o         841 core/gps.c     int o=1, p=1, q=0;
o         935 core/gps.c           o=1;
o         945 core/gps.c           o=1;
o         950 core/gps.c         if ((o == (int)conf.gps_rec_play_time) && ((int)conf.gps_rec_play_set == 1))
o        1095 core/gps.c       o++;
o         72 core/gui_draw.c   unsigned int o;
o         73 core/gui_draw.c   CALC_YUV_LUMA_OPACITY_FOR_COLOR(cl,y,o);
o         74 core/gui_draw.c   obu[offset] = o;
o         119 core/gui_draw.c   unsigned int y,u,v,o;
o         121 core/gui_draw.c   CALC_YUV_LUMA_OPACITY_FOR_COLOR(cl,y,o);
o         122 core/gui_draw.c   if (op) *op = o;
o         51 lib/lua/lapi.c   TValue *o = L->base + (idx - 1);
o         53 lib/lua/lapi.c   if (o >= L->top) return cast(TValue *, luaO_nilobject);
o         54 lib/lua/lapi.c   else return o;
o         89 lib/lua/lapi.c LUAI_FUNC void luaA_pushobject (lua_State *L, const TValue *o) {
o         90 lib/lua/lapi.c  setobj2s(L, L->top, o);
o         204 lib/lua/lapi.c  StkId o;
o         210 lib/lua/lapi.c  o = index2adr(L, idx);
o         211 lib/lua/lapi.c  api_checkvalidindex(L, o);
o         219 lib/lua/lapi.c   setobj(L, o, L->top - 1);
o         243 lib/lua/lapi.c  StkId o = index2adr(L, idx);
o         244 lib/lua/lapi.c  return (o == luaO_nilobject) ? LUA_TNONE : ttype(o);
o         255 lib/lua/lapi.c  StkId o = index2adr(L, idx);
o         256 lib/lua/lapi.c  return iscfunction(o);
o         262 lib/lua/lapi.c  const TValue *o = index2adr(L, idx);
o         263 lib/lua/lapi.c  return tonumber(o, &n);
o         274 lib/lua/lapi.c  const TValue *o = index2adr(L, idx);
o         275 lib/lua/lapi.c  return (ttisuserdata(o) || ttislightuserdata(o));
o         315 lib/lua/lapi.c  const TValue *o = index2adr(L, idx);
o         316 lib/lua/lapi.c  if (tonumber(o, &n))
o         317 lib/lua/lapi.c   return nvalue(o);
o         325 lib/lua/lapi.c  const TValue *o = index2adr(L, idx);
o         326 lib/lua/lapi.c  if (tonumber(o, &n)) {
o         328 lib/lua/lapi.c   lua_Number num = nvalue(o);
o         338 lib/lua/lapi.c  const TValue *o = index2adr(L, idx);
o         339 lib/lua/lapi.c  return !l_isfalse(o);
o         344 lib/lua/lapi.c  StkId o = index2adr(L, idx);
o         345 lib/lua/lapi.c  if (!ttisstring(o)) {
o         347 lib/lua/lapi.c   if (!luaV_tostring(L, o)) { /* conversion failed? */
o         353 lib/lua/lapi.c   o = index2adr(L, idx); /* previous call may reallocate the stack */
o         356 lib/lua/lapi.c  if (len != NULL) *len = tsvalue(o)->len;
o         357 lib/lua/lapi.c  return svalue(o);
o         362 lib/lua/lapi.c  StkId o = index2adr(L, idx);
o         363 lib/lua/lapi.c  switch (ttype(o)) {
o         364 lib/lua/lapi.c   case LUA_TSTRING: return tsvalue(o)->len;
o         365 lib/lua/lapi.c   case LUA_TUSERDATA: return uvalue(o)->len;
o         366 lib/lua/lapi.c   case LUA_TTABLE: return luaH_getn(hvalue(o));
o         370 lib/lua/lapi.c    l = (luaV_tostring(L, o) ? tsvalue(o)->len : 0);
o         380 lib/lua/lapi.c  StkId o = index2adr(L, idx);
o         381 lib/lua/lapi.c  return (!iscfunction(o)) ? NULL : clvalue(o)->c.f;
o         386 lib/lua/lapi.c  StkId o = index2adr(L, idx);
o         387 lib/lua/lapi.c  switch (ttype(o)) {
o         388 lib/lua/lapi.c   case LUA_TUSERDATA: return (rawuvalue(o) + 1);
o         389 lib/lua/lapi.c   case LUA_TLIGHTUSERDATA: return pvalue(o);
o         396 lib/lua/lapi.c  StkId o = index2adr(L, idx);
o         397 lib/lua/lapi.c  return (!ttisthread(o)) ? NULL : thvalue(o);
o         402 lib/lua/lapi.c  StkId o = index2adr(L, idx);
o         403 lib/lua/lapi.c  switch (ttype(o)) {
o         404 lib/lua/lapi.c   case LUA_TTABLE: return hvalue(o);
o         405 lib/lua/lapi.c   case LUA_TFUNCTION: return clvalue(o);
o         406 lib/lua/lapi.c   case LUA_TTHREAD: return thvalue(o);
o         568 lib/lua/lapi.c  StkId o;
o         570 lib/lua/lapi.c  o = index2adr(L, idx);
o         571 lib/lua/lapi.c  api_check(L, ttistable(o));
