touch_handler  3042 core/gui.c     if (gui_mode && gui_mode->touch_handler)
touch_handler  3043 core/gui.c       return gui_mode->touch_handler(x, y);
touch_handler   64 include/gui.h   int (*touch_handler)(int x, int y);