memory_write_uc_bps  34 modules/gui_bench.c   int memory_write_uc_bps;
memory_write_uc_bps  78 modules/gui_bench.c   bench.memory_write_uc_bps=-1;
memory_write_uc_bps 280 modules/gui_bench.c       gui_bench_draw_results_memory(7, bench.memory_write_bps, bench.memory_write_uc_bps);
memory_write_uc_bps 391 modules/gui_bench.c   result[1]=&bench.memory_write_uc_bps;