libhisto_sym   384 core/modules.c extern libhisto_sym default_libhisto;
libhisto_sym   422 core/modules.c libhisto_sym default_libhisto =
libhisto_sym   430 core/modules.c libhisto_sym* libhisto = &default_libhisto;
libhisto_sym   485 modules/histogram.c libhisto_sym _libhisto =
libhisto_sym    38 modules/histogram.h extern libhisto_sym* libhisto;