sd780/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF888F0C_my() {
noinline      31 platform/ixus100_sd780/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     115 platform/ixus100_sd780/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA1BB88_my() {
noinline     146 platform/ixus100_sd780/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA1BCD4_my() {
noinline     230 platform/ixus100_sd780/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA1BDD0_my() {
noinline      14 platform/ixus100_sd780/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline      39 platform/ixus105_sd1300/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      50 platform/ixus105_sd1300/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task()
noinline      36 platform/ixus105_sd1300/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot( ) { 
noinline     132 platform/ixus105_sd1300/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC00354_my( ) { 
noinline     173 platform/ixus105_sd1300/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC01198_my( ) { 
noinline     231 platform/ixus105_sd1300/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC05E58_my( ) { 
noinline     269 platform/ixus105_sd1300/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my( ) { 
noinline     312 platform/ixus105_sd1300/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_PhySw_my() {
noinline     333 platform/ixus105_sd1300/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my( ) { 
noinline     368 platform/ixus105_sd1300/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     392 platform/ixus105_sd1300/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC714A4_my() {
noinline     419 platform/ixus105_sd1300/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC556EC_my() {
noinline     483 platform/ixus105_sd1300/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC55314_my() {
noinline     522 platform/ixus105_sd1300/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC55034_my() {
noinline      12 platform/ixus105_sd1300/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     255 platform/ixus105_sd1300/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD20314_my() {
noinline     311 platform/ixus105_sd1300/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC5FDC8_my() {
noinline     380 platform/ixus105_sd1300/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task( ) { 
noinline     813 platform/ixus105_sd1300/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC96E64_my() {
noinline     905 platform/ixus105_sd1300/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC88B4C_my() {
noinline      35 platform/ixus105_sd1300/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     120 platform/ixus105_sd1300/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE03E4C_my() {
noinline     151 platform/ixus105_sd1300/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE03F80_my() {
noinline     239 platform/ixus105_sd1300/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE039E8_my() {
noinline      20 platform/ixus105_sd1300/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     106 platform/ixus105_sd1300/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD1B8CC_my() {
noinline     256 platform/ixus105_sd1300/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE150AC_my(){
noinline      36 platform/ixus105_sd1300/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot( ) { 
noinline     133 platform/ixus105_sd1300/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC00354_my( ) { 
noinline     175 platform/ixus105_sd1300/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC01198_my( ) { 
noinline     233 platform/ixus105_sd1300/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC05E58_my( ) { 
noinline     272 platform/ixus105_sd1300/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my( ) { 
noinline     315 platform/ixus105_sd1300/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_PhySw_my( ) { 
noinline     336 platform/ixus105_sd1300/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     371 platform/ixus105_sd1300/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task( ) { 
noinline     395 platform/ixus105_sd1300/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC714F4_my() {
noinline     422 platform/ixus105_sd1300/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC556EC_my( ) { 
noinline     486 platform/ixus105_sd1300/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC55314_my( ) { 
noinline     525 platform/ixus105_sd1300/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC55034_my( ) { 
noinline      12 platform/ixus105_sd1300/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task( ) { 
noinline     255 platform/ixus105_sd1300/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD203C4_my( ) { 
noinline     311 platform/ixus105_sd1300/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC5FE18_my() {
noinline     381 platform/ixus105_sd1300/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task( ) { 
noinline     814 platform/ixus105_sd1300/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC96EB4_my( ) { 
noinline     906 platform/ixus105_sd1300/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC88B9C_my() {
noinline      35 platform/ixus105_sd1300/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     120 platform/ixus105_sd1300/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE03EFC_my() {
noinline     151 platform/ixus105_sd1300/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE04030_my() {
noinline     239 platform/ixus105_sd1300/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE03A98_my() {
noinline      20 platform/ixus105_sd1300/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     106 platform/ixus105_sd1300/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD1B97C_my() {
noinline     256 platform/ixus105_sd1300/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE1515C_my(){
noinline      34 platform/ixus105_sd1300/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     129 platform/ixus105_sd1300/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC00354_my() {
noinline     167 platform/ixus105_sd1300/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC01198_my() {
noinline     223 platform/ixus105_sd1300/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC05E58_my() {
noinline     259 platform/ixus105_sd1300/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     300 platform/ixus105_sd1300/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_PhySw_my() {
noinline     318 platform/ixus105_sd1300/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     353 platform/ixus105_sd1300/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task()
noinline     377 platform/ixus105_sd1300/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC714F4_my()
noinline     405 platform/ixus105_sd1300/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC556EC_my()
noinline     470 platform/ixus105_sd1300/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC55314_my()
noinline     510 platform/ixus105_sd1300/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC55034_my()
noinline      13 platform/ixus105_sd1300/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     257 platform/ixus105_sd1300/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD203C4_my() {
noinline     313 platform/ixus105_sd1300/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC5FE18_my() {
noinline     381 platform/ixus105_sd1300/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task(){
noinline     814 platform/ixus105_sd1300/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC96EB4_my() { 
noinline     906 platform/ixus105_sd1300/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC88B9C_my(){
noinline      35 platform/ixus105_sd1300/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     120 platform/ixus105_sd1300/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE03E50_my() {
noinline     151 platform/ixus105_sd1300/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE03F84_my() {
noinline     239 platform/ixus105_sd1300/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE039EC_my() {
noinline      19 platform/ixus105_sd1300/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){ //@ 0xffd1be60
noinline     103 platform/ixus105_sd1300/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFD1B97C_my(){ 
noinline     252 platform/ixus105_sd1300/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFE150B0_my(){
noinline      49 platform/ixus110_sd960/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      61 platform/ixus110_sd960/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task()
noinline     144 platform/ixus110_sd960/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8101A0_my() {
noinline     180 platform/ixus110_sd960/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810FC4_my( ) {
noinline     235 platform/ixus110_sd960/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814D38_my() {
noinline     270 platform/ixus110_sd960/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() { //sub_FF81C260
noinline     309 platform/ixus110_sd960/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my( ) { //sub_FF81C1FC
noinline     341 platform/ixus110_sd960/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() { //sub_FF821A94
noinline     373 platform/ixus110_sd960/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() { //sub_FF87AAC0
noinline     393 platform/ixus110_sd960/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86FEBC_my( ) {
noinline     418 platform/ixus110_sd960/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF853244_my( ) {
noinline     477 platform/ixus110_sd960/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF852FE4_my( ) {
noinline     509 platform/ixus110_sd960/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF852D74_my( ) {
noinline     647 platform/ixus110_sd960/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_JogDial_my( ) {
noinline     739 platform/ixus110_sd960/sub/100b/boot.c void __attribute__((noinline)) task_blinker() {
noinline      11 platform/ixus110_sd960/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() { // sub_FF85EAE4
noinline     256 platform/ixus110_sd960/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF926654_my( ) {
noinline     309 platform/ixus110_sd960/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF85EEC4_my( ) {
noinline     382 platform/ixus110_sd960/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() { //sub_FF89D8CC
noinline     793 platform/ixus110_sd960/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF89B23C_my( ) {
noinline     883 platform/ixus110_sd960/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF88CB14_my( ) {
noinline      31 platform/ixus110_sd960/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     115 platform/ixus110_sd960/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA39040_my() {
noinline     146 platform/ixus110_sd960/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA3918C_my() {
noinline     230 platform/ixus110_sd960/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA39288_my() {
noinline      12 platform/ixus110_sd960/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() { //sub_FF921750
noinline      96 platform/ixus110_sd960/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF921108_my( ) {
noinline     144 platform/ixus110_sd960/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8101A0_my() {
noinline     180 platform/ixus110_sd960/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810FC4_my( ) {
noinline     235 platform/ixus110_sd960/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814D38_my() {
noinline     270 platform/ixus110_sd960/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() { //sub_FF81C260
noinline     309 platform/ixus110_sd960/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my( ) { //sub_FF81C1FC
noinline     341 platform/ixus110_sd960/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() { //sub_FF821A94
noinline     373 platform/ixus110_sd960/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() { //sub_FF87AAC0
noinline     393 platform/ixus110_sd960/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86FEBC_my( ) {
noinline     418 platform/ixus110_sd960/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF853244_my( ) {
noinline     477 platform/ixus110_sd960/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF852FE4_my( ) {
noinline     509 platform/ixus110_sd960/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF852D74_my( ) {
noinline     647 platform/ixus110_sd960/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_JogDial_my( ) {
noinline     739 platform/ixus110_sd960/sub/101d/boot.c void __attribute__((noinline)) task_blinker() {
noinline      11 platform/ixus110_sd960/sub/101d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() { // sub_FF85EAE4
noinline     256 platform/ixus110_sd960/sub/101d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF926654_my( ) {
noinline     309 platform/ixus110_sd960/sub/101d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF85EEC4_my( ) {
noinline     382 platform/ixus110_sd960/sub/101d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() { //sub_FF89D8CC
noinline     793 platform/ixus110_sd960/sub/101d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF89B23C_my( ) {
noinline     883 platform/ixus110_sd960/sub/101d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF88CB14_my( ) {
noinline      31 platform/ixus110_sd960/sub/101d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     115 platform/ixus110_sd960/sub/101d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA39088_my() {
noinline     146 platform/ixus110_sd960/sub/101d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA391D4_my() {
noinline     230 platform/ixus110_sd960/sub/101d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA392D0_my() {
noinline      12 platform/ixus110_sd960/sub/101d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() { //sub_FF921750
noinline      96 platform/ixus110_sd960/sub/101d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF921108_my( ) {
noinline     144 platform/ixus110_sd960/sub/101f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8101A0_my() {
noinline     180 platform/ixus110_sd960/sub/101f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810FC4_my( ) {
noinline     235 platform/ixus110_sd960/sub/101f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814D38_my() {
noinline     270 platform/ixus110_sd960/sub/101f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() { //sub_FF81C260
noinline     309 platform/ixus110_sd960/sub/101f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my( ) { //sub_FF81C1FC
noinline     341 platform/ixus110_sd960/sub/101f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() { //sub_FF821A94
noinline     373 platform/ixus110_sd960/sub/101f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() { //sub_FF87AAC0
noinline     393 platform/ixus110_sd960/sub/101f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86FEBC_my( ) {
noinline     418 platform/ixus110_sd960/sub/101f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF853244_my( ) {
noinline     477 platform/ixus110_sd960/sub/101f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF852FE4_my( ) {
noinline     509 platform/ixus110_sd960/sub/101f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF852D74_my( ) {
noinline     647 platform/ixus110_sd960/sub/101f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_JogDial_my( ) {
noinline     739 platform/ixus110_sd960/sub/101f/boot.c void __attribute__((noinline)) task_blinker() {
noinline      11 platform/ixus110_sd960/sub/101f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() { // sub_FF85EAE4
noinline     256 platform/ixus110_sd960/sub/101f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF926744_my( ) {
noinline     310 platform/ixus110_sd960/sub/101f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF85EEC4_my( ) {
noinline     383 platform/ixus110_sd960/sub/101f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() { //sub_FF89D8CC
noinline     794 platform/ixus110_sd960/sub/101f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF89B23C_my( ) {
noinline     884 platform/ixus110_sd960/sub/101f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF88CB14_my( ) {
noinline      31 platform/ixus110_sd960/sub/101f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     115 platform/ixus110_sd960/sub/101f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA39178_my() {
noinline     146 platform/ixus110_sd960/sub/101f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA392C4_my() {
noinline     230 platform/ixus110_sd960/sub/101f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA393C0_my() {
noinline      12 platform/ixus110_sd960/sub/101f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() { //sub_FF921840
noinline      96 platform/ixus110_sd960/sub/101f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9211F8_my( ) {
noinline      53 platform/ixus115_elph100hs/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task() {
noinline      67 platform/ixus115_elph100hs/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f() {
noinline      36 platform/ixus115_elph100hs/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot( ) {
noinline     131 platform/ixus115_elph100hs/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810358_my( ) {
noinline     178 platform/ixus115_elph100hs/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8111B0_my( ) {
noinline     233 platform/ixus115_elph100hs/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815EE0_my( ) {
noinline     271 platform/ixus115_elph100hs/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my( ) {
noinline     327 platform/ixus115_elph100hs/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my( ) {
noinline     385 platform/ixus115_elph100hs/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my( ) {
noinline     422 platform/ixus115_elph100hs/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task( ) {
noinline      13 platform/ixus115_elph100hs/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task( ) {
noinline     262 platform/ixus115_elph100hs/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task( ) {
noinline     727 platform/ixus115_elph100hs/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8C6B9C_my( ) {
noinline     791 platform/ixus115_elph100hs/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B6E2C_my( ) {
noinline      14 platform/ixus115_elph100hs/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     164 platform/ixus115_elph100hs/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF981644_my() {
noinline     382 platform/ixus115_elph100hs/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFADEEE0_my() {
noinline      38 platform/ixus115_elph100hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot( ) {
noinline     133 platform/ixus115_elph100hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810358_my( ) {
noinline     180 platform/ixus115_elph100hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8111B0_my( ) {
noinline     235 platform/ixus115_elph100hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815EE0_my( ) {
noinline     273 platform/ixus115_elph100hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my( ) {
noinline     329 platform/ixus115_elph100hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my( ) {
noinline     387 platform/ixus115_elph100hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my( ) {
noinline     424 platform/ixus115_elph100hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task( ) {
noinline      13 platform/ixus115_elph100hs/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task( ) {
noinline     263 platform/ixus115_elph100hs/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task( ) {
noinline     730 platform/ixus115_elph100hs/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8C6B9C_my( ) {
noinline     794 platform/ixus115_elph100hs/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B6E2C_my( ) {
noinline      14 platform/ixus115_elph100hs/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     164 platform/ixus115_elph100hs/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF981644_my() {
noinline     382 platform/ixus115_elph100hs/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFADEEE0_my() {
noinline      36 platform/ixus115_elph100hs/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot( ) {
noinline     131 platform/ixus115_elph100hs/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810358_my( ) {
noinline     178 platform/ixus115_elph100hs/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8111B0_my( ) {
noinline     233 platform/ixus115_elph100hs/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815EE0_my( ) {
noinline     271 platform/ixus115_elph100hs/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my( ) {
noinline     327 platform/ixus115_elph100hs/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my( ) {
noinline     385 platform/ixus115_elph100hs/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my( ) {
noinline     422 platform/ixus115_elph100hs/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task( ) {
noinline      13 platform/ixus115_elph100hs/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task( ) {
noinline     262 platform/ixus115_elph100hs/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task( ) {
noinline     726 platform/ixus115_elph100hs/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8C6B9C_my( ) {
noinline     790 platform/ixus115_elph100hs/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B6E2C_my( ) {
noinline      14 platform/ixus115_elph100hs/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     164 platform/ixus115_elph100hs/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF981644_my() {
noinline     382 platform/ixus115_elph100hs/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFADEEEC_my() {
noinline      46 platform/ixus120_sd940/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      57 platform/ixus120_sd940/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task()
noinline      70 platform/ixus120_sd940/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     167 platform/ixus120_sd940/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810354_my() {
noinline     217 platform/ixus120_sd940/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811178_my() {
noinline     275 platform/ixus120_sd940/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815E34_my() {
noinline     312 platform/ixus120_sd940/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     353 platform/ixus120_sd940/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     392 platform/ixus120_sd940/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     409 platform/ixus120_sd940/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) Battery_door_hack() {
noinline     424 platform/ixus120_sd940/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     446 platform/ixus120_sd940/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8851F4_my() {
noinline     457 platform/ixus120_sd940/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8683A0_my() {
noinline     487 platform/ixus120_sd940/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF867FD4_my() {
noinline     506 platform/ixus120_sd940/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF867CD0_my() {
noinline      14 platform/ixus120_sd940/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     284 platform/ixus120_sd940/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF942410_my() {
noinline     344 platform/ixus120_sd940/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF873374_my() {
noinline     432 platform/ixus120_sd940/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     872 platform/ixus120_sd940/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B07B4_my() {
noinline     968 platform/ixus120_sd940/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8A2F60_my() {
noinline      32 platform/ixus120_sd940/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     117 platform/ixus120_sd940/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA48BE8_my() {
noinline     146 platform/ixus120_sd940/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA48D1C_my() {
noinline     234 platform/ixus120_sd940/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA48794_my() {
noinline      22 platform/ixus120_sd940/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     130 platform/ixus120_sd940/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF93CFC0_my() {
noinline      70 platform/ixus120_sd940/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     167 platform/ixus120_sd940/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810354_my() {
noinline     217 platform/ixus120_sd940/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811178_my() {
noinline     275 platform/ixus120_sd940/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815E34_my() {
noinline     312 platform/ixus120_sd940/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     353 platform/ixus120_sd940/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     393 platform/ixus120_sd940/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     410 platform/ixus120_sd940/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) Battery_door_hack() {
noinline     425 platform/ixus120_sd940/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     447 platform/ixus120_sd940/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8851F4_my() {
noinline     458 platform/ixus120_sd940/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8683A0_my() {
noinline     488 platform/ixus120_sd940/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF867FD4_my() {
noinline     507 platform/ixus120_sd940/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF867CD0_my() {
noinline      14 platform/ixus120_sd940/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     284 platform/ixus120_sd940/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF94242C_my() {
noinline     344 platform/ixus120_sd940/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF873374_my() {
noinline     432 platform/ixus120_sd940/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     872 platform/ixus120_sd940/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B0758_my() {
noinline     968 platform/ixus120_sd940/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8A2F04_my() {
noinline      32 platform/ixus120_sd940/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     117 platform/ixus120_sd940/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA48C1C_my() {
noinline     146 platform/ixus120_sd940/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA48D50_my() {
noinline     234 platform/ixus120_sd940/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA487C8_my() {
noinline      22 platform/ixus120_sd940/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     130 platform/ixus120_sd940/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF93CFDC_my() {
noinline      70 platform/ixus120_sd940/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     167 platform/ixus120_sd940/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810354_my() {
noinline     217 platform/ixus120_sd940/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811178_my() {
noinline     275 platform/ixus120_sd940/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815E34_my() {
noinline     312 platform/ixus120_sd940/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     353 platform/ixus120_sd940/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     393 platform/ixus120_sd940/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     410 platform/ixus120_sd940/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) Battery_door_hack() {
noinline     425 platform/ixus120_sd940/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     447 platform/ixus120_sd940/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8851F4_my() {
noinline     458 platform/ixus120_sd940/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8683A0_my() {
noinline     488 platform/ixus120_sd940/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF867FD4_my() {
noinline     507 platform/ixus120_sd940/sub/102c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF867CD0_my() {
noinline      13 platform/ixus120_sd940/sub/102c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     281 platform/ixus120_sd940/sub/102c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF94242C_my()
noinline     340 platform/ixus120_sd940/sub/102c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF873374_my()
noinline     427 platform/ixus120_sd940/sub/102c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task()
noinline     864 platform/ixus120_sd940/sub/102c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B0758_my()
noinline     960 platform/ixus120_sd940/sub/102c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8A2F04_my()
noinline      32 platform/ixus120_sd940/sub/102c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     117 platform/ixus120_sd940/sub/102c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA48C40_my() {
noinline     146 platform/ixus120_sd940/sub/102c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA48D74_my() {
noinline     234 platform/ixus120_sd940/sub/102c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA487EC_my() {
noinline      22 platform/ixus120_sd940/sub/102c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task()
noinline     131 platform/ixus120_sd940/sub/102c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF93CFDC_my()
noinline      70 platform/ixus120_sd940/sub/103b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     167 platform/ixus120_sd940/sub/103b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810354_my() {
noinline     217 platform/ixus120_sd940/sub/103b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811178_my() {
noinline     275 platform/ixus120_sd940/sub/103b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815E34_my() {
noinline     312 platform/ixus120_sd940/sub/103b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     353 platform/ixus120_sd940/sub/103b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     393 platform/ixus120_sd940/sub/103b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     410 platform/ixus120_sd940/sub/103b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) Battery_door_hack() {
noinline     425 platform/ixus120_sd940/sub/103b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     447 platform/ixus120_sd940/sub/103b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF885200_my() {
noinline     458 platform/ixus120_sd940/sub/103b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8683A0_my() {
noinline     488 platform/ixus120_sd940/sub/103b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF867FD4_my() {
noinline     507 platform/ixus120_sd940/sub/103b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF867CD0_my() {
noinline      14 platform/ixus120_sd940/sub/103b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     282 platform/ixus120_sd940/sub/103b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF942438_my(){
noinline     342 platform/ixus120_sd940/sub/103b/capt_seq.c 	void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF873380_my(){
noinline     429 platform/ixus120_sd940/sub/103b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     868 platform/ixus120_sd940/sub/103b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B0764_my(){
noinline     964 platform/ixus120_sd940/sub/103b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8A2F10_my(){
noinline      32 platform/ixus120_sd940/sub/103b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     117 platform/ixus120_sd940/sub/103b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA48C4C_my() {
noinline     146 platform/ixus120_sd940/sub/103b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA48D80_my() {
noinline     234 platform/ixus120_sd940/sub/103b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA487F8_my() {
noinline      23 platform/ixus120_sd940/sub/103b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     112 platform/ixus120_sd940/sub/103b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF93CFE8_my(){
noinline      70 platform/ixus120_sd940/sub/103c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     167 platform/ixus120_sd940/sub/103c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810354_my() {
noinline     217 platform/ixus120_sd940/sub/103c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811178_my() {
noinline     275 platform/ixus120_sd940/sub/103c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815E34_my() {
noinline     312 platform/ixus120_sd940/sub/103c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     353 platform/ixus120_sd940/sub/103c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     393 platform/ixus120_sd940/sub/103c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     410 platform/ixus120_sd940/sub/103c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) Battery_door_hack() {
noinline     425 platform/ixus120_sd940/sub/103c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     447 platform/ixus120_sd940/sub/103c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF885250_my() {
noinline     458 platform/ixus120_sd940/sub/103c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8683A0_my() {
noinline     488 platform/ixus120_sd940/sub/103c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF867FD4_my() {
noinline     507 platform/ixus120_sd940/sub/103c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF867CD0_my() {
noinline      13 platform/ixus120_sd940/sub/103c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     281 platform/ixus120_sd940/sub/103c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9425F4_my(){
noinline     341 platform/ixus120_sd940/sub/103c/capt_seq.c 	void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8733D0_my(){
noinline     428 platform/ixus120_sd940/sub/103c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     867 platform/ixus120_sd940/sub/103c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B07B4_my(){
noinline     963 platform/ixus120_sd940/sub/103c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8A2F60_my(){
noinline      32 platform/ixus120_sd940/sub/103c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     117 platform/ixus120_sd940/sub/103c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA48E08_my() {
noinline     146 platform/ixus120_sd940/sub/103c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA48F3C_my() {
noinline     234 platform/ixus120_sd940/sub/103c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA489B4_my() {
noinline      22 platform/ixus120_sd940/sub/103c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     131 platform/ixus120_sd940/sub/103c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF93D1A4_my(){
noinline      42 platform/ixus125_elph110hs/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f() {
noinline      56 platform/ixus125_elph110hs/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task() {
noinline      46 platform/ixus125_elph110hs/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     154 platform/ixus125_elph110hs/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00038C_my() {
noinline     204 platform/ixus125_elph110hs/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0011E4_my() {
noinline     258 platform/ixus125_elph110hs/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF004284_my() {
noinline     295 platform/ixus125_elph110hs/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00B198_my() {
noinline     307 platform/ixus125_elph110hs/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     365 platform/ixus125_elph110hs/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     388 platform/ixus125_elph110hs/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     405 platform/ixus125_elph110hs/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      16 platform/ixus125_elph110hs/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     313 platform/ixus125_elph110hs/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF19A98C_my() {
noinline     479 platform/ixus125_elph110hs/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     997 platform/ixus125_elph110hs/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0AEF18_my() {
noinline     1060 platform/ixus125_elph110hs/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF09D834_my() {
noinline      37 platform/ixus125_elph110hs/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     135 platform/ixus125_elph110hs/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2FB090_my() {
noinline     258 platform/ixus125_elph110hs/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2FB6D0_my() {
noinline     333 platform/ixus125_elph110hs/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2FB1FC_my() {
noinline      14 platform/ixus125_elph110hs/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     163 platform/ixus125_elph110hs/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF193264_my() {
noinline     407 platform/ixus125_elph110hs/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF3172C4_my() {
noinline      46 platform/ixus125_elph110hs/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     154 platform/ixus125_elph110hs/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00038C_my() {