o         572 lib/lua/lapi.c  setobj2s(L, L->top, luaH_getnum(hvalue(o), n));
o         617 lib/lua/lapi.c  StkId o;
o         619 lib/lua/lapi.c  o = index2adr(L, idx);
o         620 lib/lua/lapi.c  api_checkvalidindex(L, o);
o         621 lib/lua/lapi.c  switch (ttype(o)) {
o         623 lib/lua/lapi.c    sethvalue(L, L->top, clvalue(o)->c.env);
o         626 lib/lua/lapi.c    sethvalue(L, L->top, uvalue(o)->env);
o         629 lib/lua/lapi.c    setobj2s(L, L->top, gt(thvalue(o)));
o         685 lib/lua/lapi.c  StkId o;
o         688 lib/lua/lapi.c  o = index2adr(L, idx);
o         689 lib/lua/lapi.c  api_check(L, ttistable(o));
o         690 lib/lua/lapi.c  setobj2t(L, luaH_setnum(L, hvalue(o), n), L->top-1);
o         691 lib/lua/lapi.c  luaC_barriert(L, hvalue(o), L->top-1);
o         735 lib/lua/lapi.c  StkId o;
o         739 lib/lua/lapi.c  o = index2adr(L, idx);
o         740 lib/lua/lapi.c  api_checkvalidindex(L, o);
o         742 lib/lua/lapi.c  switch (ttype(o)) {
o         744 lib/lua/lapi.c    clvalue(o)->c.env = hvalue(L->top - 1);
o         747 lib/lua/lapi.c    uvalue(o)->env = hvalue(L->top - 1);
o         750 lib/lua/lapi.c    sethvalue(L, gt(thvalue(o)), hvalue(L->top - 1));
o         756 lib/lua/lapi.c  if (res) luaC_objbarrier(L, gcvalue(o), hvalue(L->top - 1));
o         815 lib/lua/lapi.c   StkId o = index2adr(L, errfunc);
o         816 lib/lua/lapi.c   api_checkvalidindex(L, o);
o         817 lib/lua/lapi.c   func = savestack(L, o);
o         877 lib/lua/lapi.c  TValue *o;
o         880 lib/lua/lapi.c  o = L->top - 1;
o         881 lib/lua/lapi.c  if (isLfunction(o))
o         882 lib/lua/lapi.c   status = luaU_dump(L, clvalue(o)->l.p, writer, data, 0);
o         14 lib/lua/lapi.h LUAI_FUNC void luaA_pushobject (lua_State *L, const TValue *o);
o         231 lib/lua/lbaselib.c  int o = luaL_checkoption(L, 1, "collect", opts);
o         233 lib/lua/lbaselib.c  int res = lua_gc(L, optsnum[o], ex);
o         234 lib/lua/lbaselib.c  switch (optsnum[o]) {
o         251 lib/lua/lcode.c  TValue o;
o         252 lib/lua/lcode.c  setsvalue(fs->L, &o, s);
o         253 lib/lua/lcode.c  return addk(fs, &o, &o);
o         258 lib/lua/lcode.c  TValue o;
o         259 lib/lua/lcode.c  setnvalue(&o, r);
o         260 lib/lua/lcode.c  return addk(fs, &o, &o);
o         265 lib/lua/lcode.c  TValue o;
o         266 lib/lua/lcode.c  setbvalue(&o, b);
o         267 lib/lua/lcode.c  return addk(fs, &o, &o);
o         804 lib/lua/lcode.c LUAI_FUNC int luaK_codeABC (FuncState *fs, OpCode o, int a, int b, int c) {
o         805 lib/lua/lcode.c  lua_assert(getOpMode(o) == iABC);
o         806 lib/lua/lcode.c  lua_assert(getBMode(o) != OpArgN || b == 0);
o         807 lib/lua/lcode.c  lua_assert(getCMode(o) != OpArgN || c == 0);
o         808 lib/lua/lcode.c  return luaK_code(fs, CREATE_ABC(o, a, b, c), fs->ls->lastline);
o         812 lib/lua/lcode.c LUAI_FUNC int luaK_codeABx (FuncState *fs, OpCode o, int a, unsigned int bc) {
o         813 lib/lua/lcode.c  lua_assert(getOpMode(o) == iABx || getOpMode(o) == iAsBx);
o         814 lib/lua/lcode.c  lua_assert(getCMode(o) == OpArgN);
o         815 lib/lua/lcode.c  return luaK_code(fs, CREATE_ABx(o, a, bc), fs->ls->lastline);
o         41 lib/lua/lcode.h #define luaK_codeAsBx(fs,o,A,sBx)	luaK_codeABx(fs,o,A,(sBx)+MAXARG_sBx)
o         45 lib/lua/lcode.h LUAI_FUNC int luaK_codeABx (FuncState *fs, OpCode o, int A, unsigned int Bx);
o         46 lib/lua/lcode.h LUAI_FUNC int luaK_codeABC (FuncState *fs, OpCode o, int A, int B, int C);
o         559 lib/lua/ldebug.c static int isinstack (CallInfo *ci, const TValue *o) {
o         562 lib/lua/ldebug.c   if (o == p) return 1;
o         567 lib/lua/ldebug.c LUAI_FUNC void luaG_typeerror (lua_State *L, const TValue *o, const char *op) {
o         569 lib/lua/ldebug.c  const char *t = luaT_typenames[ttype(o)];
o         570 lib/lua/ldebug.c  const char *kind = (isinstack(L->ci, o)) ?
