KEYS_INV0     57 platform/m10/kbd.c   kbd_new_state[0] = physw_status[0] ^ KEYS_INV0;
KEYS_INV0     158 platform/m10/kbd.c   kbd_new_state[0] = physw_status[0] ^ KEYS_INV0; // invert button(s) for CHDK use
KEYS_INV0     172 platform/m10/kbd.c     physw_status[0] = ((kbd_new_state[0] & (~KEYS_MASK0)) | (kbd_mod_state[0] & KEYS_MASK0)) ^ KEYS_INV0;