noinline     204 platform/ixus125_elph110hs/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0011E4_my() {
noinline     258 platform/ixus125_elph110hs/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF004284_my() {
noinline     295 platform/ixus125_elph110hs/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00B198_my() {
noinline     307 platform/ixus125_elph110hs/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     365 platform/ixus125_elph110hs/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     388 platform/ixus125_elph110hs/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     405 platform/ixus125_elph110hs/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      16 platform/ixus125_elph110hs/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     313 platform/ixus125_elph110hs/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF19A9F4_my() {
noinline     479 platform/ixus125_elph110hs/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     997 platform/ixus125_elph110hs/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0AEF18_my() {
noinline     1060 platform/ixus125_elph110hs/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF09D834_my() {
noinline      37 platform/ixus125_elph110hs/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     135 platform/ixus125_elph110hs/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2FB0F8_my() {
noinline     258 platform/ixus125_elph110hs/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2FB738_my() {
noinline     333 platform/ixus125_elph110hs/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2FB264_my() {
noinline      14 platform/ixus125_elph110hs/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     163 platform/ixus125_elph110hs/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF1932CC_my() {
noinline     407 platform/ixus125_elph110hs/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF317390_my() {
noinline      46 platform/ixus125_elph110hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     154 platform/ixus125_elph110hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00038C_my() {
noinline     204 platform/ixus125_elph110hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0011E4_my() {
noinline     258 platform/ixus125_elph110hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF004284_my() {
noinline     295 platform/ixus125_elph110hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00B198_my() {
noinline     307 platform/ixus125_elph110hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     365 platform/ixus125_elph110hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     388 platform/ixus125_elph110hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     405 platform/ixus125_elph110hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      16 platform/ixus125_elph110hs/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     313 platform/ixus125_elph110hs/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF19AA2C_my() {
noinline     479 platform/ixus125_elph110hs/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     997 platform/ixus125_elph110hs/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0AEF18_my() {
noinline     1060 platform/ixus125_elph110hs/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF09D834_my() {
noinline      37 platform/ixus125_elph110hs/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     135 platform/ixus125_elph110hs/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2FB130_my() {
noinline     258 platform/ixus125_elph110hs/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2FB770_my() {
noinline     333 platform/ixus125_elph110hs/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2FB29C_my() {
noinline      14 platform/ixus125_elph110hs/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     163 platform/ixus125_elph110hs/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF1932CC_my() {
noinline     407 platform/ixus125_elph110hs/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF3173C8_my() {
noinline      41 platform/ixus130_sd1400/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task() {
noinline      53 platform/ixus130_sd1400/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f() {
noinline      34 platform/ixus130_sd1400/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot( ) {
noinline     128 platform/ixus130_sd1400/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810354_my( ) {
noinline     170 platform/ixus130_sd1400/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811198_my( ) {
noinline     227 platform/ixus130_sd1400/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815E58_my( ) {
noinline     263 platform/ixus130_sd1400/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my( ) {
noinline     303 platform/ixus130_sd1400/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_PhySw_my() {
noinline     321 platform/ixus130_sd1400/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my( ) {
noinline     356 platform/ixus130_sd1400/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task( ) {
noinline     377 platform/ixus130_sd1400/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF88CAEC_my() {
noinline     401 platform/ixus130_sd1400/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86F084_my( ) {
noinline     461 platform/ixus130_sd1400/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86ECAC_my( ) {
noinline     497 platform/ixus130_sd1400/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86E9CC_my( ) {
noinline      10 platform/ixus130_sd1400/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     268 platform/ixus130_sd1400/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_ff95f120_my() {
noinline     420 platform/ixus130_sd1400/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_ff87a714_my() { // FF87A6C4
noinline     500 platform/ixus130_sd1400/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() { // was FF8C25DC
noinline      35 platform/ixus130_sd1400/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     120 platform/ixus130_sd1400/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA6FF1C_my() {
noinline     151 platform/ixus130_sd1400/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA70050_my() {
noinline     239 platform/ixus130_sd1400/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA6FAB8_my() {
noinline      36 platform/ixus130_sd1400/sub/100a/led.c void __attribute__((naked,noinline)) led_flash2() {
noinline      19 platform/ixus130_sd1400/sub/100a/led.h void __attribute__((naked,noinline)) led_flash2();
noinline      17 platform/ixus130_sd1400/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() { // was FF96BD30
noinline      34 platform/ixus130_sd1400/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot( ) {
noinline     128 platform/ixus130_sd1400/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810354_my( ) {
noinline     170 platform/ixus130_sd1400/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811198_my( ) {
noinline     227 platform/ixus130_sd1400/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815E58_my( ) {
noinline     263 platform/ixus130_sd1400/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my( ) {
noinline     303 platform/ixus130_sd1400/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_PhySw_my() {
noinline     321 platform/ixus130_sd1400/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my( ) {
noinline     356 platform/ixus130_sd1400/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task( ) {
noinline     378 platform/ixus130_sd1400/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF88CB3C_my() {
noinline     403 platform/ixus130_sd1400/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86F084_my( ) {
noinline     463 platform/ixus130_sd1400/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86ECAC_my( ) {
noinline     499 platform/ixus130_sd1400/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86E9CC_my( ) {
noinline      10 platform/ixus130_sd1400/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     270 platform/ixus130_sd1400/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_ff95f120_my() {
noinline     422 platform/ixus130_sd1400/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_ff87a714_my() { // FF87D754
noinline     502 platform/ixus130_sd1400/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() { // was FF8C25DC
noinline      35 platform/ixus130_sd1400/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     120 platform/ixus130_sd1400/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA6FFC0_my() {
noinline     151 platform/ixus130_sd1400/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA700F4_my() {
noinline     239 platform/ixus130_sd1400/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA6FB5C_my() {
noinline      17 platform/ixus130_sd1400/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() { // was FF96BD30
noinline      44 platform/ixus132_elph115/kbd.c void __attribute__((noinline))
noinline      59 platform/ixus132_elph115/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      35 platform/ixus132_elph115/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     152 platform/ixus132_elph115/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_my() {
noinline     200 platform/ixus132_elph115/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF000380_my() {
noinline     251 platform/ixus132_elph115/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF001100_my() {
noinline     311 platform/ixus132_elph115/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF004200_my() {
noinline     348 platform/ixus132_elph115/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00A610_my() {
noinline     392 platform/ixus132_elph115/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF031094_my() {
noinline     429 platform/ixus132_elph115/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     463 platform/ixus132_elph115/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     495 platform/ixus132_elph115/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      16 platform/ixus132_elph115/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     274 platform/ixus132_elph115/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF1F8DF0_my() {
noinline     319 platform/ixus132_elph115/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF1F8D14_my() {
noinline     377 platform/ixus132_elph115/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF363088_my() {
noinline     423 platform/ixus132_elph115/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF362D64_my() {
noinline     477 platform/ixus132_elph115/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     995 platform/ixus132_elph115/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF119ED0_my() {
noinline     1059 platform/ixus132_elph115/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF108C94_my() {
noinline      45 platform/ixus132_elph115/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     198 platform/ixus132_elph115/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF338FA0_my() {
noinline     334 platform/ixus132_elph115/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF339660_my() {
noinline     410 platform/ixus132_elph115/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF33912C_my() {
noinline      44 platform/ixus135_elph120/kbd.c void __attribute__((noinline))
noinline      59 platform/ixus135_elph120/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      35 platform/ixus135_elph120/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     152 platform/ixus135_elph120/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_my() {
noinline     200 platform/ixus135_elph120/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF000380_my() {
noinline     251 platform/ixus135_elph120/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF001100_my() {
noinline     311 platform/ixus135_elph120/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF004200_my() {
noinline     348 platform/ixus135_elph120/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00A610_my() {
noinline     392 platform/ixus135_elph120/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF031094_my() {
noinline     429 platform/ixus135_elph120/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     463 platform/ixus135_elph120/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     495 platform/ixus135_elph120/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      16 platform/ixus135_elph120/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     274 platform/ixus135_elph120/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF1F8DF0_my() {
noinline     319 platform/ixus135_elph120/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF1F8D14_my() {
noinline     377 platform/ixus135_elph120/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF363088_my() {
noinline     423 platform/ixus135_elph120/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF362D64_my() {
noinline     477 platform/ixus135_elph120/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     995 platform/ixus135_elph120/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF119ED0_my() {
noinline     1059 platform/ixus135_elph120/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF108C94_my() {
noinline      45 platform/ixus135_elph120/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     198 platform/ixus135_elph120/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF338FA0_my() {
noinline     334 platform/ixus135_elph120/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF339660_my() {
noinline     410 platform/ixus135_elph120/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF33912C_my() {
noinline      29 platform/ixus140_elph130/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task()
noinline      41 platform/ixus140_elph130/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      35 platform/ixus140_elph130/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     152 platform/ixus140_elph130/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_my() {
noinline     200 platform/ixus140_elph130/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF000380_my() {
noinline     251 platform/ixus140_elph130/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF001100_my() {
noinline     311 platform/ixus140_elph130/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF004200_my() {
noinline     348 platform/ixus140_elph130/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00A610_my() {
noinline     392 platform/ixus140_elph130/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF031094_my() {
noinline     429 platform/ixus140_elph130/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     463 platform/ixus140_elph130/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     495 platform/ixus140_elph130/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      17 platform/ixus140_elph130/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     275 platform/ixus140_elph130/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF1F9248_my() {
noinline     320 platform/ixus140_elph130/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF1F916C_my() {
noinline     378 platform/ixus140_elph130/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF363740_my() {
noinline     424 platform/ixus140_elph130/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF36341C_my() {
noinline     478 platform/ixus140_elph130/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     996 platform/ixus140_elph130/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF119FD0_my() {
noinline     1060 platform/ixus140_elph130/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF108D94_my() {
noinline      45 platform/ixus140_elph130/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     198 platform/ixus140_elph130/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF33969C_my() {
noinline     334 platform/ixus140_elph130/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF339D5C_my() {
noinline     410 platform/ixus140_elph130/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF339828_my() {
noinline      21 platform/ixus145_elph135/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task()
noinline      32 platform/ixus145_elph135/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      29 platform/ixus145_elph135/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     149 platform/ixus145_elph135/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_my() {
noinline     197 platform/ixus145_elph135/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8203C4_my() {
noinline     244 platform/ixus145_elph135/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8228DC_my() {
noinline     312 platform/ixus145_elph135/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8248DC_my() {
noinline     358 platform/ixus145_elph135/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF827C18_my() {
noinline     402 platform/ixus145_elph135/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     437 platform/ixus145_elph135/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     464 platform/ixus145_elph135/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      16 platform/ixus145_elph135/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     298 platform/ixus145_elph135/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF99328C_my() {
noinline     346 platform/ixus145_elph135/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9930D4_my() {
noinline     467 platform/ixus145_elph135/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAC82DC_my() {
noinline     653 platform/ixus145_elph135/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1168 platform/ixus145_elph135/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8D3CBC_my() {
noinline     1232 platform/ixus145_elph135/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8BFA94_my() {
noinline      45 platform/ixus145_elph135/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     199 platform/ixus145_elph135/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAA8F88_my() {
noinline     338 platform/ixus145_elph135/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAA9668_my() {
noinline     416 platform/ixus145_elph135/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAA9120_my() {
noinline      14 platform/ixus145_elph135/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline      38 platform/ixus150_elph140/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f() {
noinline      50 platform/ixus150_elph140/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task() {
noinline      29 platform/ixus150_elph140/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     149 platform/ixus150_elph140/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_my() {
noinline     201 platform/ixus150_elph140/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8203C4_my() {
noinline     248 platform/ixus150_elph140/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8228DC_my() {
noinline     316 platform/ixus150_elph140/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8248DC_my() {
noinline     362 platform/ixus150_elph140/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF827C18_my() {
noinline     406 platform/ixus150_elph140/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     441 platform/ixus150_elph140/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     468 platform/ixus150_elph140/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      18 platform/ixus150_elph140/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     300 platform/ixus150_elph140/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9975D8_my() {
noinline     348 platform/ixus150_elph140/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9974CC_my() {
noinline     432 platform/ixus150_elph140/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAC1B84_my() {
noinline     618 platform/ixus150_elph140/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1133 platform/ixus150_elph140/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8D5D28_my() {
noinline     1197 platform/ixus150_elph140/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8C2CF0_my() {
noinline      46 platform/ixus150_elph140/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     200 platform/ixus150_elph140/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAA2234_my() {
noinline     341 platform/ixus150_elph140/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAA2914_my() {
noinline     419 platform/ixus150_elph140/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAA23CC_my() {
noinline      41 platform/ixus150_elph140/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     185 platform/ixus150_elph140/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) liveimage_task() {
noinline     239 platform/ixus150_elph140/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF91B824_my() {
noinline     310 platform/ixus150_elph140/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF91A2D0_my() {
noinline     326 platform/ixus150_elph140/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF91A0EC_my() {
noinline      21 platform/ixus155_elph150/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task()
noinline      32 platform/ixus155_elph150/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      29 platform/ixus155_elph150/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     149 platform/ixus155_elph150/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_my() {
noinline     197 platform/ixus155_elph150/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8203C4_my() {
noinline     244 platform/ixus155_elph150/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8228DC_my() {
noinline     312 platform/ixus155_elph150/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8248DC_my() {
noinline     358 platform/ixus155_elph150/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF827C18_my() {
noinline     402 platform/ixus155_elph150/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     437 platform/ixus155_elph150/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     464 platform/ixus155_elph150/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      16 platform/ixus155_elph150/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     298 platform/ixus155_elph150/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF996950_my() {
noinline     346 platform/ixus155_elph150/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF996844_my() {
noinline     416 platform/ixus155_elph150/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAC0FC0_my() {
noinline     602 platform/ixus155_elph150/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1117 platform/ixus155_elph150/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8D5A14_my() {
noinline     1181 platform/ixus155_elph150/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8C2DFC_my() {
noinline      45 platform/ixus155_elph150/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     199 platform/ixus155_elph150/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAA1574_my() {
noinline     338 platform/ixus155_elph150/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAA1C54_my() {
noinline     416 platform/ixus155_elph150/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAA170C_my() {
noinline      17 platform/ixus155_elph150/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline      37 platform/ixus160_elph160/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f() {
noinline      49 platform/ixus160_elph160/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task() {
noinline      29 platform/ixus160_elph160/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     148 platform/ixus160_elph160/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_low_my() {
noinline     194 platform/ixus160_elph160/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8203C4_my() {
noinline     242 platform/ixus160_elph160/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8228D4_my() {
noinline     310 platform/ixus160_elph160/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8246FC_my() {
noinline     356 platform/ixus160_elph160/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8285C0_my() {
noinline     400 platform/ixus160_elph160/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     435 platform/ixus160_elph160/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     462 platform/ixus160_elph160/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      18 platform/ixus160_elph160/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     297 platform/ixus160_elph160/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF99AA5C_my() {
noinline     368 platform/ixus160_elph160/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF99A7E8_my() {
noinline     546 platform/ixus160_elph160/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAD7C94_my() {
noinline     735 platform/ixus160_elph160/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF99A51C_my() {
noinline     764 platform/ixus160_elph160/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1285 platform/ixus160_elph160/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8D7914_my() {
noinline     1349 platform/ixus160_elph160/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8C3364_my() {
noinline      46 platform/ixus160_elph160/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     210 platform/ixus160_elph160/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAB89A4_my() {
noinline     359 platform/ixus160_elph160/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAB9100_my() {
noinline     437 platform/ixus160_elph160/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAB8B5C_my() {
noinline      15 platform/ixus160_elph160/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline      37 platform/ixus170_elph170/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f() {
noinline      49 platform/ixus170_elph170/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task() {
noinline      30 platform/ixus170_elph170/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     149 platform/ixus170_elph170/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_low_my() {
noinline     195 platform/ixus170_elph170/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8203C4_my() {
noinline     243 platform/ixus170_elph170/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8228D4_my() {
noinline     311 platform/ixus170_elph170/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8246FC_my() {
noinline     357 platform/ixus170_elph170/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8285C0_my() {
noinline     401 platform/ixus170_elph170/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     436 platform/ixus170_elph170/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     463 platform/ixus170_elph170/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      18 platform/ixus170_elph170/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     298 platform/ixus170_elph170/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF99E970_my() {
noinline     369 platform/ixus170_elph170/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF99E7A4_my() {
noinline     511 platform/ixus170_elph170/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAD1A90_my() {
noinline     702 platform/ixus170_elph170/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1223 platform/ixus170_elph170/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8D9998_my() {
noinline     1287 platform/ixus170_elph170/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8C65E0_my() {
noinline      46 platform/ixus170_elph170/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     210 platform/ixus170_elph170/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAB1AB0_my() {
noinline     359 platform/ixus170_elph170/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAB220C_my() {
noinline     437 platform/ixus170_elph170/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAB1C68_my() {
noinline      15 platform/ixus170_elph170/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline      48 platform/ixus175_elph180/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f() {
noinline      61 platform/ixus175_elph180/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task() {
noinline      29 platform/ixus175_elph180/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     148 platform/ixus175_elph180/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_my() {
noinline     203 platform/ixus175_elph180/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8203C4_my() {
noinline     251 platform/ixus175_elph180/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF822914_my() {
noinline     320 platform/ixus175_elph180/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF824734_my() {
noinline     366 platform/ixus175_elph180/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF827DB8_my() {
noinline     398 platform/ixus175_elph180/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     433 platform/ixus175_elph180/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     460 platform/ixus175_elph180/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     484 platform/ixus175_elph180/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) kbd_p1_f_cont_my() {
noinline     513 platform/ixus175_elph180/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF82BA18_my() {
noinline      18 platform/ixus175_elph180/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     298 platform/ixus175_elph180/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9AE81C_my() {
noinline     368 platform/ixus175_elph180/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9AE794_my() {
noinline     413 platform/ixus175_elph180/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9AE5A0_my() {
noinline     570 platform/ixus175_elph180/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAE7F88_my() {
noinline      77 platform/ixus175_elph180/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     194 platform/ixus175_elph180/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAC87E0_my() {
noinline     346 platform/ixus175_elph180/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAC9088_my() {
noinline     423 platform/ixus175_elph180/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAC89B8_my() {
noinline      41 platform/ixus175_elph180/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline      46 platform/ixus185_elph185/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f() {
noinline      59 platform/ixus185_elph185/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task() {
noinline      31 platform/ixus185_elph185/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     150 platform/ixus185_elph185/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_low_my() {
noinline     202 platform/ixus185_elph185/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8203C4_my() {
noinline     248 platform/ixus185_elph185/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF822A0C_my() {
noinline     317 platform/ixus185_elph185/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF824830_my() {
noinline     363 platform/ixus185_elph185/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF827F34_my() {
noinline     408 platform/ixus185_elph185/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     443 platform/ixus185_elph185/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     471 platform/ixus185_elph185/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     495 platform/ixus185_elph185/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) kbd_p1_f_cont_my() {
noinline     524 platform/ixus185_elph185/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF82C724_my() {
noinline      16 platform/ixus185_elph185/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     320 platform/ixus185_elph185/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9B8B48_my() {
noinline     387 platform/ixus185_elph185/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9B8AA4_my() {
noinline     439 platform/ixus185_elph185/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9B88AC_my() {
noinline     598 platform/ixus185_elph185/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAF7E5C_my() {
noinline      78 platform/ixus185_elph185/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     195 platform/ixus185_elph185/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAD9434_my() {
noinline     348 platform/ixus185_elph185/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAD9CF4_my() {
noinline     425 platform/ixus185_elph185/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAD9610_my() {
noinline      50 platform/ixus200_sd980/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task()
noinline      62 platform/ixus200_sd980/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      51 platform/ixus200_sd980/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     148 platform/ixus200_sd980/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810354_my() {
noinline     197 platform/ixus200_sd980/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811178_my() {
noinline     255 platform/ixus200_sd980/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815E34_my() {
noinline     292 platform/ixus200_sd980/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     332 platform/ixus200_sd980/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     356 platform/ixus200_sd980/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     373 platform/ixus200_sd980/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     390 platform/ixus200_sd980/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF889414_my() {
noinline     401 platform/ixus200_sd980/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86B730_my() {
noinline     431 platform/ixus200_sd980/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86B364_my() {
noinline     450 platform/ixus200_sd980/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86B060_my() {
noinline     604 platform/ixus200_sd980/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      12 platform/ixus200_sd980/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     269 platform/ixus200_sd980/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF94FE74_my(){
noinline     325 platform/ixus200_sd980/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF877278_my(){
noinline     409 platform/ixus200_sd980/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task(){
noinline     821 platform/ixus200_sd980/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B7A94_my(){
noinline     910 platform/ixus200_sd980/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8AA1F0_my(){
noinline      32 platform/ixus200_sd980/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     117 platform/ixus200_sd980/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA79D2C_my() {
noinline     146 platform/ixus200_sd980/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA79E60_my() {
noinline     234 platform/ixus200_sd980/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA798D8_my() {
noinline      11 platform/ixus200_sd980/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline      95 platform/ixus200_sd980/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF94A89C_my(){
noinline      5 platform/ixus200_sd980/sub/100c/stubs.c void __attribute__((naked,noinline)) boot( ) { 
noinline     101 platform/ixus200_sd980/sub/100c/stubs.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810354_my( ) { 
noinline     139 platform/ixus200_sd980/sub/100c/stubs.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811178_my( ) { 
noinline     189 platform/ixus200_sd980/sub/100c/stubs.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815E34_my( ) { 
noinline     227 platform/ixus200_sd980/sub/100c/stubs.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my( ) { 
noinline     281 platform/ixus200_sd980/sub/100c/stubs.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my( ) { 
noinline     312 platform/ixus200_sd980/sub/100c/stubs.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my( ) { 
noinline     329 platform/ixus200_sd980/sub/100c/stubs.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task( ) { 
noinline     345 platform/ixus200_sd980/sub/100c/stubs.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF889414_my( ) { 
noinline     357 platform/ixus200_sd980/sub/100c/stubs.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86B730_my( ) { 
noinline     387 platform/ixus200_sd980/sub/100c/stubs.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86B364_my( ) { 
noinline     407 platform/ixus200_sd980/sub/100c/stubs.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86B060_my( ) { 
noinline     518 platform/ixus200_sd980/sub/100c/stubs.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my( ) { 
noinline     759 platform/ixus200_sd980/sub/100c/stubs.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task( ) { 
noinline     844 platform/ixus200_sd980/sub/100c/stubs.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF94A89C_my( ) { 
noinline     1097 platform/ixus200_sd980/sub/100c/stubs.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task( ) { 
noinline     1357 platform/ixus200_sd980/sub/100c/stubs.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF94FE74_my( ) { 
noinline     1416 platform/ixus200_sd980/sub/100c/stubs.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF877278_my( ) { 
noinline     1500 platform/ixus200_sd980/sub/100c/stubs.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task( ) { 