o         571 lib/lua/ldebug.c             getobjname(L, L->ci, cast_int(o - L->base), &name) :
o         21 lib/lua/ldebug.h LUAI_FUNC void luaG_typeerror (lua_State *L, const TValue *o,
o         86 lib/lua/ldump.c  const TValue* o=&f->k[i];
o         87 lib/lua/ldump.c  DumpChar(ttype(o),D);
o         88 lib/lua/ldump.c  switch (ttype(o))
o         93 lib/lua/ldump.c 	DumpChar(bvalue(o),D);
o         96 lib/lua/ldump.c 	DumpNumber(nvalue(o),D);
o         99 lib/lua/ldump.c 	DumpString(rawtsvalue(o),D);
o         100 lib/lua/lfunc.c   GCObject *o = obj2gco(uv);
o         101 lib/lua/lfunc.c   lua_assert(!isblack(o) && uv->v != &uv->u.value);
o         103 lib/lua/lfunc.c   if (isdead(g, o))
o         52 lib/lua/lgc.c #define markvalue(g,o) { checkconsistency(o); \
o         53 lib/lua/lgc.c  if (iscollectable(o) && iswhite(gcvalue(o))) reallymarkobject(g,gcvalue(o)); }
o         69 lib/lua/lgc.c static void reallymarkobject (global_State *g, GCObject *o) {
o         70 lib/lua/lgc.c  lua_assert(iswhite(o) && !isdead(g, o));
o         71 lib/lua/lgc.c  white2gray(o);
o         72 lib/lua/lgc.c  switch (o->gch.tt) {
o         77 lib/lua/lgc.c    Table *mt = gco2u(o)->metatable;
o         78 lib/lua/lgc.c    gray2black(o); /* udata are never gray */
o         80 lib/lua/lgc.c    markobject(g, gco2u(o)->env);
o         84 lib/lua/lgc.c    UpVal *uv = gco2uv(o);
o         87 lib/lua/lgc.c     gray2black(o); /* open upvalues are never black */
o         91 lib/lua/lgc.c    gco2cl(o)->c.gclist = g->gray;
o         92 lib/lua/lgc.c    g->gray = o;
o         96 lib/lua/lgc.c    gco2h(o)->gclist = g->gray;
o         97 lib/lua/lgc.c    g->gray = o;
o         101 lib/lua/lgc.c    gco2th(o)->gclist = g->gray;
o         102 lib/lua/lgc.c    g->gray = o;
o         106 lib/lua/lgc.c    gco2p(o)->gclist = g->gray;
o         107 lib/lua/lgc.c    g->gray = o;
o         257 lib/lua/lgc.c  StkId o, lim;
o         265 lib/lua/lgc.c  for (o = l->stack; o < l->top; o++)
o         266 lib/lua/lgc.c   markvalue(g, o);
o         267 lib/lua/lgc.c  for (; o <= lim; o++)
o         268 lib/lua/lgc.c   setnilvalue(o);
o         278 lib/lua/lgc.c  GCObject *o = g->gray;
o         279 lib/lua/lgc.c  lua_assert(isgray(o));
o         280 lib/lua/lgc.c  gray2black(o);
o         281 lib/lua/lgc.c  switch (o->gch.tt) {
o         283 lib/lua/lgc.c    Table *h = gco2h(o);
o         286 lib/lua/lgc.c     black2gray(o); /* keep it gray */
o         291 lib/lua/lgc.c    Closure *cl = gco2cl(o);
o         298 lib/lua/lgc.c    lua_State *th = gco2th(o);
o         301 lib/lua/lgc.c    g->grayagain = o;
o         302 lib/lua/lgc.c    black2gray(o);
o         308 lib/lua/lgc.c    Proto *p = gco2p(o);
o         337 lib/lua/lgc.c static int iscleared (const TValue *o, int iskey) {
o         338 lib/lua/lgc.c  if (!iscollectable(o)) return 0;
o         339 lib/lua/lgc.c  if (ttisstring(o)) {
o         340 lib/lua/lgc.c   stringmark(rawtsvalue(o)); /* strings are `values', so are never weak */
o         343 lib/lua/lgc.c  return iswhite(gcvalue(o)) ||
o         344 lib/lua/lgc.c   (ttisuserdata(o) && (!iskey && isfinalized(uvalue(o))));
o         359 lib/lua/lgc.c     TValue *o = &h->array[i];
o         360 lib/lua/lgc.c     if (iscleared(o, 0)) /* value was collected? */
o         361 lib/lua/lgc.c      setnilvalue(o); /* remove value */
