timezone_name  1565 core/gps.c     char timezone_name[30];
timezone_name  1577 core/gps.c       sprintf(timezone_name, "A/GPS/Timezone/Timezone.txt");
timezone_name  1579 core/gps.c       FILE* fp = fopen(timezone_name, "w");