mess        79 modules/games/gui_sudoku.c int mess[9][9];
mess       388 modules/games/gui_sudoku.c 		if (is_one_num(mess[lineNum][x]))returnnum |= mess[lineNum][x];
mess       399 modules/games/gui_sudoku.c 		if (is_one_num(mess[y][columnNumber]))returnnum |= mess[y][columnNumber];
mess       412 modules/games/gui_sudoku.c 			if (is_one_num(mess[y][x]))returnnum |= mess[y][x];
mess       433 modules/games/gui_sudoku.c 			if (one_plus_nums(mess[y][x]))
mess       435 modules/games/gui_sudoku.c 				temp=mess[y][x];
mess       436 modules/games/gui_sudoku.c 				mess[y][x]&=leftnums;
mess       437 modules/games/gui_sudoku.c 				if (temp !=mess[y][x])
mess       449 modules/games/gui_sudoku.c 			if (one_plus_nums(mess[y][x]))
mess       451 modules/games/gui_sudoku.c 				temp=mess[y][x];
mess       452 modules/games/gui_sudoku.c 				mess[y][x]&=leftnums;
mess       453 modules/games/gui_sudoku.c 				if (temp != mess[y][x])
mess       465 modules/games/gui_sudoku.c 			if (one_plus_nums(mess[y][x]))
mess       467 modules/games/gui_sudoku.c 				temp=mess[y][x];
mess       468 modules/games/gui_sudoku.c 				mess[y][x]&=leftnums;
mess       469 modules/games/gui_sudoku.c 				if (temp != mess[y][x])
mess       493 modules/games/gui_sudoku.c 				if (field[y][x] > 0 || mess[y][x]==0 || is_one_num(mess[y][x]))
mess       495 modules/games/gui_sudoku.c 				else if (mess[y][x] & flag[num])
mess       509 modules/games/gui_sudoku.c 				mess[ytemp][xtemp]=flag[num];
mess       521 modules/games/gui_sudoku.c 				if (field[y][x] > 0 || mess[y][x]==0 || is_one_num(mess[y][x]))
mess       523 modules/games/gui_sudoku.c 				else if (mess[y][x] & flag[num])
mess       537 modules/games/gui_sudoku.c 				mess[ytemp][xtemp]=flag[num];
mess       549 modules/games/gui_sudoku.c 				if (field[y][x] > 0 || mess[y][x]==0 || is_one_num(mess[y][x]))
mess       551 modules/games/gui_sudoku.c 				else if (mess[y][x] & flag[num])
mess       565 modules/games/gui_sudoku.c 				mess[ytemp][xtemp]=flag[num];
mess       583 modules/games/gui_sudoku.c 	memcpy(mess, pointer, sizeof(mess));
mess       592 modules/games/gui_sudoku.c 		for (x=0; x<=8; x++)if (mess[y][x]==0)mess[y][x]=leftnums;
mess       601 modules/games/gui_sudoku.c 			if (!sudoku_follows_rules(*mess))return -1;
mess       607 modules/games/gui_sudoku.c 	if (sudoku_finished(*mess))
mess       609 modules/games/gui_sudoku.c 		if (sudoku_follows_rules(*mess))
mess       812 modules/games/gui_sudoku.c 					memcpy(user, mess, sizeof(user));	//copies mess[][] in user[][]
mess       817 modules/games/gui_sudoku.c 					for (y=0; y<9; y++)	for (x=0; x<9; x++)	if (is_one_num(mess[y][x]))user[y][x]=mess[y][x];
mess       821 modules/games/gui_sudoku.c 					for (y=0; y<9; y++)	for (x=0; x<9; x++)	if (is_one_num(mess[y][x]))user[y][x]=mess[y][x];