exchange_column   651 modules/games/gui_sudoku.c 	for (i=0; i<3; i++)exchange_column(sc1*3+i, sc2*3+i);
exchange_column   774 modules/games/gui_sudoku.c 				exchange_column(rdm3*3+rdm1, rdm3*3+rdm2);