noinline     1914 platform/ixus200_sd980/sub/100c/stubs.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B7A94_my( ) { 
noinline     2006 platform/ixus200_sd980/sub/100c/stubs.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8AA1F0_my( ) { 
noinline      51 platform/ixus200_sd980/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     148 platform/ixus200_sd980/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810354_my() {
noinline     197 platform/ixus200_sd980/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811178_my() {
noinline     255 platform/ixus200_sd980/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815E34_my() {
noinline     292 platform/ixus200_sd980/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     332 platform/ixus200_sd980/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     356 platform/ixus200_sd980/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     373 platform/ixus200_sd980/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     390 platform/ixus200_sd980/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF889414_my() {
noinline     401 platform/ixus200_sd980/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86B730_my() {
noinline     431 platform/ixus200_sd980/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86B364_my() {
noinline     450 platform/ixus200_sd980/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86B060_my() {
noinline     604 platform/ixus200_sd980/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      13 platform/ixus200_sd980/sub/101c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     271 platform/ixus200_sd980/sub/101c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF94FE74_my(){
noinline     327 platform/ixus200_sd980/sub/101c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF877278_my(){
noinline     411 platform/ixus200_sd980/sub/101c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task(){
noinline     823 platform/ixus200_sd980/sub/101c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B7A94_my(){
noinline     912 platform/ixus200_sd980/sub/101c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8AA1F0_my(){
noinline      32 platform/ixus200_sd980/sub/101c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     117 platform/ixus200_sd980/sub/101c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA79D3C_my() {
noinline     146 platform/ixus200_sd980/sub/101c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA79E70_my() {
noinline     234 platform/ixus200_sd980/sub/101c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA798E8_my() {
noinline      11 platform/ixus200_sd980/sub/101c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline      95 platform/ixus200_sd980/sub/101c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF94A89C_my(){
noinline      51 platform/ixus200_sd980/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     148 platform/ixus200_sd980/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810354_my() {
noinline     197 platform/ixus200_sd980/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811178_my() {
noinline     255 platform/ixus200_sd980/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815E34_my() {
noinline     292 platform/ixus200_sd980/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     332 platform/ixus200_sd980/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     356 platform/ixus200_sd980/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     373 platform/ixus200_sd980/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     390 platform/ixus200_sd980/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF889464_my() {
noinline     401 platform/ixus200_sd980/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86B730_my() {
noinline     431 platform/ixus200_sd980/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86B364_my() {
noinline     450 platform/ixus200_sd980/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86B060_my() {
noinline     604 platform/ixus200_sd980/sub/101d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      13 platform/ixus200_sd980/sub/101d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task( ) { 
noinline     291 platform/ixus200_sd980/sub/101d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF950030_my( ) { 
noinline     348 platform/ixus200_sd980/sub/101d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8772C8_my( ) { 
noinline     433 platform/ixus200_sd980/sub/101d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task( ) { 
noinline     847 platform/ixus200_sd980/sub/101d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B7AE4_my( ) { 
noinline     939 platform/ixus200_sd980/sub/101d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8AA240_my( ) { 
noinline      32 platform/ixus200_sd980/sub/101d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     117 platform/ixus200_sd980/sub/101d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA79EF8_my() {
noinline     146 platform/ixus200_sd980/sub/101d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA7A02C_my() {
noinline     234 platform/ixus200_sd980/sub/101d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA79AA4_my() {
noinline      13 platform/ixus200_sd980/sub/101d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task( ) { 
noinline      98 platform/ixus200_sd980/sub/101d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF94AA58_my( ) { 
noinline      42 platform/ixus220_elph300hs/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task()
noinline      56 platform/ixus220_elph300hs/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      48 platform/ixus220_elph300hs/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     145 platform/ixus220_elph300hs/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810358_my() {
noinline     194 platform/ixus220_elph300hs/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8111B0_my() {
noinline     248 platform/ixus220_elph300hs/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815EE0_my() {
noinline     285 platform/ixus220_elph300hs/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     343 platform/ixus220_elph300hs/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     390 platform/ixus220_elph300hs/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     407 platform/ixus220_elph300hs/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      16 platform/ixus220_elph300hs/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     285 platform/ixus220_elph300hs/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     792 platform/ixus220_elph300hs/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8C8310_my() {
noinline     857 platform/ixus220_elph300hs/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B84D0_my() {
noinline      14 platform/ixus220_elph300hs/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     163 platform/ixus220_elph300hs/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF985498_my() {
noinline     381 platform/ixus220_elph300hs/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAE6A44_my() {
noinline      48 platform/ixus220_elph300hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     145 platform/ixus220_elph300hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810358_my() {
noinline     194 platform/ixus220_elph300hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8111B0_my() {
noinline     248 platform/ixus220_elph300hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815EE0_my() {
noinline     285 platform/ixus220_elph300hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     343 platform/ixus220_elph300hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     390 platform/ixus220_elph300hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     407 platform/ixus220_elph300hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      16 platform/ixus220_elph300hs/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     285 platform/ixus220_elph300hs/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     792 platform/ixus220_elph300hs/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8C8310_my() {
noinline     857 platform/ixus220_elph300hs/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B84D0_my() {
noinline      14 platform/ixus220_elph300hs/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     163 platform/ixus220_elph300hs/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF985498_my() {
noinline     381 platform/ixus220_elph300hs/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAE6A44_my() {
noinline      48 platform/ixus220_elph300hs/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     145 platform/ixus220_elph300hs/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810358_my() {
noinline     194 platform/ixus220_elph300hs/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8111B0_my() {
noinline     248 platform/ixus220_elph300hs/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815EE0_my() {
noinline     285 platform/ixus220_elph300hs/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     343 platform/ixus220_elph300hs/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     390 platform/ixus220_elph300hs/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     407 platform/ixus220_elph300hs/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      16 platform/ixus220_elph300hs/sub/101c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     285 platform/ixus220_elph300hs/sub/101c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     792 platform/ixus220_elph300hs/sub/101c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8C8310_my() {
noinline     857 platform/ixus220_elph300hs/sub/101c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B84D0_my() {
noinline      14 platform/ixus220_elph300hs/sub/101c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     163 platform/ixus220_elph300hs/sub/101c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF985498_my() {
noinline     381 platform/ixus220_elph300hs/sub/101c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAE6A58_my() {
noinline      48 platform/ixus220_elph300hs/sub/101g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     145 platform/ixus220_elph300hs/sub/101g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810358_my() {
noinline     194 platform/ixus220_elph300hs/sub/101g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8111B0_my() {
noinline     248 platform/ixus220_elph300hs/sub/101g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815EE0_my() {
noinline     285 platform/ixus220_elph300hs/sub/101g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     343 platform/ixus220_elph300hs/sub/101g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     390 platform/ixus220_elph300hs/sub/101g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     407 platform/ixus220_elph300hs/sub/101g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      16 platform/ixus220_elph300hs/sub/101g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     285 platform/ixus220_elph300hs/sub/101g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     792 platform/ixus220_elph300hs/sub/101g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8C8310_my() {
noinline     857 platform/ixus220_elph300hs/sub/101g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B84D0_my() {
noinline      14 platform/ixus220_elph300hs/sub/101g/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     163 platform/ixus220_elph300hs/sub/101g/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF985498_my() {
noinline     381 platform/ixus220_elph300hs/sub/101g/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAE6A8C_my() {
noinline      44 platform/ixus230_elph310hs/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task()
noinline      58 platform/ixus230_elph310hs/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      62 platform/ixus230_elph310hs/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     160 platform/ixus230_elph310hs/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF000358_my() {
noinline     210 platform/ixus230_elph310hs/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0011B0_my() {
noinline     265 platform/ixus230_elph310hs/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF005F2C_my() {
noinline     305 platform/ixus230_elph310hs/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00FDA0_my() {
noinline     320 platform/ixus230_elph310hs/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     377 platform/ixus230_elph310hs/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     407 platform/ixus230_elph310hs/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     429 platform/ixus230_elph310hs/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      16 platform/ixus230_elph310hs/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     306 platform/ixus230_elph310hs/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF18C3EC_my() {
noinline     440 platform/ixus230_elph310hs/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     947 platform/ixus230_elph310hs/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0BD2F4_my() {
noinline     1012 platform/ixus230_elph310hs/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0AC8DC_my() {
noinline      31 platform/ixus230_elph310hs/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     112 platform/ixus230_elph310hs/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2C7A94_my() {
noinline     144 platform/ixus230_elph310hs/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2C7C34_my() {
noinline     208 platform/ixus230_elph310hs/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2C7B54_my() {
noinline     255 platform/ixus230_elph310hs/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2C7644_my() {
noinline      12 platform/ixus230_elph310hs/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     134 platform/ixus230_elph310hs/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_time() {
noinline     150 platform/ixus230_elph310hs/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF185D98_my() {
noinline     322 platform/ixus230_elph310hs/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2E31E8_my() {
noinline      63 platform/ixus230_elph310hs/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     161 platform/ixus230_elph310hs/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF000358_my() {
noinline     211 platform/ixus230_elph310hs/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0011B0_my() {
noinline     266 platform/ixus230_elph310hs/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF005F2C_my() {
noinline     312 platform/ixus230_elph310hs/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00FDA0_my() {
noinline     327 platform/ixus230_elph310hs/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     384 platform/ixus230_elph310hs/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     414 platform/ixus230_elph310hs/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     436 platform/ixus230_elph310hs/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      16 platform/ixus230_elph310hs/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     306 platform/ixus230_elph310hs/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF18C3EC_my() {
noinline     440 platform/ixus230_elph310hs/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     947 platform/ixus230_elph310hs/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0BD2F4_my() {
noinline     1012 platform/ixus230_elph310hs/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0AC8DC_my() {
noinline      31 platform/ixus230_elph310hs/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     112 platform/ixus230_elph310hs/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2C7A94_my() {
noinline     144 platform/ixus230_elph310hs/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2C7C34_my() {
noinline     208 platform/ixus230_elph310hs/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2C7B54_my() {
noinline     255 platform/ixus230_elph310hs/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2C7644_my() {
noinline      12 platform/ixus230_elph310hs/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     134 platform/ixus230_elph310hs/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_time() {
noinline     150 platform/ixus230_elph310hs/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF185D98_my() {
noinline     323 platform/ixus230_elph310hs/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2E321C_my() {
noinline      63 platform/ixus230_elph310hs/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     161 platform/ixus230_elph310hs/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF000358_my() {
noinline     211 platform/ixus230_elph310hs/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0011B0_my() {
noinline     266 platform/ixus230_elph310hs/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF005F2C_my() {
noinline     312 platform/ixus230_elph310hs/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00FDA0_my() {
noinline     327 platform/ixus230_elph310hs/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     384 platform/ixus230_elph310hs/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     414 platform/ixus230_elph310hs/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     436 platform/ixus230_elph310hs/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      16 platform/ixus230_elph310hs/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     306 platform/ixus230_elph310hs/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF18C410_my() {
noinline     440 platform/ixus230_elph310hs/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     947 platform/ixus230_elph310hs/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0BD2F4_my() {
noinline     1012 platform/ixus230_elph310hs/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0AC8DC_my() {
noinline      31 platform/ixus230_elph310hs/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     112 platform/ixus230_elph310hs/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2C7AD4_my() {
noinline     144 platform/ixus230_elph310hs/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2C7C74_my() {
noinline     208 platform/ixus230_elph310hs/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2C7B94_my() {
noinline     255 platform/ixus230_elph310hs/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2C7684_my() {
noinline      12 platform/ixus230_elph310hs/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     134 platform/ixus230_elph310hs/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_time() {
noinline     150 platform/ixus230_elph310hs/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF185DBC_my() {
noinline     323 platform/ixus230_elph310hs/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2E325C_my() {
noinline     550 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline     562 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     570 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      51 platform/ixus240_elph320hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     159 platform/ixus240_elph320hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00038C_my() {
noinline     209 platform/ixus240_elph320hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0011E4_my() {
noinline     265 platform/ixus240_elph320hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0042DC_my() {
noinline     314 platform/ixus240_elph320hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00D03C_my() {
noinline     326 platform/ixus240_elph320hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     392 platform/ixus240_elph320hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     417 platform/ixus240_elph320hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     434 platform/ixus240_elph320hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     451 platform/ixus240_elph320hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_TouchPanel_my() {
noinline     567 platform/ixus240_elph320hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF069F28_my() {
noinline     622 platform/ixus240_elph320hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF069E08_my() {
noinline     711 platform/ixus240_elph320hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) process_TouchCoords_my() {
noinline      16 platform/ixus240_elph320hs/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     313 platform/ixus240_elph320hs/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2199C8_my() {
noinline     472 platform/ixus240_elph320hs/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     990 platform/ixus240_elph320hs/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0ECA38_my() {
noinline     1053 platform/ixus240_elph320hs/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0DB27C_my() {
noinline      38 platform/ixus240_elph320hs/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     136 platform/ixus240_elph320hs/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF3A0CA8_my() {
noinline     259 platform/ixus240_elph320hs/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF3A12E8_my() {
noinline     334 platform/ixus240_elph320hs/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF3A0E14_my() {
noinline      14 platform/ixus240_elph320hs/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     163 platform/ixus240_elph320hs/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF1E9670_my() {
noinline     407 platform/ixus240_elph320hs/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF3BE1E8_my() {
noinline      51 platform/ixus240_elph320hs/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     159 platform/ixus240_elph320hs/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00038C_my() {
noinline     209 platform/ixus240_elph320hs/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0011E4_my() {
noinline     265 platform/ixus240_elph320hs/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0042DC_my() {
noinline     314 platform/ixus240_elph320hs/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00D03C_my() {
noinline     326 platform/ixus240_elph320hs/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     392 platform/ixus240_elph320hs/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     417 platform/ixus240_elph320hs/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     434 platform/ixus240_elph320hs/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     451 platform/ixus240_elph320hs/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_TouchPanel_my() {
noinline     567 platform/ixus240_elph320hs/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF069F28_my() {
noinline     622 platform/ixus240_elph320hs/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF069E08_my() {
noinline     711 platform/ixus240_elph320hs/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) process_TouchCoords_my() {
noinline      16 platform/ixus240_elph320hs/sub/102a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     313 platform/ixus240_elph320hs/sub/102a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2199FC_my() {
noinline     472 platform/ixus240_elph320hs/sub/102a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     990 platform/ixus240_elph320hs/sub/102a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0ECA38_my() {
noinline     1053 platform/ixus240_elph320hs/sub/102a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0DB27C_my() {
noinline      38 platform/ixus240_elph320hs/sub/102a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     136 platform/ixus240_elph320hs/sub/102a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF3A0CDC_my() {
noinline     259 platform/ixus240_elph320hs/sub/102a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF3A131C_my() {
noinline     334 platform/ixus240_elph320hs/sub/102a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF3A0E48_my() {
noinline      14 platform/ixus240_elph320hs/sub/102a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     163 platform/ixus240_elph320hs/sub/102a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF1E9670_my() {
noinline     407 platform/ixus240_elph320hs/sub/102a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF3BE21C_my() {
noinline      52 platform/ixus255_elph330hs/kbd.c void __attribute__((noinline))
noinline      67 platform/ixus255_elph330hs/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      35 platform/ixus255_elph330hs/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     154 platform/ixus255_elph330hs/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_my() {
noinline     202 platform/ixus255_elph330hs/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00038C_my() {
noinline     254 platform/ixus255_elph330hs/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00110C_my() {
noinline     314 platform/ixus255_elph330hs/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00420C_my() {
noinline     351 platform/ixus255_elph330hs/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00B24C_my() {
noinline     395 platform/ixus255_elph330hs/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF032004_my() {
noinline     432 platform/ixus255_elph330hs/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     466 platform/ixus255_elph330hs/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     498 platform/ixus255_elph330hs/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      17 platform/ixus255_elph330hs/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     296 platform/ixus255_elph330hs/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2357A4_my() {
noinline     341 platform/ixus255_elph330hs/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF235588_my() {
noinline     491 platform/ixus255_elph330hs/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF3E376C_my() {
noinline     549 platform/ixus255_elph330hs/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF3E3458_my() {
noinline     603 platform/ixus255_elph330hs/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1121 platform/ixus255_elph330hs/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF125828_my() {
noinline     1185 platform/ixus255_elph330hs/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF112E20_my() {
noinline      45 platform/ixus255_elph330hs/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     198 platform/ixus255_elph330hs/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF3B6340_my() {
noinline     334 platform/ixus255_elph330hs/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF3B6A00_my() {
noinline     410 platform/ixus255_elph330hs/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF3B64CC_my() {
noinline      40 platform/ixus265_elph340hs/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f() {
noinline      54 platform/ixus265_elph340hs/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task() {
noinline      31 platform/ixus265_elph340hs/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     151 platform/ixus265_elph340hs/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_my() {
noinline     203 platform/ixus265_elph340hs/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0203C4_my() {
noinline     249 platform/ixus265_elph340hs/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF02291C_my() {
noinline     320 platform/ixus265_elph340hs/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF024924_my() {
noinline     366 platform/ixus265_elph340hs/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF027C60_my() {
noinline     410 platform/ixus265_elph340hs/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     447 platform/ixus265_elph340hs/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     474 platform/ixus265_elph340hs/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      17 platform/ixus265_elph340hs/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     316 platform/ixus265_elph340hs/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF216D10_my() {
noinline     364 platform/ixus265_elph340hs/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF216B78_my() {
noinline     495 platform/ixus265_elph340hs/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF3CB6DC_my() {
noinline      40 platform/ixus275_elph350hs/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f() {
noinline      54 platform/ixus275_elph350hs/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task() {
noinline      31 platform/ixus275_elph350hs/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     151 platform/ixus275_elph350hs/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_my() {
noinline     203 platform/ixus275_elph350hs/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0203C4_my() {
noinline     249 platform/ixus275_elph350hs/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0228D4_my() {
noinline     320 platform/ixus275_elph350hs/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF024704_my() {
noinline     366 platform/ixus275_elph350hs/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF027AA0_my() {
noinline     398 platform/ixus275_elph350hs/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     433 platform/ixus275_elph350hs/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     460 platform/ixus275_elph350hs/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      17 platform/ixus275_elph350hs/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     311 platform/ixus275_elph350hs/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF21E7C4_my() {
noinline     379 platform/ixus275_elph350hs/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF21E5C4_my() {
noinline     538 platform/ixus275_elph350hs/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF3C31EC_my() {
noinline      40 platform/ixus285_elph360hs/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f() {
noinline      55 platform/ixus285_elph360hs/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task() {
noinline      30 platform/ixus285_elph360hs/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     150 platform/ixus285_elph360hs/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_my() {
noinline     204 platform/ixus285_elph360hs/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0203C4_my() {
noinline     250 platform/ixus285_elph360hs/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF022914_my() {
noinline     321 platform/ixus285_elph360hs/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF02473C_my() {
noinline     367 platform/ixus285_elph360hs/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF027DC0_my() {
noinline     399 platform/ixus285_elph360hs/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     434 platform/ixus285_elph360hs/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     461 platform/ixus285_elph360hs/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     485 platform/ixus285_elph360hs/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) kbd_p1_f_cont_my() {
noinline     514 platform/ixus285_elph360hs/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF02BF18_my() {
noinline      17 platform/ixus285_elph360hs/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     312 platform/ixus285_elph360hs/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF223FA8_my() {
noinline     382 platform/ixus285_elph360hs/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF223F20_my() {
noinline     427 platform/ixus285_elph360hs/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF223D9C_my() {
noinline     553 platform/ixus285_elph360hs/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF3DA144_my() {
noinline      49 platform/ixus300_sd4000/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task() {
noinline      61 platform/ixus300_sd4000/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f() {
noinline      52 platform/ixus300_sd4000/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {  //#fs
noinline     148 platform/ixus300_sd4000/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810354_my() {  //#fs
noinline     201 platform/ixus300_sd4000/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811198_my() { //#fs
noinline     237 platform/ixus300_sd4000/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) uHwSetup_my() {  //#fs
noinline     283 platform/ixus300_sd4000/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() { //#fs
noinline     323 platform/ixus300_sd4000/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() { //#fs
noinline     353 platform/ixus300_sd4000/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_PhySw_my() {  //#fs
noinline     374 platform/ixus300_sd4000/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {  //#fs
noinline     394 platform/ixus300_sd4000/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline     662 platform/ixus300_sd4000/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF88FF58_my() {  //#fs
noinline     674 platform/ixus300_sd4000/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF871A04_my() {  //#fs
noinline     704 platform/ixus300_sd4000/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF87162C_my() {  //#fs
noinline     724 platform/ixus300_sd4000/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF87134C_my() {  //#fs
noinline      13 platform/ixus300_sd4000/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     334 platform/ixus300_sd4000/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF970A8C_my() {
noinline     528 platform/ixus300_sd4000/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF87D754_my() {
noinline     627 platform/ixus300_sd4000/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline      35 platform/ixus300_sd4000/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     120 platform/ixus300_sd4000/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA90BAC_my() {
noinline     151 platform/ixus300_sd4000/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA90CE0_my() {
noinline     239 platform/ixus300_sd4000/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA90748_my() {
noinline      17 platform/ixus300_sd4000/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     115 platform/ixus300_sd4000/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF96BA00_my() {
noinline      78 platform/ixus30_sd200/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline     189 platform/ixus30_sd200/kbd.c void __attribute__((noinline))
noinline     206 platform/ixus30_sd200/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline     355 platform/ixus30_sd200/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) platformsub_kbd_fetch_data_my()
noinline      17 platform/ixus30_sd200/sub/100k/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      18 platform/ixus30_sd200/sub/100k/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      19 platform/ixus30_sd200/sub/100k/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline     191 platform/ixus30_sd200/sub/100k/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF94195C_my()
noinline     237 platform/ixus30_sd200/sub/100k/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_ff943074_my()
noinline     374 platform/ixus30_sd200/sub/100k/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() //@ff944904 in ixus30
noinline     439 platform/ixus30_sd200/sub/100k/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     628 platform/ixus30_sd200/sub/100k/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8F5260_my() {
noinline     680 platform/ixus30_sd200/sub/100k/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8A8E44_my() {
noinline      27 platform/ixus30_sd200/sub/100k/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) set_quality(int *x){ // 0 highest; +14 lowest
noinline      33 platform/ixus30_sd200/sub/100k/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     109 platform/ixus30_sd200/sub/100k/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF936920_my(){
noinline     212 platform/ixus30_sd200/sub/100k/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9382AC_my(){
noinline     441 platform/ixus30_sd200/sub/100k/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF93727C_my(){ //this function doesn't return a value and is only referenced once
noinline     546 platform/ixus30_sd200/sub/100k/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF936AC4_my(){
noinline     603 platform/ixus30_sd200/sub/100k/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF936570_my(){
noinline     789 platform/ixus30_sd200/sub/100k/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9375B8_my(){
noinline     341 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline     354 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline      54 platform/ixus310_elph500hs/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     151 platform/ixus310_elph500hs/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF000358_my() {
noinline     199 platform/ixus310_elph500hs/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0011B0_my() {
noinline     253 platform/ixus310_elph500hs/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF005EE0_my() {
noinline     290 platform/ixus310_elph500hs/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     348 platform/ixus310_elph500hs/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     382 platform/ixus310_elph500hs/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     399 platform/ixus310_elph500hs/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     416 platform/ixus310_elph500hs/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_TouchPanel_my() {
