XDELAY       28 platform/g16/main.c         for(i=0;i<XDELAY/10;i++) {
XDELAY       36 platform/g16/main.c         for(i=0;i<XDELAY;i++) {
XDELAY       51 platform/g16/sub/100h/boot.c       for(i=0;i<XDELAY/10;i++) {
XDELAY       57 platform/g16/sub/100h/boot.c       for(i=0;i<XDELAY;i++) {
XDELAY       51 platform/g16/sub/101a/boot.c       for(i=0;i<XDELAY/10;i++) {
XDELAY       57 platform/g16/sub/101a/boot.c       for(i=0;i<XDELAY;i++) {
XDELAY       51 platform/g16/sub/101b/boot.c       for(i=0;i<XDELAY/10;i++) {
XDELAY       57 platform/g16/sub/101b/boot.c       for(i=0;i<XDELAY;i++) {
XDELAY       52 platform/g16/sub/101c/boot.c       for(i=0;i<XDELAY/10;i++) {
XDELAY       58 platform/g16/sub/101c/boot.c       for(i=0;i<XDELAY;i++) {