o         378 lib/lua/lgc.c static void freeobj (lua_State *L, GCObject *o) {
o         379 lib/lua/lgc.c  switch (o->gch.tt) {
o         380 lib/lua/lgc.c   case LUA_TPROTO: luaF_freeproto(L, gco2p(o)); break;
o         381 lib/lua/lgc.c   case LUA_TFUNCTION: luaF_freeclosure(L, gco2cl(o)); break;
o         382 lib/lua/lgc.c   case LUA_TUPVAL: luaF_freeupval(L, gco2uv(o)); break;
o         383 lib/lua/lgc.c   case LUA_TTABLE: luaH_free(L, gco2h(o)); break;
o         385 lib/lua/lgc.c    lua_assert(gco2th(o) != L && gco2th(o) != G(L)->mainthread);
o         386 lib/lua/lgc.c    luaE_freethread(L, gco2th(o));
o         391 lib/lua/lgc.c    luaM_freemem(L, o, sizestring(gco2ts(o)));
o         395 lib/lua/lgc.c    luaM_freemem(L, o, sizeudata(gco2u(o)));
o         447 lib/lua/lgc.c  GCObject *o = g->tmudata->gch.next; /* get first element */
o         448 lib/lua/lgc.c  Udata *udata = rawgco2u(o);
o         451 lib/lua/lgc.c  if (o == g->tmudata) /* last element? */
o         456 lib/lua/lgc.c  g->mainthread->next = o;
o         457 lib/lua/lgc.c  makewhite(g, o);
o         661 lib/lua/lgc.c LUAI_FUNC void luaC_barrierf (lua_State *L, GCObject *o, GCObject *v) {
o         663 lib/lua/lgc.c  lua_assert(isblack(o) && iswhite(v) && !isdead(g, v) && !isdead(g, o));
o         665 lib/lua/lgc.c  lua_assert(ttype(&o->gch) != LUA_TTABLE);
o         670 lib/lua/lgc.c   makewhite(g, o); /* mark as white just to avoid other barriers */
o         676 lib/lua/lgc.c  GCObject *o = obj2gco(t);
o         677 lib/lua/lgc.c  lua_assert(isblack(o) && !isdead(g, o));
o         679 lib/lua/lgc.c  black2gray(o); /* make table gray (again) */
o         681 lib/lua/lgc.c  g->grayagain = o;
o         685 lib/lua/lgc.c LUAI_FUNC void luaC_link (lua_State *L, GCObject *o, lu_byte tt) {
o         687 lib/lua/lgc.c  o->gch.next = g->rootgc;
o         688 lib/lua/lgc.c  g->rootgc = o;
o         689 lib/lua/lgc.c  o->gch.marked = luaC_white(g);
o         690 lib/lua/lgc.c  o->gch.tt = tt;
o         696 lib/lua/lgc.c  GCObject *o = obj2gco(uv);
o         697 lib/lua/lgc.c  o->gch.next = g->rootgc; /* link upvalue into `rootgc' list */
o         698 lib/lua/lgc.c  g->rootgc = o;
o         699 lib/lua/lgc.c  if (isgray(o)) { 
o         701 lib/lua/lgc.c    gray2black(o); /* closed upvalues need barrier */
o         705 lib/lua/lgc.c    makewhite(g, o);
o         92 lib/lua/lgc.h #define luaC_objbarrier(L,p,o) \
o         93 lib/lua/lgc.h 	{ if (iswhite(obj2gco(o)) && isblack(obj2gco(p))) \
o         94 lib/lua/lgc.h 		luaC_barrierf(L,obj2gco(p),obj2gco(o)); }
o         96 lib/lua/lgc.h #define luaC_objbarriert(L,t,o) \
o         97 lib/lua/lgc.h   { if (iswhite(obj2gco(o)) && isblack(obj2gco(t))) luaC_barrierback(L,t); }
o         104 lib/lua/lgc.h LUAI_FUNC void luaC_link (lua_State *L, GCObject *o, lu_byte tt);
o         106 lib/lua/lgc.h LUAI_FUNC void luaC_barrierf (lua_State *L, GCObject *o, GCObject *v);
o         120 lib/lua/llex.c  TValue *o = luaH_setstr(L, ls->fs->h, ts); /* entry for `str' */
o         121 lib/lua/llex.c  if (ttisnil(o)) {
o         122 lib/lua/llex.c   setbvalue(o, 1); /* make sure `str' will not be collected */
o         79 lib/lua/lobject.h #define ttisnil(o)	(ttype(o) == LUA_TNIL)
o         80 lib/lua/lobject.h #define ttisnumber(o)	(ttype(o) == LUA_TNUMBER)