noinline     524 platform/ixus310_elph500hs/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF059E30_my() {
noinline     554 platform/ixus310_elph500hs/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF059D24_my() {
noinline     642 platform/ixus310_elph500hs/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF05A414_my() {
noinline     710 platform/ixus310_elph500hs/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF059C58_my() {
noinline      15 platform/ixus310_elph500hs/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) dvlp_seq_task() {
noinline      89 platform/ixus310_elph500hs/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     360 platform/ixus310_elph500hs/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF184DA8_my() {
noinline     483 platform/ixus310_elph500hs/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     990 platform/ixus310_elph500hs/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0BA488_my() {
noinline     1055 platform/ixus310_elph500hs/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0AA65C_my() {
noinline      31 platform/ixus310_elph500hs/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     111 platform/ixus310_elph500hs/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2E2258_my() {
noinline     177 platform/ixus310_elph500hs/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2E27E8_my() {
noinline     246 platform/ixus310_elph500hs/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2E2398_my() {
noinline      14 platform/ixus310_elph500hs/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     150 platform/ixus310_elph500hs/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF17F23C_my() {
noinline     328 platform/ixus310_elph500hs/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF303920_my() {
noinline      54 platform/ixus310_elph500hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     151 platform/ixus310_elph500hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF000358_my() {
noinline     199 platform/ixus310_elph500hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0011B0_my() {
noinline     253 platform/ixus310_elph500hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF005EE0_my() {
noinline     290 platform/ixus310_elph500hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     348 platform/ixus310_elph500hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     382 platform/ixus310_elph500hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     399 platform/ixus310_elph500hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     416 platform/ixus310_elph500hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_TouchPanel_my() {
noinline     524 platform/ixus310_elph500hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF059E30_my() {
noinline     554 platform/ixus310_elph500hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF059D24_my() {
noinline     642 platform/ixus310_elph500hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF05A414_my() {
noinline     710 platform/ixus310_elph500hs/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF059C58_my() {
noinline      15 platform/ixus310_elph500hs/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) dvlp_seq_task() {
noinline      89 platform/ixus310_elph500hs/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     360 platform/ixus310_elph500hs/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF184DA8_my() {
noinline     483 platform/ixus310_elph500hs/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     990 platform/ixus310_elph500hs/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0BA488_my() {
noinline     1055 platform/ixus310_elph500hs/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0AA65C_my() {
noinline      31 platform/ixus310_elph500hs/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     111 platform/ixus310_elph500hs/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2E2258_my() {
noinline     177 platform/ixus310_elph500hs/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2E27E8_my() {
noinline     246 platform/ixus310_elph500hs/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2E2398_my() {
noinline      14 platform/ixus310_elph500hs/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     150 platform/ixus310_elph500hs/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF17F23C_my() {
noinline     328 platform/ixus310_elph500hs/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF303920_my() {
noinline      54 platform/ixus310_elph500hs/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     151 platform/ixus310_elph500hs/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF000358_my() {
noinline     199 platform/ixus310_elph500hs/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0011B0_my() {
noinline     253 platform/ixus310_elph500hs/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF005EE0_my() {
noinline     290 platform/ixus310_elph500hs/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     348 platform/ixus310_elph500hs/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     382 platform/ixus310_elph500hs/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     399 platform/ixus310_elph500hs/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     416 platform/ixus310_elph500hs/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_TouchPanel_my() {
noinline     524 platform/ixus310_elph500hs/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF059E30_my() {
noinline     554 platform/ixus310_elph500hs/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF059D24_my() {
noinline     642 platform/ixus310_elph500hs/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF05A414_my() {
noinline     710 platform/ixus310_elph500hs/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF059C58_my() {
noinline      15 platform/ixus310_elph500hs/sub/101c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) dvlp_seq_task() {
noinline      89 platform/ixus310_elph500hs/sub/101c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     360 platform/ixus310_elph500hs/sub/101c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF184DA8_my() {
noinline     483 platform/ixus310_elph500hs/sub/101c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     990 platform/ixus310_elph500hs/sub/101c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0BA488_my() {
noinline     1055 platform/ixus310_elph500hs/sub/101c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0AA65C_my() {
noinline      31 platform/ixus310_elph500hs/sub/101c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     111 platform/ixus310_elph500hs/sub/101c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2E2258_my() {
noinline     177 platform/ixus310_elph500hs/sub/101c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2E27E8_my() {
noinline     246 platform/ixus310_elph500hs/sub/101c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF2E2398_my() {
noinline      14 platform/ixus310_elph500hs/sub/101c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     150 platform/ixus310_elph500hs/sub/101c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF17F23C_my() {
noinline     328 platform/ixus310_elph500hs/sub/101c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF303918_my() {
noinline      82 platform/ixus40_sd300/kbd.c static void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline     194 platform/ixus40_sd300/kbd.c void __attribute__((noinline))
noinline     211 platform/ixus40_sd300/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline     374 platform/ixus40_sd300/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) platformsub_kbd_fetch_data_my()
noinline      21 platform/ixus40_sd300/sub/100j/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      22 platform/ixus40_sd300/sub/100j/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      23 platform/ixus40_sd300/sub/100j/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      19 platform/ixus40_sd300/sub/100j/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF941BA0_my( ) {
noinline      65 platform/ixus40_sd300/sub/100j/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9432B8_my( ) {
noinline     193 platform/ixus40_sd300/sub/100j/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() //@ff944b48 in ixus40 100j
noinline     258 platform/ixus40_sd300/sub/100j/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     447 platform/ixus40_sd300/sub/100j/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8F54A0_my() {
noinline     499 platform/ixus40_sd300/sub/100j/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8A90B0_my() {
noinline      34 platform/ixus40_sd300/sub/100j/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     112 platform/ixus40_sd300/sub/100j/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF936B64_my(){
noinline     216 platform/ixus40_sd300/sub/100j/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9384F0_my(){
noinline     453 platform/ixus40_sd300/sub/100j/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9374C0_my(){
noinline      17 platform/ixus40_sd300/sub/100k/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      18 platform/ixus40_sd300/sub/100k/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      19 platform/ixus40_sd300/sub/100k/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      19 platform/ixus40_sd300/sub/100k/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF941BA0_my( ) {
noinline      65 platform/ixus40_sd300/sub/100k/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9432B8_my( ) {
noinline     193 platform/ixus40_sd300/sub/100k/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() //@ff944b48 in ixus40 100k
noinline     258 platform/ixus40_sd300/sub/100k/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     447 platform/ixus40_sd300/sub/100k/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8F54A0_my() {
noinline     499 platform/ixus40_sd300/sub/100k/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8A90B0_my() {
noinline      31 platform/ixus40_sd300/sub/100k/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     109 platform/ixus40_sd300/sub/100k/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF936B64_my(){
noinline     213 platform/ixus40_sd300/sub/100k/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9384F0_my(){
noinline     450 platform/ixus40_sd300/sub/100k/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9374C0_my(){
noinline      37 platform/ixus50_sd400/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task_proceed_2();
noinline      41 platform/ixus50_sd400/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      52 platform/ixus50_sd400/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed_2()
noinline      66 platform/ixus50_sd400/kbd.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     104 platform/ixus50_sd400/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      22 platform/ixus50_sd400/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      23 platform/ixus50_sd400/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      24 platform/ixus50_sd400/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      29 platform/ixus50_sd400/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_kbd_p2_f()
noinline      87 platform/ixus50_sd400/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) _platformsub_kbd_fetch_data_my(){
noinline      12 platform/ixus50_sd400/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF95F450_my(long p)
noinline      41 platform/ixus50_sd400/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF95C3EC_my(long p)
noinline      85 platform/ixus50_sd400/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task()
noinline     232 platform/ixus50_sd400/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     474 platform/ixus50_sd400/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF907F2C_my() {
noinline     531 platform/ixus50_sd400/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B747C_my() {
noinline      26 platform/ixus50_sd400/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     124 platform/ixus50_sd400/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9517AC_my(){
noinline     245 platform/ixus50_sd400/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9533BC_my(){
noinline     527 platform/ixus50_sd400/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF95240C_my(){
noinline      16 platform/ixus50_sd400/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      17 platform/ixus50_sd400/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      18 platform/ixus50_sd400/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      23 platform/ixus50_sd400/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_kbd_p2_f()
noinline      81 platform/ixus50_sd400/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) _platformsub_kbd_fetch_data_my(){
noinline      12 platform/ixus50_sd400/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF95F4A4_my(long p)
noinline      41 platform/ixus50_sd400/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF95C440_my(long p)
noinline      85 platform/ixus50_sd400/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task()
noinline     232 platform/ixus50_sd400/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     474 platform/ixus50_sd400/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF907F2C_my() {
noinline     531 platform/ixus50_sd400/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B747C_my() {
noinline      26 platform/ixus50_sd400/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     124 platform/ixus50_sd400/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF951800_my(){
noinline     245 platform/ixus50_sd400/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF953410_my(){
noinline     527 platform/ixus50_sd400/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF952460_my(){
noinline      38 platform/ixus55_sd450/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      48 platform/ixus55_sd450/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task()
noinline      83 platform/ixus55_sd450/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      17 platform/ixus55_sd450/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit(); // Orig. starts at FF811A64
noinline      18 platform/ixus55_sd450/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit(); // Orig. starts at FF81181C
noinline      19 platform/ixus55_sd450/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot(); // Orig. starts at FF811B44
noinline      14 platform/ixus55_sd450/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     172 platform/ixus55_sd450/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF94D5C4_my() {
noinline     216 platform/ixus55_sd450/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF950538_my() {
noinline     238 platform/ixus55_sd450/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     506 platform/ixus55_sd450/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8F4178_my() {
noinline     563 platform/ixus55_sd450/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8AA310_my() {
noinline      32 platform/ixus55_sd450/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      85 platform/ixus55_sd450/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8666C0_my() {
noinline     141 platform/ixus55_sd450/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86656C_my() {
noinline      26 platform/ixus55_sd450/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     111 platform/ixus55_sd450/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF943A38_my(){
noinline     235 platform/ixus55_sd450/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9445C0_my(){
noinline      17 platform/ixus55_sd450/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit(); // Orig. starts at FF811990
noinline      18 platform/ixus55_sd450/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit(); // Orig. starts at FF811748
noinline      19 platform/ixus55_sd450/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot(); // Orig. starts at FF811A70
noinline      14 platform/ixus55_sd450/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     172 platform/ixus55_sd450/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF94D4F0_my() {
noinline     216 platform/ixus55_sd450/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF950464_my() {
noinline     238 platform/ixus55_sd450/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     506 platform/ixus55_sd450/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8F40A4_my() {
noinline     563 platform/ixus55_sd450/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8AA23C_my() {
noinline      32 platform/ixus55_sd450/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      85 platform/ixus55_sd450/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8665EC_my() {
noinline     141 platform/ixus55_sd450/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF866498_my() {
noinline      26 platform/ixus55_sd450/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     111 platform/ixus55_sd450/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF943964_my(){
noinline     235 platform/ixus55_sd450/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9444EC_my(){
noinline      17 platform/ixus55_sd450/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit(); // Orig. starts at FF811990
noinline      18 platform/ixus55_sd450/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit(); // Orig. starts at FF811748
noinline      19 platform/ixus55_sd450/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot(); // Orig. starts at FF811A70
noinline      14 platform/ixus55_sd450/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     172 platform/ixus55_sd450/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF94D878_my() {
noinline     216 platform/ixus55_sd450/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9507EC_my() {
noinline     238 platform/ixus55_sd450/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     506 platform/ixus55_sd450/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8F442C_my() {
noinline     563 platform/ixus55_sd450/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8AA5C4_my() {
noinline      32 platform/ixus55_sd450/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      85 platform/ixus55_sd450/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF866974_my() {
noinline     141 platform/ixus55_sd450/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF866820_my() {
noinline      26 platform/ixus55_sd450/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     111 platform/ixus55_sd450/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF943CEC_my(){
noinline     235 platform/ixus55_sd450/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF944874_my(){
noinline      37 platform/ixus60_sd600/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      51 platform/ixus60_sd600/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task()
noinline      86 platform/ixus60_sd600/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      17 platform/ixus60_sd600/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      18 platform/ixus60_sd600/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      19 platform/ixus60_sd600/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      14 platform/ixus60_sd600/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     184 platform/ixus60_sd600/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF95EC90_my() {
noinline     251 platform/ixus60_sd600/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF962138_my() {
noinline     273 platform/ixus60_sd600/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     621 platform/ixus60_sd600/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF904D9C_my() {
noinline     677 platform/ixus60_sd600/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B0E08_my() {
noinline      32 platform/ixus60_sd600/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      86 platform/ixus60_sd600/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8676AC_my() {
noinline     142 platform/ixus60_sd600/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF867558_my() {
noinline      17 platform/ixus60_sd600/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      18 platform/ixus60_sd600/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      19 platform/ixus60_sd600/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      14 platform/ixus60_sd600/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     184 platform/ixus60_sd600/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF95F788_my() {
noinline     251 platform/ixus60_sd600/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF962C30_my() {
noinline     273 platform/ixus60_sd600/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     621 platform/ixus60_sd600/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF904D9C_my() {
noinline     677 platform/ixus60_sd600/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B0E08_my() {
noinline      32 platform/ixus60_sd600/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      86 platform/ixus60_sd600/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8676AC_my() {
noinline     142 platform/ixus60_sd600/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF867558_my() {
noinline      37 platform/ixus65_sd630/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      52 platform/ixus65_sd630/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task()
noinline      87 platform/ixus65_sd630/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      17 platform/ixus65_sd630/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      18 platform/ixus65_sd630/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      19 platform/ixus65_sd630/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      14 platform/ixus65_sd630/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     185 platform/ixus65_sd630/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF95FEA0_my() {
noinline     252 platform/ixus65_sd630/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF963344_my() {
noinline     274 platform/ixus65_sd630/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     622 platform/ixus65_sd630/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF905B84_my() {
noinline     678 platform/ixus65_sd630/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B1C7C_my() {
noinline      32 platform/ixus65_sd630/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      86 platform/ixus65_sd630/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86857C_my() {
noinline     142 platform/ixus65_sd630/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF868428_my() {
noinline      39 platform/ixus700_sd500/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task_proceed_2();
noinline      43 platform/ixus700_sd500/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      54 platform/ixus700_sd500/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed_2()
noinline      68 platform/ixus700_sd500/kbd.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     106 platform/ixus700_sd500/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      16 platform/ixus700_sd500/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      17 platform/ixus700_sd500/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      18 platform/ixus700_sd500/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      22 platform/ixus700_sd500/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_kbd_p2_f()
noinline      80 platform/ixus700_sd500/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) _platformsub_kbd_fetch_data_my(){
noinline      17 platform/ixus700_sd500/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     182 platform/ixus700_sd500/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF952384_my() {
noinline     229 platform/ixus700_sd500/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF955474_my() {
noinline     259 platform/ixus700_sd500/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     501 platform/ixus700_sd500/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8FEA34_my() {
noinline     558 platform/ixus700_sd500/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8ACAA0_my() {
noinline      1 platform/ixus700_sd500/sub/101a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task(){
noinline      24 platform/ixus700_sd500/sub/101a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA96870_my(){
noinline      49 platform/ixus700_sd500/sub/101a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) Mount_FileSystem_my(){
noinline      73 platform/ixus700_sd500/sub/101a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF869A84_my(){
noinline     112 platform/ixus700_sd500/sub/101a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF869818_my(){
noinline      26 platform/ixus700_sd500/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     125 platform/ixus700_sd500/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF947874_my(){
noinline     246 platform/ixus700_sd500/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9495DC_my(){
noinline     528 platform/ixus700_sd500/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9484C0_my(){
noinline      16 platform/ixus700_sd500/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      17 platform/ixus700_sd500/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      18 platform/ixus700_sd500/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      22 platform/ixus700_sd500/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_kbd_p2_f()
noinline      80 platform/ixus700_sd500/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) _platformsub_kbd_fetch_data_my(){
noinline      17 platform/ixus700_sd500/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     182 platform/ixus700_sd500/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9523D4_my() {
noinline     229 platform/ixus700_sd500/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9554C4_my() {
noinline     259 platform/ixus700_sd500/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     501 platform/ixus700_sd500/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8FEA34_my() {
noinline     558 platform/ixus700_sd500/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8ACAA0_my() {
noinline      1 platform/ixus700_sd500/sub/101b/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task(){
noinline      25 platform/ixus700_sd500/sub/101b/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA968C0_my(){
noinline      50 platform/ixus700_sd500/sub/101b/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) Mount_FileSystem_my(){
noinline      74 platform/ixus700_sd500/sub/101b/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF869A84_my(){
noinline     114 platform/ixus700_sd500/sub/101b/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF869818_my(){
noinline      26 platform/ixus700_sd500/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     112 platform/ixus700_sd500/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9478C4_my(){
noinline     231 platform/ixus700_sd500/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF94962C_my(){ 
noinline     506 platform/ixus700_sd500/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF948510_my(){
noinline      44 platform/ixus70_sd1000/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      55 platform/ixus70_sd1000/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task(long ua, long ub, long uc, long ud, long ue, long uf)
noinline      91 platform/ixus70_sd1000/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      17 platform/ixus70_sd1000/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      18 platform/ixus70_sd1000/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      19 platform/ixus70_sd1000/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      9 platform/ixus70_sd1000/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFB01DBC_my(long p)
noinline      47 platform/ixus70_sd1000/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAFEBE4_my(long p)
noinline     112 platform/ixus70_sd1000/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task()
noinline     265 platform/ixus70_sd1000/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task(){
noinline     650 platform/ixus70_sd1000/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF967798_my(){
noinline     744 platform/ixus70_sd1000/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9304F8_my(){
noinline      32 platform/ixus70_sd1000/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      90 platform/ixus70_sd1000/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA911C0_my() {
noinline      1 platform/ixus70_sd1000/sub/100c/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task(){
noinline      24 platform/ixus70_sd1000/sub/100c/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF81C984_my(){
noinline      50 platform/ixus70_sd1000/sub/100c/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) Mount_FileSystem_my(){
noinline      86 platform/ixus70_sd1000/sub/100c/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA99014_my(){
noinline     125 platform/ixus70_sd1000/sub/100c/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA98D9C_my(){
noinline      18 platform/ixus70_sd1000/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline      91 platform/ixus70_sd1000/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFB81C40_my(){
noinline     262 platform/ixus70_sd1000/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAF2B50_my(){
noinline      17 platform/ixus70_sd1000/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      18 platform/ixus70_sd1000/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      19 platform/ixus70_sd1000/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      9 platform/ixus70_sd1000/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFB01E30_my(long p)
noinline      45 platform/ixus70_sd1000/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAFEC58_my(long p)
noinline     110 platform/ixus70_sd1000/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task()
noinline     262 platform/ixus70_sd1000/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task(){
noinline     647 platform/ixus70_sd1000/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF967798_my(){
noinline     741 platform/ixus70_sd1000/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9304F8_my(){
noinline      32 platform/ixus70_sd1000/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      90 platform/ixus70_sd1000/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA91234_my() {
noinline      1 platform/ixus70_sd1000/sub/101b/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task(){
noinline      24 platform/ixus70_sd1000/sub/101b/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF81C984_my(){
noinline      50 platform/ixus70_sd1000/sub/101b/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) Mount_FileSystem_my(){
noinline      86 platform/ixus70_sd1000/sub/101b/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA99088_my(){
noinline     125 platform/ixus70_sd1000/sub/101b/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA98E10_my(){
noinline      18 platform/ixus70_sd1000/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline      90 platform/ixus70_sd1000/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFB81CB4_my(){
noinline     262 platform/ixus70_sd1000/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAF2BC4_my(){
noinline      17 platform/ixus70_sd1000/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      18 platform/ixus70_sd1000/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      19 platform/ixus70_sd1000/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      9 platform/ixus70_sd1000/sub/102a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFB01EB0_my(long p)
noinline      47 platform/ixus70_sd1000/sub/102a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAFECD8_my(long p)
noinline     112 platform/ixus70_sd1000/sub/102a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task()
noinline     265 platform/ixus70_sd1000/sub/102a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task(){
noinline     650 platform/ixus70_sd1000/sub/102a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF967798_my(){
noinline     744 platform/ixus70_sd1000/sub/102a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9304F8_my(){
noinline      32 platform/ixus70_sd1000/sub/102a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      90 platform/ixus70_sd1000/sub/102a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA91234_my() {
noinline      1 platform/ixus70_sd1000/sub/102a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task(){
noinline      24 platform/ixus70_sd1000/sub/102a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF81C984_my(){
noinline      50 platform/ixus70_sd1000/sub/102a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) Mount_FileSystem_my(){
noinline      86 platform/ixus70_sd1000/sub/102a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA99088_my(){
noinline     125 platform/ixus70_sd1000/sub/102a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA98E10_my(){
noinline      18 platform/ixus70_sd1000/sub/102a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline      91 platform/ixus70_sd1000/sub/102a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFB81D34_my(){
noinline     262 platform/ixus70_sd1000/sub/102a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAF2C44_my(){
noinline      37 platform/ixus750_sd550/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      48 platform/ixus750_sd550/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task()
noinline      83 platform/ixus750_sd550/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      16 platform/ixus750_sd550/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      17 platform/ixus750_sd550/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      18 platform/ixus750_sd550/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      14 platform/ixus750_sd550/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     172 platform/ixus750_sd550/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF94DDF4_my() {
noinline     216 platform/ixus750_sd550/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF950D44_my() {
noinline     240 platform/ixus750_sd550/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     508 platform/ixus750_sd550/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8F4A54_my() {
noinline     565 platform/ixus750_sd550/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8AB5FC_my() {
noinline      32 platform/ixus750_sd550/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      86 platform/ixus750_sd550/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8674DC_my() {
noinline     142 platform/ixus750_sd550/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86738C_my() {
noinline      1 platform/ixus750_sd550/sub/100f/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task(){
noinline      24 platform/ixus750_sd550/sub/100f/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAB1A40_my(){
noinline      32 platform/ixus750_sd550/sub/100f/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) Mount_FileSystem_my(){
noinline      68 platform/ixus750_sd550/sub/100f/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86E7EC_my(){
noinline     109 platform/ixus750_sd550/sub/100f/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86E57C_my(){
noinline      26 platform/ixus750_sd550/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     111 platform/ixus750_sd550/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF944274_my(){
noinline     235 platform/ixus750_sd550/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF944DFC_my(){
noinline      16 platform/ixus750_sd550/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      17 platform/ixus750_sd550/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      18 platform/ixus750_sd550/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      14 platform/ixus750_sd550/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     172 platform/ixus750_sd550/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF94DDF4_my() {
noinline     216 platform/ixus750_sd550/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF950D44_my() {
noinline     240 platform/ixus750_sd550/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     508 platform/ixus750_sd550/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8F4A54_my() {
noinline     565 platform/ixus750_sd550/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8AB5FC_my() {
noinline      32 platform/ixus750_sd550/sub/100g/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      86 platform/ixus750_sd550/sub/100g/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8674DC_my() {
noinline     142 platform/ixus750_sd550/sub/100g/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86738C_my() {
noinline      1 platform/ixus750_sd550/sub/100g/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task(){
noinline      24 platform/ixus750_sd550/sub/100g/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAB1A40_my(){
noinline      32 platform/ixus750_sd550/sub/100g/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) Mount_FileSystem_my(){
noinline      68 platform/ixus750_sd550/sub/100g/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86E7EC_my(){
noinline     109 platform/ixus750_sd550/sub/100g/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86E57C_my(){
