active_bitmap_buffer  50 core/gui_draw.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer  61 core/gui_draw.c 	bitmap_buffer[active_bitmap_buffer][offset] = cl;
active_bitmap_buffer  72 core/gui_draw.c   int active_buffer_index = active_bitmap_buffer & 1;
active_bitmap_buffer 112 core/gui_draw.c   int active_buffer_index = active_bitmap_buffer & 1;
active_bitmap_buffer 135 core/gui_draw.c   int active_buffer_index = active_bitmap_buffer & 1;
active_bitmap_buffer 198 core/gui_draw.c   int active_buffer_index = active_bitmap_buffer & 1;
active_bitmap_buffer 370 core/gui_draw.c   if (*((unsigned char*)(bitmap_buffer[active_bitmap_buffer])) != GUARD_VAL) return 0;
active_bitmap_buffer 382 core/gui_draw.c   opacity_buffer[active_bitmap_buffer][0] = 0x42;
active_bitmap_buffer 387 core/gui_draw.c   if (opacity_buffer[active_bitmap_buffer][0] != 0x42) return 0;
active_bitmap_buffer 108 platform/d20/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 125 platform/d20/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer];
active_bitmap_buffer 168 platform/d30/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 177 platform/d30/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer];
active_bitmap_buffer 117 platform/g12/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 240 platform/g12/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer];
active_bitmap_buffer  95 platform/g15/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 213 platform/g15/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer];
active_bitmap_buffer 193 platform/g16/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 212 platform/g16/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer&1];
active_bitmap_buffer 221 platform/g16/lib.c   return (void *)opacity_buffer[active_bitmap_buffer&1];
active_bitmap_buffer 116 platform/g1x/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 222 platform/g1x/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer];
active_bitmap_buffer  6 platform/g5x/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer  15 platform/g5x/lib.c   int n = active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer  24 platform/g5x/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer];
active_bitmap_buffer  32 platform/g5x/lib.c   return opacity_buffer[active_bitmap_buffer];
active_bitmap_buffer 214 platform/g5x/lib.c   if (active_bitmap_buffer != last_bitmap_buffer)
active_bitmap_buffer 216 platform/g5x/lib.c     last_bitmap_buffer = active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer  5 platform/g7x/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 280 platform/g7x/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer&1];
active_bitmap_buffer 295 platform/g7x/lib.c   return (void *)opacity_buffer[active_bitmap_buffer&1];
active_bitmap_buffer  6 platform/g7x2/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer  15 platform/g7x2/lib.c   int n = active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer  24 platform/g7x2/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer&1];
active_bitmap_buffer  33 platform/g7x2/lib.c   return opacity_buffer[active_bitmap_buffer&1];
active_bitmap_buffer 236 platform/ixus125_elph110hs/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 245 platform/ixus125_elph110hs/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer];
active_bitmap_buffer  83 platform/ixus132_elph115/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer  87 platform/ixus132_elph115/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer];
active_bitmap_buffer  83 platform/ixus135_elph120/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer  87 platform/ixus135_elph120/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer];
active_bitmap_buffer 208 platform/ixus140_elph130/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 212 platform/ixus140_elph130/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer];
active_bitmap_buffer  36 platform/ixus150_elph140/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer  44 platform/ixus150_elph140/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer&1];
active_bitmap_buffer  34 platform/ixus160_elph160/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer  43 platform/ixus160_elph160/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer];
active_bitmap_buffer  32 platform/ixus170_elph170/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer  41 platform/ixus170_elph170/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer];
active_bitmap_buffer  32 platform/ixus175_elph180/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer  38 platform/ixus175_elph180/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer&1];
active_bitmap_buffer 128 platform/ixus185_elph185/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 132 platform/ixus185_elph185/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer&1];
active_bitmap_buffer  99 platform/ixus220_elph300hs/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 103 platform/ixus220_elph300hs/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer];
active_bitmap_buffer 134 platform/ixus230_elph310hs/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 139 platform/ixus230_elph310hs/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer];
active_bitmap_buffer 374 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c   extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 375 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c   return (bitmap_buffer[active_bitmap_buffer][y * camera_screen.buffer_width + ASPECT_XCORRECTION(x)] == c);
active_bitmap_buffer 109 platform/ixus240_elph320hs/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 142 platform/ixus240_elph320hs/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer];
active_bitmap_buffer 200 platform/ixus255_elph330hs/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 204 platform/ixus255_elph330hs/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer];
active_bitmap_buffer 148 platform/ixus265_elph340hs/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 152 platform/ixus265_elph340hs/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer&1];
active_bitmap_buffer 142 platform/ixus275_elph350hs/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 146 platform/ixus275_elph350hs/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer&1];
active_bitmap_buffer 147 platform/ixus285_elph360hs/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 150 platform/ixus285_elph360hs/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer&1];
active_bitmap_buffer  78 platform/ixus300_sd4000/lib.c   extern int  active_bitmap_buffer;  // in stub_min.S for ixus300