o         81 lib/lua/lobject.h #define ttisstring(o)	(ttype(o) == LUA_TSTRING)
o         82 lib/lua/lobject.h #define ttistable(o)	(ttype(o) == LUA_TTABLE)
o         83 lib/lua/lobject.h #define ttisfunction(o)	(ttype(o) == LUA_TFUNCTION)
o         84 lib/lua/lobject.h #define ttisboolean(o)	(ttype(o) == LUA_TBOOLEAN)
o         85 lib/lua/lobject.h #define ttisuserdata(o)	(ttype(o) == LUA_TUSERDATA)
o         86 lib/lua/lobject.h #define ttisthread(o)	(ttype(o) == LUA_TTHREAD)
o         87 lib/lua/lobject.h #define ttislightuserdata(o)	(ttype(o) == LUA_TLIGHTUSERDATA)
o         90 lib/lua/lobject.h #define ttype(o)	((o)->tt)
o         91 lib/lua/lobject.h #define gcvalue(o)	check_exp(iscollectable(o), (o)->value.gc)
o         92 lib/lua/lobject.h #define pvalue(o)	check_exp(ttislightuserdata(o), (o)->value.p)
o         93 lib/lua/lobject.h #define nvalue(o)	check_exp(ttisnumber(o), (o)->value.n)
o         94 lib/lua/lobject.h #define rawtsvalue(o)	check_exp(ttisstring(o), &(o)->value.gc->ts)
o         95 lib/lua/lobject.h #define tsvalue(o)	(&rawtsvalue(o)->tsv)
o         96 lib/lua/lobject.h #define rawuvalue(o)	check_exp(ttisuserdata(o), &(o)->value.gc->u)
o         97 lib/lua/lobject.h #define uvalue(o)	(&rawuvalue(o)->uv)
o         98 lib/lua/lobject.h #define clvalue(o)	check_exp(ttisfunction(o), &(o)->value.gc->cl)
o         99 lib/lua/lobject.h #define hvalue(o)	check_exp(ttistable(o), &(o)->value.gc->h)
o         100 lib/lua/lobject.h #define bvalue(o)	check_exp(ttisboolean(o), (o)->value.b)
o         101 lib/lua/lobject.h #define thvalue(o)	check_exp(ttisthread(o), &(o)->value.gc->th)
o         103 lib/lua/lobject.h #define l_isfalse(o)	(ttisnil(o) || (ttisboolean(o) && bvalue(o) == 0))
o         189 lib/lua/lobject.h #define iscollectable(o)	(ttype(o) >= LUA_TSTRING)
o         211 lib/lua/lobject.h #define svalue(o)    getstr(rawtsvalue(o))
o         315 lib/lua/lobject.h #define iscfunction(o)	(ttype(o) == LUA_TFUNCTION && clvalue(o)->c.isC)
o         316 lib/lua/lobject.h #define isLfunction(o)	(ttype(o) == LUA_TFUNCTION && !clvalue(o)->c.isC)
o         81 lib/lua/lopcodes.h #define SET_OPCODE(i,o)	((i) = (((i)&MASK0(SIZE_OP,POS_OP)) | \
o         82 lib/lua/lopcodes.h 		((cast(Instruction, o)<<POS_OP)&MASK1(SIZE_OP,POS_OP))))
o         104 lib/lua/lopcodes.h #define CREATE_ABC(o,a,b,c)	((cast(Instruction, o)<<POS_OP) \
o         109 lib/lua/lopcodes.h #define CREATE_ABx(o,a,bc)	((cast(Instruction, o)<<POS_OP) \
o         322 lib/lua/lparser.c   OpCode o = (func->upvalues[i].k == VLOCAL) ? OP_MOVE : OP_GETUPVAL;
o         323 lib/lua/lparser.c   luaK_codeABC(fs, o, 0, func->upvalues[i].info, 0);
o         149 lib/lua/lstate.h #define rawgco2ts(o)	check_exp((o)->gch.tt == LUA_TSTRING, &((o)->ts))
o         150 lib/lua/lstate.h #define gco2ts(o)	(&rawgco2ts(o)->tsv)
o         151 lib/lua/lstate.h #define rawgco2u(o)	check_exp((o)->gch.tt == LUA_TUSERDATA, &((o)->u))
o         152 lib/lua/lstate.h #define gco2u(o)	(&rawgco2u(o)->uv)
o         153 lib/lua/lstate.h #define gco2cl(o)	check_exp((o)->gch.tt == LUA_TFUNCTION, &((o)->cl))
o         154 lib/lua/lstate.h #define gco2h(o)	check_exp((o)->gch.tt == LUA_TTABLE, &((o)->h))
o         155 lib/lua/lstate.h #define gco2p(o)	check_exp((o)->gch.tt == LUA_TPROTO, &((o)->p))
o         156 lib/lua/lstate.h #define gco2uv(o)	check_exp((o)->gch.tt == LUA_TUPVAL, &((o)->uv))