noinline      26 platform/ixus750_sd550/sub/100g/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     111 platform/ixus750_sd550/sub/100g/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF944274_my(){
noinline     235 platform/ixus750_sd550/sub/100g/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF944DFC_my(){
noinline      16 platform/ixus750_sd550/sub/100h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      17 platform/ixus750_sd550/sub/100h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      18 platform/ixus750_sd550/sub/100h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      14 platform/ixus750_sd550/sub/100h/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     172 platform/ixus750_sd550/sub/100h/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF94E17C_my() {
noinline     216 platform/ixus750_sd550/sub/100h/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9510CC_my() {
noinline     240 platform/ixus750_sd550/sub/100h/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     508 platform/ixus750_sd550/sub/100h/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8F4DDC_my() {
noinline     565 platform/ixus750_sd550/sub/100h/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8AB984_my() {
noinline      32 platform/ixus750_sd550/sub/100h/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      86 platform/ixus750_sd550/sub/100h/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF867864_my() {
noinline     142 platform/ixus750_sd550/sub/100h/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF867714_my() {
noinline      1 platform/ixus750_sd550/sub/100h/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task(){
noinline      24 platform/ixus750_sd550/sub/100h/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAB1DC8_my(){
noinline      33 platform/ixus750_sd550/sub/100h/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) Mount_FileSystem_my(){
noinline      69 platform/ixus750_sd550/sub/100h/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86EB74_my(){
noinline     111 platform/ixus750_sd550/sub/100h/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86E904_my(){
noinline      26 platform/ixus750_sd550/sub/100h/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     113 platform/ixus750_sd550/sub/100h/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9445FC_my(){
noinline     237 platform/ixus750_sd550/sub/100h/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF945184_my(){
noinline      45 platform/ixus75_sd750/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      56 platform/ixus75_sd750/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task(long ua, long ub, long uc, long ud, long ue, long uf)
noinline      92 platform/ixus75_sd750/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      17 platform/ixus75_sd750/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      18 platform/ixus75_sd750/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      19 platform/ixus75_sd750/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      14 platform/ixus75_sd750/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     191 platform/ixus75_sd750/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFB0A680_my() {
noinline     260 platform/ixus75_sd750/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFB0D858_my() {
noinline     295 platform/ixus75_sd750/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     720 platform/ixus75_sd750/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF971BA8_my() {
noinline     820 platform/ixus75_sd750/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF93A8DC_my() {
noinline      1 platform/ixus75_sd750/sub/100b/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task(){
noinline      24 platform/ixus75_sd750/sub/100b/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF81C998_my(){
noinline      50 platform/ixus75_sd750/sub/100b/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) Mount_FileSystem_my(){
noinline      86 platform/ixus75_sd750/sub/100b/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAA49FC_my(){
noinline     125 platform/ixus75_sd750/sub/100b/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAA4784_my(){
noinline      18 platform/ixus75_sd750/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline      90 platform/ixus75_sd750/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFB8F038_my(){
noinline     261 platform/ixus75_sd750/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAFE538_my(){
noinline      8 platform/ixus75_sd750/sub/100b/touchw.c void __attribute__((naked,noinline)) my_touchw_task() {
noinline      17 platform/ixus75_sd750/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      18 platform/ixus75_sd750/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      19 platform/ixus75_sd750/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      14 platform/ixus75_sd750/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     191 platform/ixus75_sd750/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFB0A6F4_my() {
noinline     260 platform/ixus75_sd750/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFB0D8CC_my() {
noinline     295 platform/ixus75_sd750/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     720 platform/ixus75_sd750/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF971BA8_my() {
noinline     820 platform/ixus75_sd750/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF93A8DC_my() {
noinline      1 platform/ixus75_sd750/sub/101a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task(){
noinline      24 platform/ixus75_sd750/sub/101a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF81C998_my(){
noinline      50 platform/ixus75_sd750/sub/101a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) Mount_FileSystem_my(){
noinline      86 platform/ixus75_sd750/sub/101a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAA4A70_my(){
noinline     125 platform/ixus75_sd750/sub/101a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAA47F8_my(){
noinline      18 platform/ixus75_sd750/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline      90 platform/ixus75_sd750/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFB8F0AC_my(){
noinline     262 platform/ixus75_sd750/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAFE5AC_my(){
noinline      8 platform/ixus75_sd750/sub/101a/touchw.c void __attribute__((naked,noinline)) my_touchw_task() {
noinline      17 platform/ixus75_sd750/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      18 platform/ixus75_sd750/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      19 platform/ixus75_sd750/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      14 platform/ixus75_sd750/sub/102a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     191 platform/ixus75_sd750/sub/102a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFB0A774_my() {
noinline     260 platform/ixus75_sd750/sub/102a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFB0D94C_my() {
noinline     295 platform/ixus75_sd750/sub/102a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     720 platform/ixus75_sd750/sub/102a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF971BA8_my() {
noinline     820 platform/ixus75_sd750/sub/102a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF93A8DC_my() {
noinline      1 platform/ixus75_sd750/sub/102a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task(){
noinline      24 platform/ixus75_sd750/sub/102a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF81C998_my(){
noinline      50 platform/ixus75_sd750/sub/102a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) Mount_FileSystem_my(){
noinline      86 platform/ixus75_sd750/sub/102a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAA4A70_my(){
noinline     125 platform/ixus75_sd750/sub/102a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAA47F8_my(){
noinline      19 platform/ixus75_sd750/sub/102a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline      91 platform/ixus75_sd750/sub/102a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFB8F12C_my(){
noinline     262 platform/ixus75_sd750/sub/102a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAFE62C_my(){
noinline      8 platform/ixus75_sd750/sub/102a/touchw.c void __attribute__((naked,noinline)) my_touchw_task() {
noinline      36 platform/ixus800_sd700/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      48 platform/ixus800_sd700/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task()
noinline      95 platform/ixus800_sd700/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      17 platform/ixus800_sd700/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      18 platform/ixus800_sd700/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      19 platform/ixus800_sd700/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      14 platform/ixus800_sd700/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     195 platform/ixus800_sd700/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF95E944_my() {
noinline     238 platform/ixus800_sd700/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF95E860_my() {
noinline     312 platform/ixus800_sd700/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF961D20_my() {
noinline     334 platform/ixus800_sd700/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     682 platform/ixus800_sd700/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF904D6C_my() {
noinline     738 platform/ixus800_sd700/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B0CB4_my() {
noinline      32 platform/ixus800_sd700/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      86 platform/ixus800_sd700/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8675B4_my() {
noinline     142 platform/ixus800_sd700/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF867460_my() {
noinline      19 platform/ixus800_sd700/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     100 platform/ixus800_sd700/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF954B80_my(){
noinline     230 platform/ixus800_sd700/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF956254_my(){
noinline     579 platform/ixus800_sd700/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF955644_my(){
noinline      17 platform/ixus800_sd700/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      18 platform/ixus800_sd700/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      19 platform/ixus800_sd700/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      14 platform/ixus800_sd700/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     195 platform/ixus800_sd700/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF95E948_my() {
noinline     238 platform/ixus800_sd700/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF95E864_my() {
noinline     312 platform/ixus800_sd700/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF961D24_my() {
noinline     334 platform/ixus800_sd700/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     682 platform/ixus800_sd700/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF904D70_my() {
noinline     738 platform/ixus800_sd700/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B0CB8_my() {
noinline      32 platform/ixus800_sd700/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      86 platform/ixus800_sd700/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8675B8_my() {
noinline     142 platform/ixus800_sd700/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF867464_my() {
noinline      19 platform/ixus800_sd700/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     100 platform/ixus800_sd700/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF954B84_my(){
noinline     230 platform/ixus800_sd700/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF956258_my(){
noinline     579 platform/ixus800_sd700/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF955648_my(){
noinline      50 platform/ixus80_sd1100/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      60 platform/ixus80_sd1100/kbd.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline      97 platform/ixus80_sd1100/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      27 platform/ixus80_sd1100/leds.c void __attribute__((noinline)) LED##_ON() { \
noinline      30 platform/ixus80_sd1100/leds.c void __attribute__((noinline)) LED##_OFF() { \
noinline      40 platform/ixus80_sd1100/leds.h void __attribute__((noinline)) blink_##LED(); \
noinline      41 platform/ixus80_sd1100/leds.h void __attribute__((noinline)) LED##_ON(); \
noinline      42 platform/ixus80_sd1100/leds.h void __attribute__((noinline)) LED##_OFF();
noinline      62 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8101A4_my() {
noinline     102 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810FA0_my() {
noinline     157 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) uHwSetup_my() {
noinline     194 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_Startup_my() {
noinline     233 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     264 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     291 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     313 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86D638_my() {
noinline     337 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF84ED48_my() {
noinline     385 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF84EB84_my() {
noinline     419 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF84E914_my() {
noinline      14 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     272 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF939E24_my() {
noinline     311 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF85E18C_my() {
noinline     371 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     822 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B17E0_my() {
noinline     884 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8937F8_my() {
noinline      7 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/debug.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF82786C_my() {
noinline      95 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/debug.c void __attribute__((naked,noinline)) panic_hook_dump() {
noinline     144 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/debug.c void __attribute__((naked,noinline)) abort_hook_dump() {
noinline     260 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/debug.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF82A1FC_my() {
noinline     297 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/debug.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_WdtReset_my() {
noinline     343 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/debug.c void __attribute__((naked,noinline)) WdtPrint_my() {
noinline     396 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/debug.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF81351C_my() {
noinline     429 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/debug.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810904_my() {
noinline     446 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/debug.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814970_my() {
noinline      31 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     115 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA09124_my() {
noinline     146 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA09264_my() {
noinline     230 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA09360_my() {
noinline      23 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     119 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8598C0_my() {
noinline     299 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9334AC_my() {
noinline      62 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8101A4_my() {
noinline     102 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810FA0_my() {
noinline     157 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) uHwSetup_my() {
noinline     194 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_Startup_my() {
noinline     233 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     264 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     291 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     313 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86D638_my() {
noinline     337 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF84ED48_my() {
noinline     385 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF84EB84_my() {
noinline     419 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF84E914_my() {
noinline      14 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     272 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF939E24_my() {
noinline     311 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF85E18C_my() {
noinline     371 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     822 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B17E0_my() {
noinline     884 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8937F8_my() {
noinline      7 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/debug.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF82786C_my() {
noinline      95 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/debug.c void __attribute__((naked,noinline)) panic_hook_dump() {
noinline     144 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/debug.c void __attribute__((naked,noinline)) abort_hook_dump() {
noinline     260 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/debug.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF82A1FC_my() {
noinline     297 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/debug.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_WdtReset_my() {
noinline     343 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/debug.c void __attribute__((naked,noinline)) WdtPrint_my() {
noinline     396 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/debug.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF81351C_my() {
noinline     429 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/debug.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810904_my() {
noinline     446 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/debug.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814970_my() {
noinline      31 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     115 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA09120_my() {
noinline     146 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA09260_my() {
noinline     230 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA0935C_my() {
noinline      23 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     119 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8598C0_my() {
noinline     299 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9334AC_my() {
noinline      47 platform/ixus850_sd800/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      58 platform/ixus850_sd800/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task(long ua, long ub, long uc, long ud, long ue, long uf)
noinline      94 platform/ixus850_sd800/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      17 platform/ixus850_sd800/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      18 platform/ixus850_sd800/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      19 platform/ixus850_sd800/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      9 platform/ixus850_sd800/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF99BA84_my(long p)
noinline      47 platform/ixus850_sd800/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF998960_my(long p)
noinline     119 platform/ixus850_sd800/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF998A50_my(){
noinline     155 platform/ixus850_sd800/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task()
noinline     313 platform/ixus850_sd800/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     715 platform/ixus850_sd800/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9291A8_my() {
noinline     814 platform/ixus850_sd800/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8C6DBC_my() {
noinline      32 platform/ixus850_sd800/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      86 platform/ixus850_sd800/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF87204C_my() {
noinline     142 platform/ixus850_sd800/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF871EF8_my() {
noinline      1 platform/ixus850_sd800/sub/100e/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task(){
noinline      24 platform/ixus850_sd800/sub/100e/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFB420F8_my(){
noinline      49 platform/ixus850_sd800/sub/100e/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) Mount_FileSystem_my(){
noinline      84 platform/ixus850_sd800/sub/100e/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF879494_my(){
noinline     123 platform/ixus850_sd800/sub/100e/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF879228_my(){
noinline      19 platform/ixus850_sd800/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline      92 platform/ixus850_sd800/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF98BB60_my(){
noinline     237 platform/ixus850_sd800/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF98C920_my(){
noinline      46 platform/ixus85_sd770/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      57 platform/ixus85_sd770/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task(long ua, long ub, long uc, long ud, long ue, long uf)
noinline      93 platform/ixus85_sd770/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      56 platform/ixus85_sd770/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8101A4_my() // OK
noinline      96 platform/ixus85_sd770/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810FA0_my() // OK
noinline     150 platform/ixus85_sd770/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) uHwSetup_my() // OK
noinline     187 platform/ixus85_sd770/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() // OK
noinline     227 platform/ixus85_sd770/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my()
noinline     258 platform/ixus85_sd770/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() // OK
noinline     280 platform/ixus85_sd770/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86D694_my() // OK
noinline     304 platform/ixus85_sd770/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF84ECF4_my() // OK
noinline     352 platform/ixus85_sd770/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF84EB30_my() // OK
noinline     386 platform/ixus85_sd770/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF84E8C0_my() // OK
noinline      11 platform/ixus85_sd770/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() // OK
noinline     352 platform/ixus85_sd770/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF85E1B4_my() // OK
noinline     412 platform/ixus85_sd770/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF93B1EC_my() // OK
noinline     457 platform/ixus85_sd770/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task()
noinline     998 platform/ixus85_sd770/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B2204_my()
noinline     1092 platform/ixus85_sd770/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF893854_my()
noinline      31 platform/ixus85_sd770/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     115 platform/ixus85_sd770/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA0B288_my() {
noinline     146 platform/ixus85_sd770/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA0B3C8_my() {
noinline     230 platform/ixus85_sd770/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA0B4C4_my() {
noinline      27 platform/ixus85_sd770/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task()
noinline     153 platform/ixus85_sd770/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF859890_my()
noinline     332 platform/ixus85_sd770/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF93484C_my()
noinline      49 platform/ixus860_sd870/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      60 platform/ixus860_sd870/kbd.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline      97 platform/ixus860_sd870/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      63 platform/ixus860_sd870/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8101A4_my() {
noinline     110 platform/ixus860_sd870/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810FB8_my() {
noinline     165 platform/ixus860_sd870/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) uHwSetup_my() {
noinline     202 platform/ixus860_sd870/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_Startup_my() {
noinline     243 platform/ixus860_sd870/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     274 platform/ixus860_sd870/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     297 platform/ixus860_sd870/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     319 platform/ixus860_sd870/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF869D2C_my() {
noinline     343 platform/ixus860_sd870/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF84D4A8_my() {
noinline     391 platform/ixus860_sd870/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF84D2E4_my() {
noinline     425 platform/ixus860_sd870/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF84D17C_my() {
noinline     576 platform/ixus860_sd870/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) my_touchw_task() {
noinline      14 platform/ixus860_sd870/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     252 platform/ixus860_sd870/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF931550_my() {
noinline     291 platform/ixus860_sd870/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF85C054_my() {
noinline     349 platform/ixus860_sd870/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     829 platform/ixus860_sd870/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8AC69C_my() {
noinline     891 platform/ixus860_sd870/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF891218_my() {
noinline      31 platform/ixus860_sd870/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     115 platform/ixus860_sd870/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA0245C_my() {
noinline     146 platform/ixus860_sd870/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA0259C_my() {
noinline     230 platform/ixus860_sd870/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA02698_my() {
noinline      23 platform/ixus860_sd870/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     119 platform/ixus860_sd870/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF857CB4_my() {
noinline     299 platform/ixus860_sd870/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF92CAB4_my() {
noinline      67 platform/ixus870_sd880/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      78 platform/ixus870_sd880/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task()
noinline     113 platform/ixus870_sd880/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      42 platform/ixus870_sd880/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     138 platform/ixus870_sd880/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8101A0_my() {
noinline     176 platform/ixus870_sd880/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810F94_my() {
noinline     210 platform/ixus870_sd880/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814D8C_my() {
noinline     246 platform/ixus870_sd880/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     288 platform/ixus870_sd880/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     316 platform/ixus870_sd880/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     336 platform/ixus870_sd880/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF872074_my() {
noinline     345 platform/ixus870_sd880/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF85511C_my() {
noinline     369 platform/ixus870_sd880/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF854F58_my() {
noinline     390 platform/ixus870_sd880/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF854CE8_my() {
noinline     540 platform/ixus870_sd880/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      11 platform/ixus870_sd880/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     285 platform/ixus870_sd880/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8620C4_my(){
noinline     358 platform/ixus870_sd880/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF935BC8_my(){
noinline     395 platform/ixus870_sd880/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task(){
noinline     841 platform/ixus870_sd880/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8A2094_my(){ // 
noinline     929 platform/ixus870_sd880/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF893F18_my(){
noinline      28 platform/ixus870_sd880/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() { //sub_FFA1E5B0_my
noinline     103 platform/ixus870_sd880/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA1E850_my( ) {
noinline     184 platform/ixus870_sd880/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA1E98C_my( ) {
noinline     261 platform/ixus870_sd880/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA1EA88_my( ) {
noinline      11 platform/ixus870_sd880/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){ 
noinline     107 platform/ixus870_sd880/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF85D98C_my(){ 
noinline      42 platform/ixus870_sd880/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     138 platform/ixus870_sd880/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8101A0_my() {
noinline     176 platform/ixus870_sd880/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810F94_my() {
noinline     210 platform/ixus870_sd880/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814D8C_my() {
noinline     246 platform/ixus870_sd880/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     288 platform/ixus870_sd880/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     316 platform/ixus870_sd880/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     336 platform/ixus870_sd880/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF872074_my() {
noinline     345 platform/ixus870_sd880/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF85511C_my() {
noinline     369 platform/ixus870_sd880/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF854F58_my() {
noinline     390 platform/ixus870_sd880/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF854CE8_my() {
noinline     540 platform/ixus870_sd880/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      11 platform/ixus870_sd880/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     285 platform/ixus870_sd880/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8620C4_my(){
noinline     358 platform/ixus870_sd880/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF935BCC_my(){
noinline     395 platform/ixus870_sd880/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task(){
noinline     841 platform/ixus870_sd880/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8A2094_my(){ // 
noinline     929 platform/ixus870_sd880/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF893F18_my(){
noinline      28 platform/ixus870_sd880/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() { //sub_FFA1E5C0
noinline     103 platform/ixus870_sd880/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA1E860_my( ) {
noinline     184 platform/ixus870_sd880/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA1E99C_my( ) {
noinline     261 platform/ixus870_sd880/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA1EA98_my( ) {
noinline      11 platform/ixus870_sd880/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){ 
noinline     107 platform/ixus870_sd880/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF85D98C_my(){ 
noinline      42 platform/ixus870_sd880/sub/102b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     138 platform/ixus870_sd880/sub/102b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8101A0_my() {
noinline     176 platform/ixus870_sd880/sub/102b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810F94_my() {
noinline     210 platform/ixus870_sd880/sub/102b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814D8C_my() {
noinline     246 platform/ixus870_sd880/sub/102b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     288 platform/ixus870_sd880/sub/102b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     316 platform/ixus870_sd880/sub/102b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     336 platform/ixus870_sd880/sub/102b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF872074_my() {
noinline     345 platform/ixus870_sd880/sub/102b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF85511C_my() {
noinline     369 platform/ixus870_sd880/sub/102b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF854F58_my() {
noinline     390 platform/ixus870_sd880/sub/102b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF854CE8_my() {
noinline     540 platform/ixus870_sd880/sub/102b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      11 platform/ixus870_sd880/sub/102b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     285 platform/ixus870_sd880/sub/102b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8620C4_my(){
noinline     358 platform/ixus870_sd880/sub/102b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF935BCC_my(){
noinline     395 platform/ixus870_sd880/sub/102b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task(){
noinline     841 platform/ixus870_sd880/sub/102b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8A2094_my(){ // 
noinline     929 platform/ixus870_sd880/sub/102b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF893F18_my(){
noinline      28 platform/ixus870_sd880/sub/102b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() { //sub_FFA1E5C0
noinline     103 platform/ixus870_sd880/sub/102b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA1E860_my( ) {
noinline     184 platform/ixus870_sd880/sub/102b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA1E99C_my( ) {
noinline     261 platform/ixus870_sd880/sub/102b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA1EA98_my( ) {
noinline      11 platform/ixus870_sd880/sub/102b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){ 
noinline     107 platform/ixus870_sd880/sub/102b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF85D98C_my(){ 
noinline      42 platform/ixus900_sd900/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed() {
noinline      51 platform/ixus900_sd900/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task(long ua, long ub, long uc, long ud, long ue, long uf) {
noinline      83 platform/ixus900_sd900/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f() {
noinline      16 platform/ixus900_sd900/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      17 platform/ixus900_sd900/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      18 platform/ixus900_sd900/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      14 platform/ixus900_sd900/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     189 platform/ixus900_sd900/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9925E4_my() {
noinline     330 platform/ixus900_sd900/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF995A50_my() {
noinline     365 platform/ixus900_sd900/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     767 platform/ixus900_sd900/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF921394_my() {
noinline     866 platform/ixus900_sd900/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8C5464_my() {
noinline      32 platform/ixus900_sd900/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      86 platform/ixus900_sd900/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8731C4_my() {
noinline     142 platform/ixus900_sd900/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF873070_my() {
noinline      4 platform/ixus900_sd900/sub/100c/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      38 platform/ixus900_sd900/sub/100c/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFB3B52C_my() {
noinline      67 platform/ixus900_sd900/sub/100c/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) Mount_FileSystem_my() {
noinline     106 platform/ixus900_sd900/sub/100c/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF87A60C_my() {
noinline     152 platform/ixus900_sd900/sub/100c/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF87A3A0_my() {
noinline      23 platform/ixus900_sd900/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     110 platform/ixus900_sd900/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF98565C_my() {
noinline     266 platform/ixus900_sd900/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF98650C_my() {
noinline      47 platform/ixus90_sd790/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      58 platform/ixus90_sd790/kbd.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline      95 platform/ixus90_sd790/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      7 platform/ixus90_sd790/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) jogdial_task_my();
noinline      57 platform/ixus90_sd790/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8101A4_my() { //#fs 
noinline     105 platform/ixus90_sd790/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810FA0_my() { //#fs 
noinline     164 platform/ixus90_sd790/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) uHwSetup_my() { //#fs 