active_bitmap_buffer 207 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c   extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 209 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c     return (bitmap_buffer[active_bitmap_buffer][(240-y) * camera_screen.buffer_width + ASPECT_XCORRECTION(480-x) - 1] == c);
active_bitmap_buffer 211 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c     return (bitmap_buffer[active_bitmap_buffer][y * camera_screen.buffer_width + ASPECT_XCORRECTION(x)] == c);
active_bitmap_buffer 104 platform/ixus310_elph500hs/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 162 platform/ixus310_elph500hs/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer];
active_bitmap_buffer 168 platform/m10/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 199 platform/m10/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer&1];
active_bitmap_buffer 203 platform/m10/lib.c   return (void *)opacity_buffer[active_bitmap_buffer&1];
active_bitmap_buffer 192 platform/m3/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 224 platform/m3/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer&1];
active_bitmap_buffer 228 platform/m3/lib.c   return (void *)opacity_buffer[active_bitmap_buffer&1];
active_bitmap_buffer  72 platform/s100/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 190 platform/s100/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer];
active_bitmap_buffer  92 platform/s110/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 210 platform/s110/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer];
active_bitmap_buffer 173 platform/sx130is/lib.c   extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 175 platform/sx130is/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer];
active_bitmap_buffer 110 platform/sx150is/lib.c   extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 112 platform/sx150is/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer];
active_bitmap_buffer 127 platform/sx160is/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 166 platform/sx160is/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer];
active_bitmap_buffer  83 platform/sx220hs/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 138 platform/sx220hs/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer];
active_bitmap_buffer  65 platform/sx230hs/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 107 platform/sx230hs/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer];
active_bitmap_buffer 154 platform/sx240hs/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 171 platform/sx240hs/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer];
active_bitmap_buffer 156 platform/sx260hs/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 173 platform/sx260hs/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer];
active_bitmap_buffer 159 platform/sx280hs/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 184 platform/sx280hs/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer&1];
active_bitmap_buffer 191 platform/sx280hs/lib.c   return (void *)opacity_buffer[active_bitmap_buffer&1];
active_bitmap_buffer 112 platform/sx30/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 204 platform/sx30/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer];
active_bitmap_buffer 137 platform/sx400is/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 141 platform/sx400is/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer];
active_bitmap_buffer 114 platform/sx40hs/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 230 platform/sx40hs/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer];
active_bitmap_buffer 120 platform/sx410is/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 124 platform/sx410is/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer&1];
active_bitmap_buffer 123 platform/sx420is/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 127 platform/sx420is/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer&1];
active_bitmap_buffer 122 platform/sx430is/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 126 platform/sx430is/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer];
active_bitmap_buffer 110 platform/sx500is/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 140 platform/sx500is/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer];
active_bitmap_buffer  87 platform/sx50hs/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 209 platform/sx50hs/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer];
active_bitmap_buffer 149 platform/sx520hs/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 153 platform/sx520hs/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer&1];
active_bitmap_buffer 149 platform/sx530hs/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 153 platform/sx530hs/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer&1];
active_bitmap_buffer  9 platform/sx60hs/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer  16 platform/sx60hs/lib.c   extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 266 platform/sx60hs/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer&1];
active_bitmap_buffer 273 platform/sx60hs/lib.c   return (void *)opacity_buffer[active_bitmap_buffer&1];
active_bitmap_buffer 147 platform/sx610hs/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 150 platform/sx610hs/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer&1];
active_bitmap_buffer 149 platform/sx620hs/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 153 platform/sx620hs/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer&1];
active_bitmap_buffer  5 platform/sx700hs/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 201 platform/sx700hs/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer&1];
active_bitmap_buffer 211 platform/sx700hs/lib.c   return (void *)opacity_buffer[active_bitmap_buffer&1];
active_bitmap_buffer  5 platform/sx710hs/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 207 platform/sx710hs/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer&1];
active_bitmap_buffer 216 platform/sx710hs/lib.c   return (void *)opacity_buffer[active_bitmap_buffer&1];
active_bitmap_buffer  5 platform/sx730hs/lib.c extern int active_bitmap_buffer;
active_bitmap_buffer 202 platform/sx730hs/lib.c   return bitmap_buffer[active_bitmap_buffer&1];
active_bitmap_buffer 211 platform/sx730hs/lib.c   return (void *)opacity_buffer[active_bitmap_buffer&1];
active_bitmap_buffer 5245 tools/finsig_dryos.c             uint32_t active_bitmap_buffer = adr + (fwval(fw,k2+1) & 0xFFF);
active_bitmap_buffer 5247 tools/finsig_dryos.c             print_stubs_min(fw,"active_bitmap_buffer",active_bitmap_buffer,idx2adr(fw,k2+1));
active_bitmap_buffer 4600 tools/finsig_vxworks.c             uint32_t active_bitmap_buffer = adr + (fwval(fw,k2+1) & 0xFFF);
active_bitmap_buffer 4602 tools/finsig_vxworks.c             print_stubs_min(fw,"active_bitmap_buffer",active_bitmap_buffer,idx2adr(fw,k2+1));