o         157 lib/lua/lstate.h #define ngcotouv(o) \
o         158 lib/lua/lstate.h 	check_exp((o) == NULL || (o)->gch.tt == LUA_TUPVAL, &((o)->uv))
o         159 lib/lua/lstate.h #define gco2th(o)	check_exp((o)->gch.tt == LUA_TTHREAD, &((o)->th))
o         76 lib/lua/lstring.c  GCObject *o;
o         82 lib/lua/lstring.c  for (o = G(L)->strt.hash[lmod(h, G(L)->strt.size)];
o         83 lib/lua/lstring.c    o != NULL;
o         84 lib/lua/lstring.c    o = o->gch.next) {
o         85 lib/lua/lstring.c   TString *ts = rawgco2ts(o);
o         88 lib/lua/lstring.c    if (isdead(G(L), o)) changewhite(o);
o         61 lib/lua/ltm.c LUAI_FUNC const TValue *luaT_gettmbyobj (lua_State *L, const TValue *o, TMS event) {
o         63 lib/lua/ltm.c  switch (ttype(o)) {
o         65 lib/lua/ltm.c    mt = hvalue(o)->metatable;
o         68 lib/lua/ltm.c    mt = uvalue(o)->metatable;
o         71 lib/lua/ltm.c    mt = G(L)->mt[ttype(o)];
o         50 lib/lua/ltm.h LUAI_FUNC const TValue *luaT_gettmbyobj (lua_State *L, const TValue *o,
o         403 lib/lua/luaconf.h #define luai_apicheck(L,o)	{ (void)L; assert(o); }
o         405 lib/lua/luaconf.h #define luai_apicheck(L,o)	{ (void)L; }
o         109 lib/lua/lundump.c  TValue* o=&f->k[i];
o         114 lib/lua/lundump.c  	setnilvalue(o);
o         117 lib/lua/lundump.c  	setbvalue(o,LoadChar(S)!=0);
o         120 lib/lua/lundump.c 	setnvalue(o,LoadNumber(S));
o         123 lib/lua/lundump.c 	setsvalue2n(S->L,o,LoadString(S));
o         16 lib/lua/lvm.h #define tostring(L,o) ((ttype(o) == LUA_TSTRING) || (luaV_tostring(L, o)))
o         18 lib/lua/lvm.h #define tonumber(o,n)	(ttype(o) == LUA_TNUMBER || \
o         19 lib/lua/lvm.h              (((o) = luaV_tonumber(o,n)) != NULL))
o         53 lib/lua/print.c const TValue* o=&f->k[i];
o         54 lib/lua/print.c switch (ttype(o))
o         60 lib/lua/print.c 	printf(bvalue(o) ? "true" : "false");
o         63 lib/lua/print.c 	printf(LUA_NUMBER_FMT,nvalue(o));
o         66 lib/lua/print.c 	PrintString(rawtsvalue(o));
o         69 lib/lua/print.c 	printf("? type=%d",ttype(o));
o         81 lib/lua/print.c  OpCode o=GET_OPCODE(i);
o         90 lib/lua/print.c  printf("%-9s\t",luaP_opnames[o]);
o         91 lib/lua/print.c  switch (getOpMode(o))
o         95 lib/lua/print.c   if (getBMode(o)!=OpArgN) printf(" %d",ISK(b) ? (-1-INDEXK(b)) : b);
o         96 lib/lua/print.c   if (getCMode(o)!=OpArgN) printf(" %d",ISK(c) ? (-1-INDEXK(c)) : c);
o         99 lib/lua/print.c   if (getBMode(o)==OpArgK) printf("%d %d",a,-1-bx); else printf("%d %d",a,bx);
o         102 lib/lua/print.c   if (o==OP_JMP) printf("%d",sbx); else printf("%d %d",a,sbx);
o         105 lib/lua/print.c  switch (o)
o         400 tools/chdk_dasm.c   osig *o = find_sig_val_by_type(fw->sv->stubs, w, TYPE_NHSTUB);
o         404 tools/chdk_dasm.c     set_patch_old_values(w, (o) ? o->nm : 0);
o         409 tools/chdk_dasm.c     if (o && !o->is_comment)
o         411 tools/chdk_dasm.c       op += sprintf(op,"_%s",o->nm);
o         436 tools/chdk_dasm.c             if (o && o->is_comment)
o         437 tools/chdk_dasm.c             op += sprintf(op," /*_%s*/",o->nm);
o        4148 tools/finsig_dryos.c       osig *o = find_sig(fw->sv->stubs_min,name);
o        4149 tools/finsig_dryos.c       if (o)