noinline     200 platform/ixus90_sd790/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() { //#fs 
noinline     243 platform/ixus90_sd790/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() { //#fs 
noinline     296 platform/ixus90_sd790/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() { //#fs 
noinline     316 platform/ixus90_sd790/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86DB14_my() { //#fs 
noinline     338 platform/ixus90_sd790/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF84F174_my() { //#fs 
noinline     384 platform/ixus90_sd790/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF84EFB0_my() { //#fs 
noinline     418 platform/ixus90_sd790/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF84ED40_my() { //#fs ; Partition t
noinline     605 platform/ixus90_sd790/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) jogdial_task_my()
noinline      10 platform/ixus90_sd790/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF93D820_my(){ 
noinline      47 platform/ixus90_sd790/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF85E634_my() //#fs
noinline     109 platform/ixus90_sd790/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() //#fs
noinline     535 platform/ixus90_sd790/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task()
noinline     1076 platform/ixus90_sd790/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B44F8_my()
noinline     1171 platform/ixus90_sd790/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF895B48_my()
noinline      31 platform/ixus90_sd790/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     115 platform/ixus90_sd790/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA0F2D4_my() {
noinline     146 platform/ixus90_sd790/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA0F414_my() {
noinline     230 platform/ixus90_sd790/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA0F510_my() {
noinline      27 platform/ixus90_sd790/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task()
noinline     153 platform/ixus90_sd790/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF859D10_my()
noinline     332 platform/ixus90_sd790/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF936E5C_my()
noinline      7 platform/ixus90_sd790/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) jogdial_task_my();
noinline      57 platform/ixus90_sd790/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8101A4_my() { //#fs 
noinline     105 platform/ixus90_sd790/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810FA0_my() { //#fs 
noinline     160 platform/ixus90_sd790/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) uHwSetup_my() { //#fs 
noinline     196 platform/ixus90_sd790/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() { //#fs 
noinline     239 platform/ixus90_sd790/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() { //#fs 
noinline     293 platform/ixus90_sd790/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() { //#fs 
noinline     313 platform/ixus90_sd790/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86DB14_my() { //#fs 
noinline     335 platform/ixus90_sd790/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF84F174_my() { //#fs 
noinline     381 platform/ixus90_sd790/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF84EFB0_my() { //#fs 
noinline     413 platform/ixus90_sd790/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF84ED40_my() { //#fs ; Partition t
noinline     570 platform/ixus90_sd790/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) jogdial_task_my()
noinline      10 platform/ixus90_sd790/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF93D820_my(){ 
noinline      47 platform/ixus90_sd790/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF85E634_my() //#fs
noinline     108 platform/ixus90_sd790/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() //#fs
noinline     450 platform/ixus90_sd790/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task()
noinline     991 platform/ixus90_sd790/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B44F8_my()
noinline     1086 platform/ixus90_sd790/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF895B48_my()
noinline      31 platform/ixus90_sd790/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     115 platform/ixus90_sd790/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA0F2D0_my() {
noinline     146 platform/ixus90_sd790/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA0F410_my() {
noinline     230 platform/ixus90_sd790/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA0F50C_my() {
noinline      27 platform/ixus90_sd790/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task()
noinline     153 platform/ixus90_sd790/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF859D10_my()
noinline     332 platform/ixus90_sd790/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF936E5C_my()
noinline      47 platform/ixus950_sd850/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      58 platform/ixus950_sd850/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task()
noinline      93 platform/ixus950_sd850/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()	// original kbd_p1_f is sub_FFA3711C
noinline      17 platform/ixus950_sd850/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      18 platform/ixus950_sd850/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      19 platform/ixus950_sd850/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      9 platform/ixus950_sd850/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFB0D8E4_my(long p)
noinline      46 platform/ixus950_sd850/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFB10B64_my(long p)
noinline      90 platform/ixus950_sd850/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFB0D80C_my(long p)
noinline     161 platform/ixus950_sd850/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task()
noinline     340 platform/ixus950_sd850/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     855 platform/ixus950_sd850/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF973980_my() {
noinline     986 platform/ixus950_sd850/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF93BD38_my(){
noinline      32 platform/ixus950_sd850/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      92 platform/ixus950_sd850/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA9A1DC_my() {
noinline      1 platform/ixus950_sd850/sub/100c/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task(){
noinline      24 platform/ixus950_sd850/sub/100c/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF81C984_my(){
noinline      49 platform/ixus950_sd850/sub/100c/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) Mount_FileSystem_my(){
noinline      85 platform/ixus950_sd850/sub/100c/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAA2040_my(){
noinline     124 platform/ixus950_sd850/sub/100c/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFAA1DC8_my(){
noinline      19 platform/ixus950_sd850/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline      95 platform/ixus950_sd850/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFB92F58_my(){
noinline     269 platform/ixus950_sd850/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFB01550_my(){
noinline      45 platform/ixus95_sd1200/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task()
noinline      58 platform/ixus95_sd1200/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      46 platform/ixus95_sd1200/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     143 platform/ixus95_sd1200/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC001A0_my() {
noinline     192 platform/ixus95_sd1200/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC00FC4_my() {
noinline     250 platform/ixus95_sd1200/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC04D38_my() {
noinline     287 platform/ixus95_sd1200/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     328 platform/ixus95_sd1200/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     361 platform/ixus95_sd1200/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     378 platform/ixus95_sd1200/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     400 platform/ixus95_sd1200/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC5ABB4_my() {
noinline     411 platform/ixus95_sd1200/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3F454_my() {
noinline     441 platform/ixus95_sd1200/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3F1F4_my() {
noinline     460 platform/ixus95_sd1200/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3EF84_my() {
noinline      14 platform/ixus95_sd1200/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     297 platform/ixus95_sd1200/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC4A3B8_my() {
noinline     369 platform/ixus95_sd1200/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFCFC540_my() {
noinline     424 platform/ixus95_sd1200/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     876 platform/ixus95_sd1200/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC7C7F8_my() {
noinline     938 platform/ixus95_sd1200/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC6E244_my() {
noinline      31 platform/ixus95_sd1200/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     115 platform/ixus95_sd1200/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDD378C_my() {
noinline     146 platform/ixus95_sd1200/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDD38D8_my() {
noinline     230 platform/ixus95_sd1200/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDD39D4_my() {
noinline      23 platform/ixus95_sd1200/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     119 platform/ixus95_sd1200/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFCF7DC0_my() {
noinline     281 platform/ixus95_sd1200/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDE7030_my() {
noinline      46 platform/ixus95_sd1200/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     143 platform/ixus95_sd1200/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC001A0_my() {
noinline     192 platform/ixus95_sd1200/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC00FC4_my() {
noinline     250 platform/ixus95_sd1200/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC04D38_my() {
noinline     287 platform/ixus95_sd1200/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     328 platform/ixus95_sd1200/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     361 platform/ixus95_sd1200/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     378 platform/ixus95_sd1200/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     400 platform/ixus95_sd1200/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC5ABB4_my() {
noinline     411 platform/ixus95_sd1200/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3F454_my() {
noinline     441 platform/ixus95_sd1200/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3F1F4_my() {
noinline     460 platform/ixus95_sd1200/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC3EF84_my() {
noinline      14 platform/ixus95_sd1200/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     297 platform/ixus95_sd1200/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC4A3B8_my() {
noinline     369 platform/ixus95_sd1200/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFCFC540_my() {
noinline     424 platform/ixus95_sd1200/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     876 platform/ixus95_sd1200/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC7C7F8_my() {
noinline     938 platform/ixus95_sd1200/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFC6E244_my() {
noinline      31 platform/ixus95_sd1200/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     115 platform/ixus95_sd1200/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDD380C_my() {
noinline     146 platform/ixus95_sd1200/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDD3958_my() {
noinline     230 platform/ixus95_sd1200/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDD3A54_my() {
noinline      23 platform/ixus95_sd1200/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     119 platform/ixus95_sd1200/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFCF7DC0_my() {
noinline     281 platform/ixus95_sd1200/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFDE70B0_my() {
noinline      48 platform/ixus960_sd950/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      59 platform/ixus960_sd950/kbd.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline      96 platform/ixus960_sd950/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      64 platform/ixus960_sd950/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8101A4_my() {
noinline     112 platform/ixus960_sd950/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810FB8_my() {
noinline     167 platform/ixus960_sd950/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) uHwSetup_my() {
noinline     204 platform/ixus960_sd950/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_Startup_my() {
noinline     245 platform/ixus960_sd950/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     276 platform/ixus960_sd950/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     299 platform/ixus960_sd950/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     321 platform/ixus960_sd950/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86A0B0_my() {
noinline     345 platform/ixus960_sd950/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF84D658_my() {
noinline     393 platform/ixus960_sd950/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF84D494_my() {
noinline     427 platform/ixus960_sd950/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF84D32C_my() {
noinline     578 platform/ixus960_sd950/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) my_touchw_task() {
noinline      14 platform/ixus960_sd950/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     252 platform/ixus960_sd950/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF933C30_my() {
noinline     291 platform/ixus960_sd950/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF85C37C_my() {
noinline     349 platform/ixus960_sd950/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     829 platform/ixus960_sd950/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8AD258_my() {
noinline     891 platform/ixus960_sd950/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF891504_my() {
noinline      31 platform/ixus960_sd950/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     115 platform/ixus960_sd950/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA08544_my() {
noinline     146 platform/ixus960_sd950/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA08684_my() {
noinline     230 platform/ixus960_sd950/sub/100d/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA08780_my() {
noinline      23 platform/ixus960_sd950/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     119 platform/ixus960_sd950/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF857F44_my() {
noinline     312 platform/ixus960_sd950/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF92F134_my() {
noinline      46 platform/ixus970_sd890/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      57 platform/ixus970_sd890/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task(long ua, long ub, long uc, long ud, long ue, long uf)
noinline      93 platform/ixus970_sd890/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      10 platform/ixus970_sd890/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) jogdial_task_my();
noinline      65 platform/ixus970_sd890/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8101A4_my() {
noinline     112 platform/ixus970_sd890/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810FA0_my() {
noinline     167 platform/ixus970_sd890/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) uHwSetup_my() {
noinline     204 platform/ixus970_sd890/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_Startup_my() {
noinline     243 platform/ixus970_sd890/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     274 platform/ixus970_sd890/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     296 platform/ixus970_sd890/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86D8C0_my() {
noinline     320 platform/ixus970_sd890/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF84EF34_my() {
noinline     368 platform/ixus970_sd890/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF84ED70_my() {
noinline     402 platform/ixus970_sd890/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF84EB00_my() {
noinline     553 platform/ixus970_sd890/sub/100b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) jogdial_task_my() {
noinline      14 platform/ixus970_sd890/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     267 platform/ixus970_sd890/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF93DB30_my() {
noinline     306 platform/ixus970_sd890/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF85E3C0_my() {
noinline     345 platform/ixus970_sd890/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     794 platform/ixus970_sd890/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B42DC_my() {
noinline     856 platform/ixus970_sd890/sub/100b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF895968_my() {
noinline      31 platform/ixus970_sd890/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     115 platform/ixus970_sd890/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA104E8_my() {
noinline     146 platform/ixus970_sd890/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA10628_my() {
noinline     230 platform/ixus970_sd890/sub/100b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA10724_my() {
noinline      27 platform/ixus970_sd890/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task()
noinline     153 platform/ixus970_sd890/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF859A9C_my()
noinline     332 platform/ixus970_sd890/sub/100b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF937138_my()
noinline      10 platform/ixus970_sd890/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) jogdial_task_my();
noinline      65 platform/ixus970_sd890/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8101A4_my() {
noinline     112 platform/ixus970_sd890/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810FA0_my() {
noinline     167 platform/ixus970_sd890/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) uHwSetup_my() {
noinline     204 platform/ixus970_sd890/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_Startup_my() {
noinline     243 platform/ixus970_sd890/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     274 platform/ixus970_sd890/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     296 platform/ixus970_sd890/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86D8C0_my() {
noinline     320 platform/ixus970_sd890/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF84EF34_my() {
noinline     368 platform/ixus970_sd890/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF84ED70_my() {
noinline     402 platform/ixus970_sd890/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF84EB00_my() {
noinline     553 platform/ixus970_sd890/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) jogdial_task_my() {
noinline      14 platform/ixus970_sd890/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     267 platform/ixus970_sd890/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF93DB30_my() {
noinline     306 platform/ixus970_sd890/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF85E3C0_my() {
noinline     345 platform/ixus970_sd890/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     794 platform/ixus970_sd890/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B42DC_my() {
noinline     856 platform/ixus970_sd890/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF895968_my() {
noinline      31 platform/ixus970_sd890/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     115 platform/ixus970_sd890/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA104E8_my() {
noinline     146 platform/ixus970_sd890/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA10628_my() {
noinline     230 platform/ixus970_sd890/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA10724_my() {
noinline      27 platform/ixus970_sd890/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task()
noinline     153 platform/ixus970_sd890/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF859A9C_my()
noinline     332 platform/ixus970_sd890/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF937138_my()
noinline      10 platform/ixus970_sd890/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) jogdial_task_my();
noinline      66 platform/ixus970_sd890/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8101A4_my() {
noinline     113 platform/ixus970_sd890/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810FA0_my() {
noinline     168 platform/ixus970_sd890/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) uHwSetup_my() {
noinline     205 platform/ixus970_sd890/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_Startup_my() {
noinline     244 platform/ixus970_sd890/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     275 platform/ixus970_sd890/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     297 platform/ixus970_sd890/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86D844_my() {
noinline     321 platform/ixus970_sd890/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF84EF30_my() {
noinline     369 platform/ixus970_sd890/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF84ED6C_my() {
noinline     403 platform/ixus970_sd890/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF84EAFC_my() {
noinline     554 platform/ixus970_sd890/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) jogdial_task_my() {
noinline      14 platform/ixus970_sd890/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     267 platform/ixus970_sd890/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF93DAA0_my() {
noinline     306 platform/ixus970_sd890/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF85E344_my() {
noinline     345 platform/ixus970_sd890/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     794 platform/ixus970_sd890/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B4260_my() {
noinline     856 platform/ixus970_sd890/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8958EC_my() {
noinline      31 platform/ixus970_sd890/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     115 platform/ixus970_sd890/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA10458_my() {
noinline     146 platform/ixus970_sd890/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA10598_my() {
noinline     230 platform/ixus970_sd890/sub/100f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA10694_my() {
noinline      27 platform/ixus970_sd890/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task()
noinline     153 platform/ixus970_sd890/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF859A20_my()
noinline     332 platform/ixus970_sd890/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9370A8_my()
noinline      7 platform/ixus970_sd890/sub/boot_hdr.c void __attribute__((naked,noinline)) jogdial_task_my();
noinline      49 platform/ixus980_sd990/kbd.c void __attribute__((noinline))
noinline      64 platform/ixus980_sd990/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      78 platform/ixus980_sd990/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8101A0_my() {
noinline     113 platform/ixus980_sd990/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810F94_my() {
noinline     170 platform/ixus980_sd990/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814D8C_my() {
noinline     205 platform/ixus980_sd990/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     242 platform/ixus980_sd990/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     383 platform/ixus980_sd990/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8218C8_my() {
noinline     416 platform/ixus980_sd990/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() { 
noinline     436 platform/ixus980_sd990/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF876C24_my() { 
noinline     458 platform/ixus980_sd990/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8592B8_my() { 
noinline     503 platform/ixus980_sd990/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8590F4_my() { 
noinline     535 platform/ixus980_sd990/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF858E84_my() { 
noinline     675 platform/ixus980_sd990/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() { 
noinline     772 platform/ixus980_sd990/sub/100e/boot.c void __attribute__((noinline)) task_blinker() {
noinline      10 platform/ixus980_sd990/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF93DDF4_my() {
noinline      45 platform/ixus980_sd990/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8662E0_my() {
noinline     116 platform/ixus980_sd990/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     415 platform/ixus980_sd990/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     865 platform/ixus980_sd990/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8A6FE0_my() {
noinline     927 platform/ixus980_sd990/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF898DC8_my() {
noinline      31 platform/ixus980_sd990/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     116 platform/ixus980_sd990/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA2B740_my() {
noinline     147 platform/ixus980_sd990/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA2B87C_my() {
noinline     231 platform/ixus980_sd990/sub/100e/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA2B978_my() {
noinline      11 platform/ixus980_sd990/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){ 
noinline     105 platform/ixus980_sd990/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF861AA8_my(){ 
noinline      78 platform/ixus980_sd990/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8101A0_my() {
noinline     113 platform/ixus980_sd990/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810F94_my() {
noinline     170 platform/ixus980_sd990/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814D8C_my() {
noinline     205 platform/ixus980_sd990/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     242 platform/ixus980_sd990/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     383 platform/ixus980_sd990/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8218C8_my() {
noinline     416 platform/ixus980_sd990/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() { 
noinline     436 platform/ixus980_sd990/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF876C24_my() { 
noinline     458 platform/ixus980_sd990/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8592B8_my() { 
noinline     503 platform/ixus980_sd990/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8590F4_my() { 
noinline     535 platform/ixus980_sd990/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF858E84_my() { 
noinline     675 platform/ixus980_sd990/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() { 
noinline     772 platform/ixus980_sd990/sub/101b/boot.c void __attribute__((noinline)) task_blinker() {
noinline      10 platform/ixus980_sd990/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF93DDF4_my() {
noinline      45 platform/ixus980_sd990/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8662E0_my() {
noinline     116 platform/ixus980_sd990/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     415 platform/ixus980_sd990/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     865 platform/ixus980_sd990/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8A6FE0_my() {
noinline     927 platform/ixus980_sd990/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF898DC8_my() {
noinline      31 platform/ixus980_sd990/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     116 platform/ixus980_sd990/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA2B740_my() {
noinline     147 platform/ixus980_sd990/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA2B87C_my() {
noinline     231 platform/ixus980_sd990/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA2B978_my() {
noinline      11 platform/ixus980_sd990/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){ 
noinline     105 platform/ixus980_sd990/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF861AA8_my(){ 
noinline      49 platform/ixus990_sd970/kbd.c void __attribute__((noinline))
noinline      62 platform/ixus990_sd970/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      49 platform/ixus990_sd970/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     146 platform/ixus990_sd970/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8101A0_my() {
noinline     193 platform/ixus990_sd970/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810FC4_my() {
noinline     251 platform/ixus990_sd970/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814D38_my() {
noinline     288 platform/ixus990_sd970/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     333 platform/ixus990_sd970/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     366 platform/ixus990_sd970/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     397 platform/ixus990_sd970/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     419 platform/ixus990_sd970/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF870570_my() {
noinline     430 platform/ixus990_sd970/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8533C8_my() {
noinline     460 platform/ixus990_sd970/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF853168_my() {
noinline     479 platform/ixus990_sd970/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF852EF8_my() {
noinline     629 platform/ixus990_sd970/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      14 platform/ixus990_sd970/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     303 platform/ixus990_sd970/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF926024_my() {
noinline     358 platform/ixus990_sd970/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF85F454_my() {
noinline     440 platform/ixus990_sd970/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     892 platform/ixus990_sd970/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF89B880_my() {
noinline     954 platform/ixus990_sd970/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF88D158_my() {
noinline      31 platform/ixus990_sd970/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     115 platform/ixus990_sd970/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA33B9C_my() {
noinline     146 platform/ixus990_sd970/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA33CE8_my() {
noinline     230 platform/ixus990_sd970/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA33DE4_my() {
noinline      14 platform/ixus990_sd970/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline      36 platform/ixusizoom_sd30/kbd.c static void __attribute__((noinline)) hook_kbd_task_proceed()
noinline      50 platform/ixusizoom_sd30/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task()
noinline      85 platform/ixusizoom_sd30/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()	//OK
noinline      18 platform/ixusizoom_sd30/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      19 platform/ixusizoom_sd30/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      20 platform/ixusizoom_sd30/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      14 platform/ixusizoom_sd30/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     173 platform/ixusizoom_sd30/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF94BE74_my() {
noinline     217 platform/ixusizoom_sd30/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF94EDAC_my() {
noinline     239 platform/ixusizoom_sd30/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     507 platform/ixusizoom_sd30/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8F2B68_my() {
noinline     564 platform/ixusizoom_sd30/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8AA8E0_my() {
noinline      32 platform/ixusizoom_sd30/sub/100g/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      87 platform/ixusizoom_sd30/sub/100g/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86837C_my() {
noinline     143 platform/ixusizoom_sd30/sub/100g/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86822C_my() {
noinline      29 platform/ixusizoom_sd30/sub/100g/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     114 platform/ixusizoom_sd30/sub/100g/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9422B0_my(){
noinline     241 platform/ixusizoom_sd30/sub/100g/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF943A70_my(){
noinline     565 platform/ixusizoom_sd30/sub/100g/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF942E38_my(){
noinline      16 platform/ixusizoom_sd30/sub/100h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      17 platform/ixusizoom_sd30/sub/100h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      18 platform/ixusizoom_sd30/sub/100h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      58 platform/ixusizoom_sd30/sub/100h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit() {
noinline      75 platform/ixusizoom_sd30/sub/100h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit() {
noinline     120 platform/ixusizoom_sd30/sub/100h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot() {
noinline      14 platform/ixusizoom_sd30/sub/100h/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     173 platform/ixusizoom_sd30/sub/100h/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF94C1FC_my() {
noinline     217 platform/ixusizoom_sd30/sub/100h/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF94F134_my() {
noinline     239 platform/ixusizoom_sd30/sub/100h/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     507 platform/ixusizoom_sd30/sub/100h/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8F2EF0_my() {
noinline     564 platform/ixusizoom_sd30/sub/100h/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8AAC68_my() {
noinline      32 platform/ixusizoom_sd30/sub/100h/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      87 platform/ixusizoom_sd30/sub/100h/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF868704_my() {
noinline     143 platform/ixusizoom_sd30/sub/100h/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8685B4_my() {
noinline      31 platform/ixusizoom_sd30/sub/100h/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     131 platform/ixusizoom_sd30/sub/100h/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF942638_my() {
noinline     266 platform/ixusizoom_sd30/sub/100h/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF943DF8_my() {
noinline     616 platform/ixusizoom_sd30/sub/100h/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9431C0_my() {
noinline      37 platform/ixusw_sd430/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      50 platform/ixusw_sd430/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task()
noinline      85 platform/ixusw_sd430/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      21 platform/ixusw_sd430/sub/110a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      22 platform/ixusw_sd430/sub/110a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      23 platform/ixusw_sd430/sub/110a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      26 platform/ixusw_sd430/sub/110a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) my_blinker(int n) {
noinline      86 platform/ixusw_sd430/sub/110a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit() {
noinline     108 platform/ixusw_sd430/sub/110a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit() {
noinline     149 platform/ixusw_sd430/sub/110a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot() {
noinline      14 platform/ixusw_sd430/sub/110a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     172 platform/ixusw_sd430/sub/110a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF953000_my() {
noinline     234 platform/ixusw_sd430/sub/110a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF956138_my() {
noinline     256 platform/ixusw_sd430/sub/110a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     524 platform/ixusw_sd430/sub/110a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8F900C_my() {
noinline     581 platform/ixusw_sd430/sub/110a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8AF170_my() {
noinline      32 platform/ixusw_sd430/sub/110a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      86 platform/ixusw_sd430/sub/110a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86AB84_my() {
noinline     142 platform/ixusw_sd430/sub/110a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86AA30_my() {
noinline      7 platform/ixusw_sd430/sub/110a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline      33 platform/ixusw_sd430/sub/110a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFBA9484_my() {
noinline      61 platform/ixusw_sd430/sub/110a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) Mount_FileSystem_my() {
noinline     101 platform/ixusw_sd430/sub/110a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF872230_my() {
noinline     145 platform/ixusw_sd430/sub/110a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF871FC4_my() {
noinline      30 platform/ixusw_sd430/sub/110a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     130 platform/ixusw_sd430/sub/110a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF948AC0_my() {
