twotoi      191 lib/lua/ltable.c  int twotoi; /* 2^i */
twotoi      195 lib/lua/ltable.c  for (i = 0, twotoi = 1; twotoi/2 < *narray; i++, twotoi *= 2) {
twotoi      198 lib/lua/ltable.c    if (a > twotoi/2) { /* more than half elements present? */
twotoi      199 lib/lua/ltable.c     n = twotoi; /* optimal size (till now) */