o        4152 tools/finsig_dryos.c         if (fadr != o->val)
o        4154 tools/finsig_dryos.c           bprintf(", ** != ** stubs_min = 0x%08x (%s)",o->val,o->sval);
o        4158 tools/finsig_dryos.c           bprintf(",     stubs_min = 0x%08x (%s)",o->val,o->sval);
o        4177 tools/finsig_dryos.c   int o = 0;
o        4212 tools/finsig_dryos.c                   o = fwval(fw,k3+k4) & 0xff; // offset, should be around 4
o        4235 tools/finsig_dryos.c     bprintf("DEF(%-40s,0x%08x) // Found @0x%08x (0x%x + %i)\n","imager_active",adr+o,where,adr,o);
o        4333 tools/finsig_dryos.c   osig *o = find_sig(fw->sv->stubs_min,name);
o        4334 tools/finsig_dryos.c   if (o)
o        4337 tools/finsig_dryos.c     if (fadr != o->val)
o        4339 tools/finsig_dryos.c       bprintf(", ** != ** stubs_min = 0x%08x (%s)",o->val,o->sval);
o        4343 tools/finsig_dryos.c       bprintf(",     stubs_min = 0x%08x (%s)",o->val,o->sval);
o        7186 tools/finsig_dryos.c   int o;
o        7188 tools/finsig_dryos.c   for (o=-1; o>-7; o--)
o        7190 tools/finsig_dryos.c     if (isLDR_PC(fw,k+o) && (fwRd(fw,k+o) == reg))
o        7192 tools/finsig_dryos.c       uint32_t adr = LDR2val(fw,k+o);
o        7194 tools/finsig_dryos.c       for (i=o+1; i<0; i++)
o        7203 tools/finsig_dryos.c     else if (isADR_PC(fw,k+o) && (fwRd(fw,k+o) == reg))
o        7205 tools/finsig_dryos.c       return(ADR2adr(fw,k+o));
o        7305 tools/finsig_dryos.c   int o;
o        7311 tools/finsig_dryos.c   for (o=-1; o>-7; o--)
o        7313 tools/finsig_dryos.c     if (isLDR_PC(fw,k+o))
o        7315 tools/finsig_dryos.c       if(fwRd(fw,k+o) == 0)
o        7317 tools/finsig_dryos.c         op = LDR2val(fw,k+o);
o        7319 tools/finsig_dryos.c       else if(fwRd(fw,k+o) == 1){
o        7320 tools/finsig_dryos.c         handler = LDR2val(fw,k+o);
o        7324 tools/finsig_dryos.c     else if (isADR_PC(fw,k+o) && (fwRd(fw,k+o) == 1))
o        7326 tools/finsig_dryos.c       handler=ADR2adr(fw,k+o);
o        7491 tools/finsig_dryos.c     osig *o = find_match(fw->sv->makevals, "MEMISOSTART", fw->memisostart);
o        7492 tools/finsig_dryos.c     if (o && (o->val == fw->memisostart))
o        7495 tools/finsig_dryos.c       bprintf("//  MEMISOSTART = 0x%08x (*** DOES NOT MATCH MAKEFILE VALUE 0x%08x***)\n",fw->memisostart,(o)?o->val:0);
o        7507 tools/finsig_dryos.c         osig *o = find_sig(fw->sv->makevals,"NEED_ENCODED_DISKBOOT");
o        7508 tools/finsig_dryos.c         if (o == 0)
o        7510 tools/finsig_dryos.c         else if (o->val != fw->dancing_bits)
o        7511 tools/finsig_dryos.c           bprintf(" (*** DOES NOT MATCH MAKEFILE.INC VALUE %d ***)",o->val);
o        5449 tools/finsig_thumb2.c   osig *o = find_sig(fw->sv->stubs_min,name);
o        5450 tools/finsig_thumb2.c   if (o)
o        5453 tools/finsig_thumb2.c     if (fadr != o->val)
o        5455 tools/finsig_thumb2.c       bprintf(", ** != ** stubs_min = 0x%08x (%s)",o->val,o->sval);
o        5459 tools/finsig_thumb2.c       bprintf(",     stubs_min = 0x%08x (%s)",o->val,o->sval);
o        3506 tools/finsig_vxworks.c   osig *o = find_sig(fw->sv->stubs_min,name);
o        3507 tools/finsig_vxworks.c   if (o)
o        3510 tools/finsig_vxworks.c     if (uic != o->val)
o        3512 tools/finsig_vxworks.c       bprintf(", ** != ** stubs_min = 0x%08x (%s)",o->val,o->sval);