noinline     264 platform/ixusw_sd430/sub/110a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF949648_my() {
noinline      18 platform/ixusw_sd430/sub/boot_hdr.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      19 platform/ixusw_sd430/sub/boot_hdr.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      20 platform/ixusw_sd430/sub/boot_hdr.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      38 platform/m10/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f() {
noinline      51 platform/m10/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed() {
noinline      71 platform/m10/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task() {
noinline      51 platform/m10/sub/110d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     125 platform/m10/sub/110d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_my() {
noinline     198 platform/m10/sub/110d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc06c500_my() {
noinline     271 platform/m10/sub/110d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc06c691_my() {
noinline     339 platform/m10/sub/110d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc06ca9a_my() {
noinline     368 platform/m10/sub/110d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc06ca35_my() {
noinline     407 platform/m10/sub/110d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc0f94ae_my() {
noinline     441 platform/m10/sub/110d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc08c4b8_my() {
noinline     482 platform/m10/sub/110d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc08c8ee_my() {
noinline     508 platform/m10/sub/110d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     535 platform/m10/sub/110d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) kbd_p2_f_my() {
noinline     632 platform/m10/sub/110d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc07eeac_my() {
noinline     656 platform/m10/sub/110d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) kbd_p1_f_cont_my() {
noinline     709 platform/m10/sub/110d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc08c6e8_my() {
noinline     721 platform/m10/sub/110d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_TricInitTask_my() {
noinline      54 platform/m10/sub/110d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     357 platform/m10/sub/110d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc0dd248_my() {
noinline     399 platform/m10/sub/110d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc0dd0dc_my() {
noinline     558 platform/m10/sub/110d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc116fa2_my() {
noinline     813 platform/m10/sub/110d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1390 platform/m10/sub/110d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc278b1c_my() {
noinline     1453 platform/m10/sub/110d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc142cda_my() {
noinline      16 platform/m10/sub/110d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     266 platform/m10/sub/110d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc10099a_my() {
noinline     290 platform/m10/sub/110d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc0fdf5c_my() {
noinline     1246 platform/m10/sub/110d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) apendstrm_my() { // when porting: check disassembly to verify
noinline     1261 platform/m10/sub/110d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) task_cocoa0() {
noinline      51 platform/m10/sub/110f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     125 platform/m10/sub/110f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_my() {
noinline     198 platform/m10/sub/110f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc06c500_my() {
noinline     271 platform/m10/sub/110f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc06c691_my() {
noinline     339 platform/m10/sub/110f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc06ca9a_my() {
noinline     368 platform/m10/sub/110f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc06ca35_my() {
noinline     407 platform/m10/sub/110f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc0f94ae_my() {
noinline     441 platform/m10/sub/110f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc08c4b8_my() {
noinline     479 platform/m10/sub/110f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc08c8ee_my() {
noinline     505 platform/m10/sub/110f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     533 platform/m10/sub/110f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) kbd_p2_f_my() {
noinline     630 platform/m10/sub/110f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc07eeac_my() {
noinline     654 platform/m10/sub/110f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) kbd_p1_f_cont_my() {
noinline     708 platform/m10/sub/110f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc08c6e8_my() {
noinline     719 platform/m10/sub/110f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_TricInitTask_my() {
noinline      54 platform/m10/sub/110f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     357 platform/m10/sub/110f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc0dd248_my() {
noinline     398 platform/m10/sub/110f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc0dd0dc_my() {
noinline     556 platform/m10/sub/110f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc116fa2_my() {
noinline     810 platform/m10/sub/110f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1387 platform/m10/sub/110f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc278b1c_my() {
noinline     1450 platform/m10/sub/110f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc142cda_my() {
noinline      16 platform/m10/sub/110f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     266 platform/m10/sub/110f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc10099a_my() {
noinline     290 platform/m10/sub/110f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc0fdf5c_my() {
noinline     1246 platform/m10/sub/110f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) apendstrm_my() { // when porting: check disassembly to verify
noinline     1264 platform/m10/sub/110f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) task_cocoa0() {
noinline      51 platform/m10/sub/111a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     125 platform/m10/sub/111a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_my() {
noinline     198 platform/m10/sub/111a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc06c500_my() {
noinline     271 platform/m10/sub/111a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc06c691_my() {
noinline     339 platform/m10/sub/111a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc06ca9a_my() {
noinline     368 platform/m10/sub/111a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc06ca35_my() {
noinline     407 platform/m10/sub/111a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc0f94ae_my() {
noinline     440 platform/m10/sub/111a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc08c4b8_my() {
noinline     477 platform/m10/sub/111a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc08c8ee_my() {
noinline     503 platform/m10/sub/111a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     531 platform/m10/sub/111a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) kbd_p2_f_my() {
noinline     628 platform/m10/sub/111a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc07eeac_my() {
noinline     652 platform/m10/sub/111a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) kbd_p1_f_cont_my() {
noinline     706 platform/m10/sub/111a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc08c6e8_my() {
noinline     717 platform/m10/sub/111a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_TricInitTask_my() {
noinline      54 platform/m10/sub/111a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     357 platform/m10/sub/111a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc0dd248_my() {
noinline     398 platform/m10/sub/111a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc0dd0dc_my() {
noinline     556 platform/m10/sub/111a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc116fa2_my() {
noinline     810 platform/m10/sub/111a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1388 platform/m10/sub/111a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc278b4c_my() {
noinline     1451 platform/m10/sub/111a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc142cda_my() {
noinline      16 platform/m10/sub/111a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     266 platform/m10/sub/111a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc10099a_my() {
noinline     290 platform/m10/sub/111a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc0fdf5c_my() {
noinline     1246 platform/m10/sub/111a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) apendstrm_my() { // when porting: check disassembly to verify
noinline     1264 platform/m10/sub/111a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) task_cocoa0() {
noinline      86 platform/m3/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed() {
noinline     101 platform/m3/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task() {
noinline     113 platform/m3/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     182 platform/m3/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_my() {
noinline     263 platform/m3/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc062f48_my() {
noinline     339 platform/m3/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc0630d9_my() {
noinline     407 platform/m3/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc0634e2_my() {
noinline     445 platform/m3/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc06347d_my() {
noinline     482 platform/m3/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc083bea_my() {
noinline     509 platform/m3/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() { //sub_FC0F79A0_my()
noinline     533 platform/m3/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) kbd_p2_f_my() { // sub_FC083914
noinline     629 platform/m3/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc074e8a_my() {
noinline     655 platform/m3/sub/101a/boot.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f() {
noinline     711 platform/m3/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc0839d8_my() {
noinline     910 platform/m3/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc07507e_my() {
noinline      46 platform/m3/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     372 platform/m3/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc0daf9e_my() {
noinline     414 platform/m3/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc0dae40_my() {
noinline     566 platform/m3/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc11d71e_my() {
noinline     819 platform/m3/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1404 platform/m3/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc2b9a84_my() {
noinline     1474 platform/m3/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc36025e_my() {
noinline     111 platform/m3/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     189 platform/m3/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc068904_my() {
noinline     349 platform/m3/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc068e92_my() {
noinline     434 platform/m3/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc068a36_my() {
noinline      17 platform/m3/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     243 platform/m3/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc14284c_my() {
noinline     536 platform/m3/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc140028_my() {
noinline     1455 platform/m3/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) apendstrm_my() { // when porting: check disassembly to verify
noinline     1470 platform/m3/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) task_cocoa0() {
noinline     113 platform/m3/sub/120f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     182 platform/m3/sub/120f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_my() {
noinline     263 platform/m3/sub/120f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc062f48_my() {
noinline     338 platform/m3/sub/120f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc0630d9_my() {
noinline     406 platform/m3/sub/120f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc0634e2_my() {
noinline     444 platform/m3/sub/120f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc06347d_my() {
noinline     481 platform/m3/sub/120f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc083bea_my() {
noinline     508 platform/m3/sub/120f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() { //sub_FC0F79A0_my()
noinline     533 platform/m3/sub/120f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) kbd_p2_f_my() { // sub_FC083914
noinline     629 platform/m3/sub/120f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc074e8a_my() {
noinline     656 platform/m3/sub/120f/boot.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f() {
noinline     713 platform/m3/sub/120f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc0839d8_my() {
noinline     912 platform/m3/sub/120f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc07507e_my() {
noinline      46 platform/m3/sub/120f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     372 platform/m3/sub/120f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc0daf9e_my() {
noinline     414 platform/m3/sub/120f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc0dae40_my() {
noinline     566 platform/m3/sub/120f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc11d806_my() {
noinline     818 platform/m3/sub/120f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1402 platform/m3/sub/120f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc2b9998_my() {
noinline     1466 platform/m3/sub/120f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc3604ca_my() {
noinline     111 platform/m3/sub/120f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     189 platform/m3/sub/120f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc068904_my() {
noinline     349 platform/m3/sub/120f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc068e92_my() {
noinline     434 platform/m3/sub/120f/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc068a36_my() {
noinline      17 platform/m3/sub/120f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     243 platform/m3/sub/120f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc14293c_my() {
noinline     536 platform/m3/sub/120f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc140118_my() {
noinline     1455 platform/m3/sub/120f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) apendstrm_my() { // when porting: check disassembly to verify
noinline     1470 platform/m3/sub/120f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) task_cocoa0() {
noinline     113 platform/m3/sub/121a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     183 platform/m3/sub/121a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_my() {
noinline     264 platform/m3/sub/121a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc062f48_my() {
noinline     339 platform/m3/sub/121a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc0630d9_my() {
noinline     408 platform/m3/sub/121a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc0634e2_my() {
noinline     446 platform/m3/sub/121a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc06347d_my() {
noinline     482 platform/m3/sub/121a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc083bea_my() {
noinline     509 platform/m3/sub/121a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() { //sub_FC0F79A0_my()
noinline     534 platform/m3/sub/121a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) kbd_p2_f_my() { // sub_FC083914
noinline     630 platform/m3/sub/121a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc074e8a_my() {
noinline     657 platform/m3/sub/121a/boot.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f() {
noinline     714 platform/m3/sub/121a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc0839d8_my() {
noinline     913 platform/m3/sub/121a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc07507e_my() {
noinline      46 platform/m3/sub/121a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     374 platform/m3/sub/121a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc0daf9e_my() {
noinline     416 platform/m3/sub/121a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc0dae40_my() {
noinline     568 platform/m3/sub/121a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc11d80e_my() {
noinline     821 platform/m3/sub/121a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1410 platform/m3/sub/121a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc2b99c8_my() {
noinline     1474 platform/m3/sub/121a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc3604fa_my() {
noinline     111 platform/m3/sub/121a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     189 platform/m3/sub/121a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc068904_my() {
noinline     349 platform/m3/sub/121a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc068e92_my() {
noinline     434 platform/m3/sub/121a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc068a36_my() {
noinline      17 platform/m3/sub/121a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     243 platform/m3/sub/121a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc142944_my() {
noinline     536 platform/m3/sub/121a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_fc140120_my() {
noinline     1455 platform/m3/sub/121a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) apendstrm_my() { // when porting: check disassembly to verify
noinline     1470 platform/m3/sub/121a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) task_cocoa0() {
noinline     335 platform/n/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline     346 platform/n/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task()            // no stack manipulation needed here, since we create the task directly
noinline     352 platform/n/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      63 platform/n/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     184 platform/n/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_my() {
noinline     232 platform/n/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00038C_my() {
noinline     284 platform/n/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00110C_my() {
noinline     344 platform/n/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00420C_my() {
noinline     381 platform/n/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00B24C_my() {
noinline     425 platform/n/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0320E8_my() {
noinline     469 platform/n/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     503 platform/n/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     535 platform/n/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     557 platform/n/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_TouchPanel_my() {
noinline     933 platform/n/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF096A18_my() {
noinline      21 platform/n/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     300 platform/n/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF240064_my() {
noinline     345 platform/n/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF23FE64_my() {
noinline     505 platform/n/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF3EE04C_my() {
noinline     558 platform/n/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF3EDDB4_my() {
noinline     609 platform/n/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1127 platform/n/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF1266F8_my() {
noinline     1191 platform/n/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF113AE8_my() {
noinline      49 platform/n/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     202 platform/n/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF3C036C_my() {
noinline     338 platform/n/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF3C0A2C_my() {
noinline     414 platform/n/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF3C04F8_my() {
noinline      18 platform/n/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     335 platform/n_facebook/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline     346 platform/n_facebook/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task()            // no stack manipulation needed here, since we create the task directly
noinline     352 platform/n_facebook/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      63 platform/n_facebook/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     184 platform/n_facebook/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_my() {
noinline     232 platform/n_facebook/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00038C_my() {
noinline     284 platform/n_facebook/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00110C_my() {
noinline     344 platform/n_facebook/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00420C_my() {
noinline     381 platform/n_facebook/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00B24C_my() {
noinline     425 platform/n_facebook/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0320E8_my() {
noinline     469 platform/n_facebook/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     503 platform/n_facebook/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     535 platform/n_facebook/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     557 platform/n_facebook/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_TouchPanel_my() {
noinline     933 platform/n_facebook/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF096A18_my() {
noinline      21 platform/n_facebook/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     300 platform/n_facebook/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF240090_my() {
noinline     345 platform/n_facebook/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF23FE90_my() {
noinline     505 platform/n_facebook/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF3EDDA0_my() {
noinline     558 platform/n_facebook/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF3EDB08_my() {
noinline     609 platform/n_facebook/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1127 platform/n_facebook/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF1266F4_my() {
noinline     1191 platform/n_facebook/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF113AE4_my() {
noinline      49 platform/n_facebook/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     202 platform/n_facebook/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF3C00C0_my() {
noinline     338 platform/n_facebook/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF3C0780_my() {
noinline     414 platform/n_facebook/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF3C024C_my() {
noinline      18 platform/n_facebook/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline      42 platform/s100/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f() {
noinline      53 platform/s100/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task()
noinline      39 platform/s100/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     135 platform/s100/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF000364_my() {
noinline     177 platform/s100/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0011BC_my() {
noinline     232 platform/s100/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF005F38_my() {
noinline     267 platform/s100/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     284 platform/s100/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00FD84_my() {
noinline     299 platform/s100/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00FDDC_my() {
noinline     363 platform/s100/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     391 platform/s100/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     441 platform/s100/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     469 platform/s100/sub/100d/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      16 platform/s100/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     297 platform/s100/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF07D0C4_my() {
noinline     354 platform/s100/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF1D2C18_my() {
noinline     545 platform/s100/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1054 platform/s100/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0CC664_my() {
noinline     1119 platform/s100/sub/100d/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0BB4A8_my() {
noinline      10 platform/s100/sub/100d/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){ 
noinline      39 platform/s100/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     135 platform/s100/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF000364_my() {
noinline     177 platform/s100/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0011BC_my() {
noinline     232 platform/s100/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF005F38_my() {
noinline     267 platform/s100/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     284 platform/s100/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00FD84_my() {
noinline     299 platform/s100/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00FDDC_my() {
noinline     363 platform/s100/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     390 platform/s100/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     440 platform/s100/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     468 platform/s100/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      16 platform/s100/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     297 platform/s100/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF07D0C4_my() {
noinline     354 platform/s100/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF1D2C18_my() {
noinline     545 platform/s100/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1054 platform/s100/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0CC664_my() {
noinline     1119 platform/s100/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0BB4A8_my() {
noinline      10 platform/s100/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){ 
noinline      39 platform/s100/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     135 platform/s100/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF000364_my() {
noinline     177 platform/s100/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0011BC_my() {
noinline     232 platform/s100/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF005F38_my() {
noinline     267 platform/s100/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     284 platform/s100/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00FD84_my() {
noinline     299 platform/s100/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00FDDC_my() {
noinline     363 platform/s100/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     390 platform/s100/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     440 platform/s100/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     468 platform/s100/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      16 platform/s100/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     297 platform/s100/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF07D0C4_my() {
noinline     354 platform/s100/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF1D2C18_my() {
noinline     545 platform/s100/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1054 platform/s100/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0CC664_my() {
noinline     1119 platform/s100/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0BB4A8_my() {
noinline      10 platform/s100/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){ 
noinline      39 platform/s100/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     135 platform/s100/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF000364_my() {
noinline     177 platform/s100/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0011BC_my() {
noinline     232 platform/s100/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF005F38_my() {
noinline     267 platform/s100/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() {
noinline     284 platform/s100/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00FD84_my() {
noinline     299 platform/s100/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00FDDC_my() {
noinline     363 platform/s100/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     390 platform/s100/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     440 platform/s100/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     468 platform/s100/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      16 platform/s100/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     297 platform/s100/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF07D0C4_my() {
noinline     354 platform/s100/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF1D2C18_my() {
noinline     545 platform/s100/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1054 platform/s100/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0CC664_my() {
noinline     1119 platform/s100/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0BB4A8_my() {
noinline      10 platform/s100/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){ 
noinline      41 platform/s100/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot( ) { 
noinline     139 platform/s100/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF000364_my() {
noinline     184 platform/s100/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0011BC_my( ) { 
noinline     241 platform/s100/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF005F38_my( ) { 
noinline     280 platform/s100/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my( ) { 
noinline     300 platform/s100/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00FD84_my( ) { 
noinline     318 platform/s100/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF00FDDC_my( ) { 
noinline     385 platform/s100/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my( ) { 
noinline     415 platform/s100/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my( ) { 
noinline     467 platform/s100/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task( ) { 
noinline     496 platform/s100/sub/102a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my( ) { 
noinline      16 platform/s100/sub/102a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     297 platform/s100/sub/102a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF07D0C4_my() {
noinline     354 platform/s100/sub/102a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF1D2C18_my() {
noinline     545 platform/s100/sub/102a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1054 platform/s100/sub/102a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0CC664_my() {
noinline     1119 platform/s100/sub/102a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF0BB4A8_my() {
noinline      11 platform/s100/sub/102a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task( ) { 
noinline      43 platform/s110/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      55 platform/s110/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task()
noinline      53 platform/s110/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     173 platform/s110/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_my() {
noinline     225 platform/s110/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F800038C_my() {
noinline     271 platform/s110/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F800116C_my() {
noinline     331 platform/s110/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F8004264_my() {
noinline     380 platform/s110/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F800CCB4_my() {
noinline     426 platform/s110/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F80211F4_my() {
noinline     458 platform/s110/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     492 platform/s110/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     525 platform/s110/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     547 platform/s110/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      14 platform/s110/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) block_sv_cooking()
noinline      29 platform/s110/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     317 platform/s110/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F80C1C0C_my() {
noinline     372 platform/s110/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F826747C_my() {
noinline     572 platform/s110/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1090 platform/s110/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F8109B08_my() {
noinline     1185 platform/s110/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F80F7290_my() {
noinline      42 platform/s110/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     192 platform/s110/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F840E440_my() {
noinline     328 platform/s110/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F840EAFC_my() {
noinline     403 platform/s110/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F840E5CC_my() {
noinline      14 platform/s110/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     188 platform/s110/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F82356A0_my() {
noinline     430 platform/s110/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F84310D4_my() {
noinline     706 platform/s110/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F8235A3C_my() {
noinline      53 platform/s110/sub/102b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     173 platform/s110/sub/102b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_my() {
noinline     225 platform/s110/sub/102b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F800038C_my() {
noinline     271 platform/s110/sub/102b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F800116C_my() {
noinline     331 platform/s110/sub/102b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F8004264_my() {
noinline     380 platform/s110/sub/102b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F800CCB4_my() {
noinline     426 platform/s110/sub/102b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F80211F4_my() {
noinline     458 platform/s110/sub/102b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     492 platform/s110/sub/102b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     525 platform/s110/sub/102b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     547 platform/s110/sub/102b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      14 platform/s110/sub/102b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) block_sv_cooking()
noinline      29 platform/s110/sub/102b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     317 platform/s110/sub/102b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F80C1C0C_my() {
noinline     372 platform/s110/sub/102b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F8267470_my() {
noinline     572 platform/s110/sub/102b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1090 platform/s110/sub/102b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F8109B08_my() {
noinline     1185 platform/s110/sub/102b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F80F7290_my() {
noinline      42 platform/s110/sub/102b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     192 platform/s110/sub/102b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F840E954_my() {
noinline     328 platform/s110/sub/102b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F840F010_my() {
noinline     403 platform/s110/sub/102b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F840EAE0_my() {
noinline      14 platform/s110/sub/102b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     188 platform/s110/sub/102b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F8235694_my() {
noinline     430 platform/s110/sub/102b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F84315E8_my() {
noinline     706 platform/s110/sub/102b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F8235A30_my() {
noinline      53 platform/s110/sub/103a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     173 platform/s110/sub/103a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_my() {
noinline     225 platform/s110/sub/103a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F800038C_my() {
noinline     271 platform/s110/sub/103a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F800116C_my() {
noinline     331 platform/s110/sub/103a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F8004264_my() {
noinline     380 platform/s110/sub/103a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F800CCB4_my() {
noinline     426 platform/s110/sub/103a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F80211F4_my() {
noinline     458 platform/s110/sub/103a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     492 platform/s110/sub/103a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     525 platform/s110/sub/103a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     547 platform/s110/sub/103a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      14 platform/s110/sub/103a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) block_sv_cooking()
