getOpMode     805 lib/lua/lcode.c  lua_assert(getOpMode(o) == iABC);
getOpMode     813 lib/lua/lcode.c  lua_assert(getOpMode(o) == iABx || getOpMode(o) == iAsBx);
getOpMode     330 lib/lua/ldebug.c   switch (getOpMode(op)) {
getOpMode     91 lib/lua/print.c  switch (getOpMode(o))