o        3516 tools/finsig_vxworks.c       bprintf(",     stubs_min = 0x%08x (%s)",o->val,o->sval);
o        3536 tools/finsig_vxworks.c   int o = 0;
o        3571 tools/finsig_vxworks.c                   o = fwval(fw,k3+k4) & 0xff; // offset, should be around 4
o        3594 tools/finsig_vxworks.c     bprintf("DEF(%-40s,0x%08x) // Found @0x%08x (0x%x + %i)\n","imager_active",adr+o,where,adr,o);
o        3692 tools/finsig_vxworks.c   osig *o = find_sig(fw->sv->stubs_min,name);
o        3693 tools/finsig_vxworks.c   if (o)
o        3696 tools/finsig_vxworks.c     if (fadr != o->val)
o        3698 tools/finsig_vxworks.c       bprintf(", ** != ** stubs_min = 0x%08x (%s)",o->val,o->sval);
o        3702 tools/finsig_vxworks.c       bprintf(",     stubs_min = 0x%08x (%s)",o->val,o->sval);
o        5654 tools/finsig_vxworks.c   int o;
o        5660 tools/finsig_vxworks.c   for (o=-1; o>-7; o--)
o        5662 tools/finsig_vxworks.c     if (isLDR_PC(fw,k+o))
o        5664 tools/finsig_vxworks.c       if(fwRd(fw,k+o) == 0)
o        5666 tools/finsig_vxworks.c         op = LDR2val(fw,k+o);
o        5668 tools/finsig_vxworks.c       else if(fwRd(fw,k+o) == 1){
o        5669 tools/finsig_vxworks.c         handler = LDR2val(fw,k+o);
o        5673 tools/finsig_vxworks.c     else if (isADR_PC(fw,k+o) && (fwRd(fw,k+o) == 1))
o        5675 tools/finsig_vxworks.c       handler=ADR2adr(fw,k+o);
o        5680 tools/finsig_vxworks.c       if (isORR(fw,k+o) && (fwRd(fw,k+o) == 0) && (fwRn(fw,k+o) > 3))
o        5682 tools/finsig_vxworks.c         int reg = fwRn(fw,k+o);
o        5685 tools/finsig_vxworks.c         for (k1=k+o-1; k1>=k+o-50; k1--)
o        5700 tools/finsig_vxworks.c           op = ALUop2a(fw,k+o) | u1;
o        5703 tools/finsig_vxworks.c       else if (isADD(fw,k+o) && (fwRd(fw,k+o) == 0) && (fwRn(fw,k+o) <= 3))
o        5705 tools/finsig_vxworks.c         int reg = fwRn(fw,k+o);
o        5708 tools/finsig_vxworks.c         for (k1=k+o-1; k1>=k+o-7; k1--)
o        5722 tools/finsig_vxworks.c           op = ALUop2a(fw,k+o) + u1;
o        5869 tools/finsig_vxworks.c     osig *o = find_match(fw->sv->makevals, "MEMISOSTART", fw->memisostart);
o        5870 tools/finsig_vxworks.c     if (o && (o->val == fw->memisostart))
o        5873 tools/finsig_vxworks.c       bprintf("//  MEMISOSTART = 0x%08x (*** DOES NOT MATCH MAKEFILE VALUE 0x%08x***)\n",fw->memisostart,(o)?o->val:0);
o         53 tools/firmware_load.c void addBufRange(firmware *fw, int o, int l)
o         56 tools/firmware_load.c   n->p = fw->buf + o;
o         57 tools/firmware_load.c   n->off = o;
o         392 tools/firmware_load.c       int o = inst & 0x00FFFFFF;
o         393 tools/firmware_load.c       if (o & 0x00800000) o |= 0xFF000000;
o         394 tools/firmware_load.c       fidx = fidx + o + 2;
o         416 tools/firmware_load.c       int o = inst & 0x00FFFFFF;
o         417 tools/firmware_load.c       if (o & 0x00800000) o |= 0xFF000000;
o         418 tools/firmware_load.c       if (idx_valid(fw,fidx+o+2))
o         419 tools/firmware_load.c         fadr = idx2adr(fw,fidx+o+2);
o         13 tools/firmware_load_ng.c static void addBufRange(firmware *fw, int o, int l)
o         16 tools/firmware_load_ng.c   n->p = fw->buf32 + o;
o         17 tools/firmware_load_ng.c   n->off = o;