uv         45 lib/lua/lfunc.c  UpVal *uv = luaM_new(L, UpVal);
uv         46 lib/lua/lfunc.c  luaC_link(L, obj2gco(uv), LUA_TUPVAL);
uv         47 lib/lua/lfunc.c  uv->v = &uv->u.value;
uv         48 lib/lua/lfunc.c  setnilvalue(uv->v);
uv         49 lib/lua/lfunc.c  return uv;
uv         57 lib/lua/lfunc.c  UpVal *uv;
uv         67 lib/lua/lfunc.c  uv = luaM_new(L, UpVal); /* not found: create a new one */
uv         68 lib/lua/lfunc.c  uv->tt = LUA_TUPVAL;
uv         69 lib/lua/lfunc.c  uv->marked = luaC_white(g);
uv         70 lib/lua/lfunc.c  uv->v = level; /* current value lives in the stack */
uv         71 lib/lua/lfunc.c  uv->next = *pp; /* chain it in the proper position */
uv         72 lib/lua/lfunc.c  *pp = obj2gco(uv);
uv         73 lib/lua/lfunc.c  uv->u.l.prev = &g->uvhead; /* double link it in `uvhead' list */
uv         74 lib/lua/lfunc.c  uv->u.l.next = g->uvhead.u.l.next;
uv         75 lib/lua/lfunc.c  uv->u.l.next->u.l.prev = uv;
uv         76 lib/lua/lfunc.c  g->uvhead.u.l.next = uv;
uv         77 lib/lua/lfunc.c  lua_assert(uv->u.l.next->u.l.prev == uv && uv->u.l.prev->u.l.next == uv);
uv         78 lib/lua/lfunc.c  return uv;
uv         82 lib/lua/lfunc.c static void unlinkupval (UpVal *uv) {
uv         83 lib/lua/lfunc.c  lua_assert(uv->u.l.next->u.l.prev == uv && uv->u.l.prev->u.l.next == uv);
uv         84 lib/lua/lfunc.c  uv->u.l.next->u.l.prev = uv->u.l.prev; /* remove from `uvhead' list */
uv         85 lib/lua/lfunc.c  uv->u.l.prev->u.l.next = uv->u.l.next;
uv         89 lib/lua/lfunc.c LUAI_FUNC void luaF_freeupval (lua_State *L, UpVal *uv) {
uv         90 lib/lua/lfunc.c  if (uv->v != &uv->u.value) /* is it open? */
uv         91 lib/lua/lfunc.c   unlinkupval(uv); /* remove from open list */
uv         92 lib/lua/lfunc.c  luaM_free(L, uv); /* free upvalue */
uv         97 lib/lua/lfunc.c  UpVal *uv;
uv         99 lib/lua/lfunc.c  while (L->openupval != NULL && (uv = ngcotouv(L->openupval))->v >= level) {
uv        100 lib/lua/lfunc.c   GCObject *o = obj2gco(uv);
uv        101 lib/lua/lfunc.c   lua_assert(!isblack(o) && uv->v != &uv->u.value);
uv        102 lib/lua/lfunc.c   L->openupval = uv->next; /* remove from `open' list */
uv        104 lib/lua/lfunc.c    luaF_freeupval(L, uv); /* free upvalue */
uv        106 lib/lua/lfunc.c    unlinkupval(uv);
uv        107 lib/lua/lfunc.c    setobj(L, &uv->u.value, uv->v);
uv        108 lib/lua/lfunc.c    uv->v = &uv->u.value; /* now current value lives here */
uv        109 lib/lua/lfunc.c    luaC_linkupval(L, uv); /* link upvalue into `gcroot' list */
uv         29 lib/lua/lfunc.h LUAI_FUNC void luaF_freeupval (lua_State *L, UpVal *uv);
uv         84 lib/lua/lgc.c    UpVal *uv = gco2uv(o);
uv         85 lib/lua/lgc.c    markvalue(g, uv->v);
uv         86 lib/lua/lgc.c    if (uv->v == &uv->u.value) /* closed? */
uv        454 lib/lua/lgc.c   g->tmudata->gch.next = udata->uv.next;
uv        455 lib/lua/lgc.c  udata->uv.next = g->mainthread->next; /* return it to `root' list */
uv        458 lib/lua/lgc.c  tm = fasttm(L, udata->uv.metatable, TM_GC);
uv        516 lib/lua/lgc.c  UpVal *uv;
uv        517 lib/lua/lgc.c  for (uv = g->uvhead.u.l.next; uv != &g->uvhead; uv = uv->u.l.next) {
uv        518 lib/lua/lgc.c   lua_assert(uv->u.l.next->u.l.prev == uv && uv->u.l.prev->u.l.next == uv);
uv        519 lib/lua/lgc.c   if (isgray(obj2gco(uv)))
uv        520 lib/lua/lgc.c    markvalue(g, uv->v);
uv        694 lib/lua/lgc.c LUAI_FUNC void luaC_linkupval (lua_State *L, UpVal *uv) {
uv        696 lib/lua/lgc.c  GCObject *o = obj2gco(uv);
uv        702 lib/lua/lgc.c    luaC_barrier(L, uv, uv->v);
uv        105 lib/lua/lgc.h LUAI_FUNC void luaC_linkupval (lua_State *L, UpVal *uv);
uv         97 lib/lua/lobject.h #define uvalue(o)	(&rawuvalue(o)->uv)
uv        222 lib/lua/lobject.h  } uv;
uv        143 lib/lua/lstate.h  struct UpVal uv;
uv        152 lib/lua/lstate.h #define gco2u(o)	(&rawgco2u(o)->uv)
uv        156 lib/lua/lstate.h #define gco2uv(o)	check_exp((o)->gch.tt == LUA_TUPVAL, &((o)->uv))
uv        158 lib/lua/lstate.h 	check_exp((o) == NULL || (o)->gch.tt == LUA_TUPVAL, &((o)->uv))
uv        101 lib/lua/lstring.c  u->uv.marked = luaC_white(G(L)); /* is not finalized */
uv        102 lib/lua/lstring.c  u->uv.tt = LUA_TUSERDATA;
uv        103 lib/lua/lstring.c  u->uv.len = s;
uv        104 lib/lua/lstring.c  u->uv.metatable = NULL;
uv        105 lib/lua/lstring.c  u->uv.env = e;
uv        107 lib/lua/lstring.c  u->uv.next = G(L)->mainthread->next;
uv        468 lib/lua/lvm.c     UpVal *uv = cl->upvals[GETARG_B(i)];
uv        469 lib/lua/lvm.c     setobj(L, uv->v, ra);
uv        470 lib/lua/lvm.c     luaC_barrier(L, uv, ra);
uv        2982 tools/finsig_thumb2.c   uint32_t uv[3] = {0,0,0};
uv        2997 tools/finsig_thumb2.c           uv[uvi] = u;
uv        3007 tools/finsig_thumb2.c         badr = MAX(MAX(uv[0],uv[1]),uv[2]);
uv        3009 tools/finsig_thumb2.c           if (uv[j]!=badr) {
uv        3010 tools/finsig_thumb2.c             u = fw_u32(fw, uv[j]);