noinline      29 platform/s110/sub/103a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     317 platform/s110/sub/103a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F80C1BF0_my() {
noinline     372 platform/s110/sub/103a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F8267454_my() {
noinline     572 platform/s110/sub/103a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     1090 platform/s110/sub/103a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F8109AEC_my() {
noinline     1185 platform/s110/sub/103a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F80F7274_my() {
noinline      42 platform/s110/sub/103a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     192 platform/s110/sub/103a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F840E938_my() {
noinline     328 platform/s110/sub/103a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F840EFF4_my() {
noinline     403 platform/s110/sub/103a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F840EAC4_my() {
noinline      14 platform/s110/sub/103a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     188 platform/s110/sub/103a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F8235678_my() {
noinline     430 platform/s110/sub/103a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F84315CC_my() {
noinline     706 platform/s110/sub/103a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_F8235A14_my() {
noinline      11 platform/s110/sub/capt_seq_hdr.c void __attribute__((naked,noinline)) block_sv_cooking()
noinline      58 platform/s2is/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task_proceed_2();
noinline      61 platform/s2is/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      87 platform/s2is/kbd.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     124 platform/s2is/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline     147 platform/s2is/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) my_kbd_read_keys()
noinline      16 platform/s2is/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      17 platform/s2is/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      18 platform/s2is/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      22 platform/s2is/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_kbd_p2_f()
noinline      18 platform/s2is/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     197 platform/s2is/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF96C05C_my() {
noinline     258 platform/s2is/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF96F5D0_my() {
noinline     288 platform/s2is/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     554 platform/s2is/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF90A110_my() {
noinline     611 platform/s2is/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8BAD08_my() {
noinline      26 platform/s2is/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     136 platform/s2is/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF954714_my(){
noinline     258 platform/s2is/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF956A80_my(){
noinline     554 platform/s2is/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF955964_my(){
noinline      16 platform/s2is/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      17 platform/s2is/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      18 platform/s2is/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      23 platform/s2is/sub/100f/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_kbd_p2_f()
noinline      18 platform/s2is/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     197 platform/s2is/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF96C034_my() {
noinline     258 platform/s2is/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF96F5A8_my() {
noinline     288 platform/s2is/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     554 platform/s2is/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF90A0E8_my() {
noinline     611 platform/s2is/sub/100f/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8BACE0_my() {
noinline      26 platform/s2is/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     137 platform/s2is/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9546EC_my(){
noinline     258 platform/s2is/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF956A58_my(){
noinline     553 platform/s2is/sub/100f/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF95593C_my(){
noinline      16 platform/s2is/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      17 platform/s2is/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      18 platform/s2is/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      22 platform/s2is/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_kbd_p2_f()
noinline      18 platform/s2is/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     197 platform/s2is/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF96BDC0_my() {
noinline     258 platform/s2is/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF96F334_my() {
noinline     288 platform/s2is/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     554 platform/s2is/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF909E74_my() {
noinline     611 platform/s2is/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8BAA6C_my() {
noinline      26 platform/s2is/sub/100g/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     136 platform/s2is/sub/100g/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF954478_my(){
noinline     258 platform/s2is/sub/100g/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9567E4_my(){
noinline     555 platform/s2is/sub/100g/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9556C8_my(){
noinline      56 platform/s3is/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      67 platform/s3is/kbd.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     104 platform/s3is/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      17 platform/s3is/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      18 platform/s3is/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      19 platform/s3is/sub/100a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline      9 platform/s3is/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF97DD78_my(long p)
noinline      34 platform/s3is/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF97A124_my(long p)
noinline     145 platform/s3is/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task()
noinline     379 platform/s3is/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task(){
noinline     691 platform/s3is/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF91174C_my(){
noinline     743 platform/s3is/sub/100a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B524C_my(){
noinline      32 platform/s3is/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline      86 platform/s3is/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF868770_my() {
noinline     142 platform/s3is/sub/100a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86861C_my() {
noinline      1 platform/s3is/sub/100a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task(){
noinline      24 platform/s3is/sub/100a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFB373E0_my(){
noinline      55 platform/s3is/sub/100a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) Mount_FileSystem_my(){
noinline      93 platform/s3is/sub/100a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86FF40_my(){
noinline     134 platform/s3is/sub/100a/mount.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86FCD4_my(){
noinline      25 platform/s3is/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){
noinline     129 platform/s3is/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF96396C_my(){
noinline     261 platform/s3is/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF965910_my(){
noinline     641 platform/s3is/sub/100a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF964B98_my(){
noinline     106 platform/s5is/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline     117 platform/s5is/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task()
noinline     152 platform/s5is/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      63 platform/s5is/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8101B8_my() {
noinline     103 platform/s5is/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810FCC_my() {
noinline     158 platform/s5is/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) uHwSetup_my() {
noinline     195 platform/s5is/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_Startup_my() {
noinline     236 platform/s5is/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     292 platform/s5is/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     315 platform/s5is/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     337 platform/s5is/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8750A4_my() {
noinline     361 platform/s5is/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8569D8_my() {
noinline     409 platform/s5is/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF856814_my() {
noinline     443 platform/s5is/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8566AC_my() {
noinline      14 platform/s5is/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     273 platform/s5is/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF866844_my() {
noinline     414 platform/s5is/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF961054_my() {
noinline     452 platform/s5is/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     898 platform/s5is/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8D1408_my() {
noinline     959 platform/s5is/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B4958_my() {
noinline      32 platform/s5is/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     116 platform/s5is/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA25E70_my() {
noinline     147 platform/s5is/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA25F9C_my() {
noinline     218 platform/s5is/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA2606C_my() {
noinline      28 platform/s5is/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     131 platform/s5is/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8629CC_my() {
noinline     270 platform/s5is/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF95BB1C_my() {
noinline      63 platform/s5is/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8101B8_my() {
noinline     103 platform/s5is/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810FCC_my() {
noinline     158 platform/s5is/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) uHwSetup_my() {
noinline     195 platform/s5is/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_Startup_my() {
noinline     236 platform/s5is/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     292 platform/s5is/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my() {
noinline     315 platform/s5is/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() {
noinline     337 platform/s5is/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF874FDC_my() {
noinline     361 platform/s5is/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF856910_my() {
noinline     409 platform/s5is/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF85674C_my() {
noinline     443 platform/s5is/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8565E4_my() {
noinline      14 platform/s5is/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     273 platform/s5is/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86677C_my() {
noinline     414 platform/s5is/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF960F8C_my() {
noinline     452 platform/s5is/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() {
noinline     898 platform/s5is/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8D1340_my() {
noinline     959 platform/s5is/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B4890_my() {
noinline      32 platform/s5is/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask() {
noinline     116 platform/s5is/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA25DA8_my() {
noinline     147 platform/s5is/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA25ED4_my() {
noinline     218 platform/s5is/sub/101b/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA25FA4_my() {
noinline      28 platform/s5is/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task() {
noinline     131 platform/s5is/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF862904_my() {
noinline     270 platform/s5is/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF95BA54_my() {
noinline      53 platform/s80/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      64 platform/s80/kbd.c void __attribute__((naked,noinline))
noinline     101 platform/s80/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      16 platform/s80/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      17 platform/s80/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      18 platform/s80/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline     161 platform/s80/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF965FA8_my() { //
noinline     173 platform/s80/sub/100g/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_JogDial_my() { // sub_FF8287A8_my
noinline      9 platform/s80/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9580EC_my( ) {
noinline      39 platform/s80/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF954A30_my( ) {
noinline      81 platform/s80/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task()
noinline     218 platform/s80/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() { // sub_FF8FB1F4
noinline     457 platform/s80/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8F9E74_my( ) {
noinline     510 platform/s80/sub/100g/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8ADE50_my( ) {
noinline      19 platform/s80/sub/100g/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){ // sub_FF949724
noinline     104 platform/s80/sub/100g/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF949F50_my( ) {
noinline     228 platform/s80/sub/100g/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF94B7D0_my( ) {
noinline     553 platform/s80/sub/100g/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF94AB98_my( ) {
noinline      16 platform/s80/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrInit();
noinline      17 platform/s80/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrKernelInit();
noinline      18 platform/s80/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) h_usrRoot();
noinline     161 platform/s80/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF965FAC_my() { //
noinline     173 platform/s80/sub/101b/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_JogDial_my() { // sub_FF8287AC_my
noinline      9 platform/s80/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9580F0_my( ) {
noinline      39 platform/s80/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF954A34_my( ) {
noinline      81 platform/s80/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() //** capt_seq_task @ 0xFF954E30
noinline     218 platform/s80/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task() { // sub_FF8FB1F8 
noinline     457 platform/s80/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8F9E78_my( ) {
noinline     510 platform/s80/sub/101b/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8ADE54_my( ) {
noinline      19 platform/s80/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){ // sub_FF949728
noinline     104 platform/s80/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF949F54_my( ) {
noinline     228 platform/s80/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF94B7D4_my( ) {
noinline     553 platform/s80/sub/101b/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF94AB9C_my( ) {
noinline      39 platform/s90/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      51 platform/s90/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task()
noinline      32 platform/s90/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     128 platform/s90/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810354_my() {
noinline     187 platform/s90/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811178_my() { 
noinline     239 platform/s90/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815E34_my() {
noinline     285 platform/s90/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() { 
noinline     330 platform/s90/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() { 
noinline     374 platform/s90/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_PhySw() {
noinline     406 platform/s90/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() { 
noinline     427 platform/s90/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF88D330_my() { 
noinline     452 platform/s90/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86DFAC_my() {
noinline     515 platform/s90/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86DBE0_my() {
noinline     553 platform/s90/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86D8DC_my() {
noinline     707 platform/s90/sub/100c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      9 platform/s90/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     313 platform/s90/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF879B58_my() {
noinline     468 platform/s90/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9668B0_my() {
noinline     523 platform/s90/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task(){
noinline     993 platform/s90/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8BE66C_my(){
noinline     1084 platform/s90/sub/100c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B0770_my()
noinline      29 platform/s90/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask () { //sub_FFA78FA0_my
noinline     104 platform/s90/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA7928C_my( ) { // open
noinline     188 platform/s90/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA793C0_my( ) { // write
noinline     269 platform/s90/sub/100c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA78E38_my( ) { // close
noinline      11 platform/s90/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){ 
noinline     107 platform/s90/sub/100c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9610C4_my(){ 
noinline      32 platform/s90/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     135 platform/s90/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810354_my() {
noinline     189 platform/s90/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811178_my() { 
noinline     241 platform/s90/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815E34_my() {
noinline     287 platform/s90/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() { 
noinline     331 platform/s90/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() { 
noinline     377 platform/s90/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_PhySw() {
noinline     408 platform/s90/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() { 
noinline     429 platform/s90/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF88D35C_my() { 
noinline     454 platform/s90/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86DFAC_my() {
noinline     517 platform/s90/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86DBE0_my() {
noinline     555 platform/s90/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86D8DC_my() {
noinline     708 platform/s90/sub/101a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      9 platform/s90/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     312 platform/s90/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF879B58_my() {
noinline     467 platform/s90/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF966904_my() {
noinline     522 platform/s90/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task(){
noinline     992 platform/s90/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8BE698_my(){
noinline     1082 platform/s90/sub/101a/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B079C_my()
noinline      29 platform/s90/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask () { //sub_FFA78FF4
noinline     103 platform/s90/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA792E0_my( ) { //open
noinline     186 platform/s90/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA79414_my( ) { // write
noinline     266 platform/s90/sub/101a/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA78E8C_my( ) { // close
noinline      11 platform/s90/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){ 
noinline     107 platform/s90/sub/101a/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF961118_my(){ 
noinline      32 platform/s90/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     126 platform/s90/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810354_my() {
noinline     176 platform/s90/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811178_my() { 
noinline     228 platform/s90/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815E34_my() {
noinline     267 platform/s90/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() { 
noinline     310 platform/s90/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() { 
noinline     357 platform/s90/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_PhySw() {
noinline     387 platform/s90/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() { 
noinline     408 platform/s90/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF88D3AC_my() { 
noinline     434 platform/s90/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86DFAC_my() {
noinline     496 platform/s90/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86DBE0_my() {
noinline     534 platform/s90/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86D8DC_my() {
noinline     685 platform/s90/sub/101c/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {
noinline      9 platform/s90/sub/101c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {
noinline     314 platform/s90/sub/101c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF879BA8_my() { //2
noinline     468 platform/s90/sub/101c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF966AC0_my() { 
noinline     522 platform/s90/sub/101c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task(){
noinline     991 platform/s90/sub/101c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8BE6E8_my(){
noinline     1081 platform/s90/sub/101c/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B07EC_my()
noinline      29 platform/s90/sub/101c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) filewritetask () { // sub_FFA791B0
noinline     103 platform/s90/sub/101c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA7949C_my( ) { // open
noinline     187 platform/s90/sub/101c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA795D0_my( ) { // write
noinline     268 platform/s90/sub/101c/filewrite.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FFA79048_my( ) { // close
noinline      11 platform/s90/sub/101c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){ 
noinline     105 platform/s90/sub/101c/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF9612D4_my(){ 
noinline      42 platform/s95/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      53 platform/s95/kbd.c void __attribute__((noinline)) mykbd_task()
noinline      65 platform/s95/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot()
noinline     180 platform/s95/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810354_my()
noinline     244 platform/s95/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811198_my()
noinline     305 platform/s95/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815EE0_my()
noinline     350 platform/s95/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my()
noinline     406 platform/s95/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my()
noinline     470 platform/s95/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_PhySw()
noinline     508 platform/s95/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task()
noinline     537 platform/s95/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF896D0C_my()
noinline     568 platform/s95/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF876598_my()
noinline     637 platform/s95/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8761C0_my()
noinline     680 platform/s95/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF875EE0_my()
noinline     847 platform/s95/sub/100e/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my()
noinline      14 platform/s95/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task()
noinline     366 platform/s95/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF98ACE0_my()
noinline     610 platform/s95/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task()
noinline     1199 platform/s95/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8CC1CC_my()
noinline     1302 platform/s95/sub/100e/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8BD350_my() {
noinline      27 platform/s95/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task()
noinline     178 platform/s95/sub/100e/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF985B90_my()
noinline      65 platform/s95/sub/100h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot()
noinline     181 platform/s95/sub/100h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810354_my()
noinline     245 platform/s95/sub/100h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811198_my()
noinline     306 platform/s95/sub/100h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815EE0_my()
noinline     351 platform/s95/sub/100h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my()
noinline     407 platform/s95/sub/100h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my()
noinline     471 platform/s95/sub/100h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_PhySw()
noinline     509 platform/s95/sub/100h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task()
noinline     538 platform/s95/sub/100h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF896D0C_my()
noinline     569 platform/s95/sub/100h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF876598_my()
noinline     638 platform/s95/sub/100h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8761C0_my()
noinline     681 platform/s95/sub/100h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF875EE0_my()
noinline     848 platform/s95/sub/100h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my()
noinline      14 platform/s95/sub/100h/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task()
noinline     326 platform/s95/sub/100h/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF98ACEC_my()
noinline     473 platform/s95/sub/100h/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task()
noinline     1062 platform/s95/sub/100h/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8CC1CC_my()
noinline     1165 platform/s95/sub/100h/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8BD350_my() {
noinline      26 platform/s95/sub/100h/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task()
noinline     176 platform/s95/sub/100h/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF985B84_my()
noinline      65 platform/s95/sub/100i/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot()
noinline     164 platform/s95/sub/100i/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810354_my()
noinline     217 platform/s95/sub/100i/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811198_my( ) { 
noinline     273 platform/s95/sub/100i/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815EE0_my()
noinline     316 platform/s95/sub/100i/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my()
noinline     368 platform/s95/sub/100i/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my()
noinline     428 platform/s95/sub/100i/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_PhySw()
noinline     461 platform/s95/sub/100i/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task()
noinline     487 platform/s95/sub/100i/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF896D0C_my()
noinline     516 platform/s95/sub/100i/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF876598_my()
noinline     582 platform/s95/sub/100i/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8761C0_my()
noinline     623 platform/s95/sub/100i/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF875EE0_my()
noinline     772 platform/s95/sub/100i/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my()
noinline      14 platform/s95/sub/100i/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task()
noinline     248 platform/s95/sub/100i/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF98ACEC_my()
noinline     394 platform/s95/sub/100i/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task()
noinline     844 platform/s95/sub/100i/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8CC1CC_my()
noinline     941 platform/s95/sub/100i/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8BD350_my() {
noinline      26 platform/s95/sub/100i/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task()
noinline     150 platform/s95/sub/100i/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF985B84_my()
noinline      85 platform/s95/sub/100k/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot()
noinline     200 platform/s95/sub/100k/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810354_my()
noinline     258 platform/s95/sub/100k/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811198_my( ) { 
noinline     318 platform/s95/sub/100k/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815EE0_my()
noinline     362 platform/s95/sub/100k/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my()
noinline     444 platform/s95/sub/100k/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my()
noinline     546 platform/s95/sub/100k/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) CreateTask_PhySw()
noinline     602 platform/s95/sub/100k/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task()
noinline     629 platform/s95/sub/100k/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF896D0C_my()
noinline     659 platform/s95/sub/100k/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF876598_my()
noinline     727 platform/s95/sub/100k/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8761C0_my()
noinline     770 platform/s95/sub/100k/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF875EE0_my()
noinline     920 platform/s95/sub/100k/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my()
noinline      14 platform/s95/sub/100k/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task()
noinline     248 platform/s95/sub/100k/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF98ACEC_my()
noinline     394 platform/s95/sub/100k/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task()
noinline     844 platform/s95/sub/100k/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8CC1CC_my()
noinline     941 platform/s95/sub/100k/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8BD350_my() {
noinline      26 platform/s95/sub/100k/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task()
noinline     150 platform/s95/sub/100k/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF985B84_my()
noinline      5 platform/s95/sub/100k/stubs_tasks.c void __attribute__((naked,noinline)) boot( ) { 
noinline     101 platform/s95/sub/100k/stubs_tasks.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810354_my( ) { 
noinline     139 platform/s95/sub/100k/stubs_tasks.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF811198_my( ) { 
noinline     191 platform/s95/sub/100k/stubs_tasks.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF815EE0_my( ) { 
noinline     229 platform/s95/sub/100k/stubs_tasks.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my( ) { 
noinline     304 platform/s95/sub/100k/stubs_tasks.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my( ) { 
noinline     378 platform/s95/sub/100k/stubs_tasks.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreatePhySw_my( ) { 
noinline     428 platform/s95/sub/100k/stubs_tasks.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task( ) { 
noinline     450 platform/s95/sub/100k/stubs_tasks.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF896D0C_my( ) { 
noinline     476 platform/s95/sub/100k/stubs_tasks.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF876598_my( ) { 
noinline     539 platform/s95/sub/100k/stubs_tasks.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8761C0_my( ) { 
noinline     577 platform/s95/sub/100k/stubs_tasks.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF875EE0_my( ) { 
noinline     687 platform/s95/sub/100k/stubs_tasks.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my( ) { 
noinline     930 platform/s95/sub/100k/stubs_tasks.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task( ) { 
noinline     1047 platform/s95/sub/100k/stubs_tasks.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF985B84_my( ) { 
noinline     1491 platform/s95/sub/100k/stubs_tasks.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task( ) { 
noinline     1732 platform/s95/sub/100k/stubs_tasks.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF98ACEC_my( ) { 
noinline     1892 platform/s95/sub/100k/stubs_tasks.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8733D0_my( ) { 
noinline     1968 platform/s95/sub/100k/stubs_tasks.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task( ) { 
noinline     2447 platform/s95/sub/100k/stubs_tasks.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8CC1CC_my( ) { 
noinline     2547 platform/s95/sub/100k/stubs_tasks.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8BD350_my( ) { 
noinline      54 platform/sx1/kbd.c static void __attribute__((noinline)) mykbd_task_proceed()
noinline      65 platform/sx1/kbd.c void __attribute__((naked,noinline)) mykbd_task()
noinline     100 platform/sx1/kbd.c long __attribute__((naked,noinline)) wrap_kbd_p1_f()
noinline      30 platform/sx1/sub/200h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     124 platform/sx1/sub/200h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8101A0_my() {
noinline     162 platform/sx1/sub/200h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810F94_my() {
noinline     214 platform/sx1/sub/200h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814D8C_my() {
noinline     250 platform/sx1/sub/200h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() //sub_FF81C1A8 Replacement
noinline     287 platform/sx1/sub/200h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     319 platform/sx1/sub/200h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() { // ROM:FF8892BC
noinline     339 platform/sx1/sub/200h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF87E498_my() {
noinline     361 platform/sx1/sub/200h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF85DEF4_my() {
noinline     406 platform/sx1/sub/200h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF85DD30_my() {
noinline     438 platform/sx1/sub/200h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF85DAC0_my() {
noinline     584 platform/sx1/sub/200h/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) JogDial_task_my() {  //FF84DAF0
noinline      10 platform/sx1/sub/200h/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) capt_seq_task() {  // ROM:FF86CB80
noinline     354 platform/sx1/sub/200h/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF86C34C_my(){ // 
noinline     531 platform/sx1/sub/200h/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF960CD4_my(){ // 
noinline     582 platform/sx1/sub/200h/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) exp_drv_task(){   // ROM:FF8B3E4C
noinline     1031 platform/sx1/sub/200h/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8B174C_my(){ // 
noinline     1119 platform/sx1/sub/200h/capt_seq.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8A1FA8_my(){ // 
noinline      11 platform/sx1/sub/200h/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) movie_record_task(){  //ROM:FF867D90
noinline     123 platform/sx1/sub/200h/movie_rec.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF867698_my(){ 
noinline      30 platform/sx1/sub/201a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) boot() {
noinline     124 platform/sx1/sub/201a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF8101A0_my() {
noinline     162 platform/sx1/sub/201a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF810F94_my() {
noinline     214 platform/sx1/sub/201a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF814D8C_my() {
noinline     250 platform/sx1/sub/201a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) taskcreate_Startup_my() //sub_FF81C1A8 Replacement
noinline     287 platform/sx1/sub/201a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) task_Startup_my() {
noinline     319 platform/sx1/sub/201a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) init_file_modules_task() { // ROM:FF8892BC
noinline     339 platform/sx1/sub/201a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF87E498_my() {
noinline     361 platform/sx1/sub/201a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF85DEF4_my() {
noinline     406 platform/sx1/sub/201a/boot.c void __attribute__((naked,noinline)) sub_FF85DD30_my() {
noinline     438 platform/sx